2 Corinthians 8

Faulo i veifufu 'anivelena-maimaiga faifaina.

1Emavo, nuanuama 'wa na 'asetai Yaubada ma yana nuakalikali i vesauluva 'atumaina tovetumaganavo 'adi 'aila'a tulina tulina 'waidie, Masidonia nageneye. Yana nuakalikalinina 'wainega me Masidonia i 'a'aivaita. 2Tomotoganidi vita fuedi i veluagadi 'adi sailubu, siwe i sosoanamo. Avinodi i vewekowekoma mogitana siwe yadi 'anivelena-maimaiga bwaikaotogina. 3Yau a 'asetadi bega a na lu'ivona 'waimie, ava'ai 'waidie 'ana fata bani'odi i yato, siwe wata nuanuadi i 'imoso'i nika taunidi faifaidi i 'usa. Taunidi yadi nuanuayega i velu'uiema, nuanuadi bwaikina 'a na tauyedi mali tovetumaganavo taiadi, Yaubada yana tomotoga i vewekowekomaga i na 'ivaisedi. 5'Ima nagami 'a nuani 'a vo, Me Masidonia i na 'anivelena-maimaiga,” siwe kebu nimadiega 'aisena. Nagami Yaubada yana nuanua bani'odi taunidi i tauyedi 'ada Toveimea Iesu 'waineye wata 'ima 'waimeye. 6Me Masidonia yadi sauluva 'a 'iseni begaidi Taito 'a voneni 'a vo, Basenadi 'u veifufu me Kolinita 'waidie 'anivelena-maimaiga faifaina i velamu i yatoyato. Nuanuama wata 'u na nago 'waidie 'u na 'ivaisedi i na ve'a'avai nika ta na 'isedi ta na 'asetai ma yadi nuakalikali.” De'e bani'odi Taito 'a vonenina i wai. 7'Omi 'wa kumeta nani fuedi wata 'atumaidi 'waidie. Yami vetumagana fa'alina, yami vona 'adi nogaya 'eba nua'ewa, yami 'aseta bwaikidi, ma yami dumwebika 'wa 'a'aivaita, wata 'wa nuakalikaliema mogitana. Nuanuama wata 'wa na kumeta ma yami nuakalikali 'wa na 'anivelena-maimaiga.

8De'e kebu a da veveimeyemiga. Me Masidonia yadi dumwebika a veifufuyedi 'waimie, bega yami 'anivelena-maimaiga 'a na 'iseni 'a na 'asetai 'wa nuakalikali mogitana tomotoganidi bani'odi 'alo kebu. 9'Akonadi 'wa 'asetai 'ada Toveimea Iesu Keliso yana nuakalikali. Taunina nagami 'ai'aiwabuna siwe 'omi faifaimi i vewekowekoma bega yana vewekowekoma 'wainega i 'ive'ai'aiwabumi Yaubada faifaina. 'Omi wata bani'odi taunimi 'wa na tauyemi 'wa na 'anivelena.

10Yami 'anivelena-maimaiga faifaina, yaku nuanua a na veifufuyeni 'waimie. Ava'ai 'wa velamuyaga malamala i 'a'ava 'waineye, 'ai'edi tutuya de'e 'wa na ve'a'avaiga, 'atumaina. 'Omi 'aila'animi 'wa kumeta 'wa yato, we'e mali tovetumaganavo i vemuli. 'Wa kumetaga kebu yato 'aisena faifaina, siwe wata 'wa kumeta 'anivelena-maimaiga 'ana nuanua 'wa 'idewai, 'ifwaidi i vemuli. 11Begaidi, tutuya de'e nuanuama folovanina 'wa 'i'idewaiga 'wa na ve'a'avai. Folovanina 'wa venua'ivineni ma yami dumwebika 'wa velamuyaga, wata ma yami dumwebika 'wa na ve'a'avai. Ava'ai 'waimie i 'eno'enoviga 'waidiega 'wa na ve'a'avai. 12'Ai'edi nuanuami ma yami dumwebika ava'ai 'waimie i 'eno'enoviga 'waidiega 'wa na 'anivelena, yami nuakalikalinidi Yaubada yana 'eba sosoana. We'e Yaubada kebu i da vo, Naninidi kebu 'waimie i da 'eno'enoviga, 'waidiega 'wa na 'anivelena-maimaiga.”

13Kebu nuanuama mali tomotoga ve'ai'aiwabu i na veluagai 'waimiega we'e 'omi ma'itufa 'wa na vewekowekoma. We'e mogitana fai tutuya de'e sai'afo moso'ina 'waimie, nuanuaku 'wa na yato tomotoganidi i 'usaga faifaidi, mulieta 'ai'edi 'omi 'wa na 'usaga we'e taunidi 'waidie moso'ina i na 'ivaisemi. Bani'odi 'wa na vesauluvediga yami mia i na vesala kebu aitoi i na laka we'e aitoi i na obu. 15Tamu vona i 'eno'eno Yaubada yana Buki nageneye ta na ve'ivaivaita bega yada mia i na vesala faifaina i vo,

Tomotoganidi 'ani'ani bwaikina i kwakwa, kebu tamu i da luvegelaleni.

We'e tomotoganidi 'ani'ani siaina i kwakwa, 'asa'aiana 'adi 'etowava.”

Wata bani'odi ta na ve'ivaivaita yada 'anivelena-maimaiga 'waidiega bega yada mia i na vesala.

  • S1 Lom 15:26S3-4 1 Kol 16:2S7 2 Kol 9:8S9 Mad 8:20 Fil 2:6-7
  • S12 Mak 12:43S13-14 2 Kol 9:12S15 Sou 16:18

Taito i na nago me Kolinita 'waidie 'anivelena-maimaiga i na 'ewai.

16'A vekaiwa bwaikina Yaubada 'waineye fai yaku nuanuananina 'ami 'aivaita faifaina i venuayato Taito 'waineye bega taunina i tauyeni i na wai 'ami 'aivaita faifaina. 17Tutuyanina 'a voneni i na wai 'waimie, ma yana sosoana i nogayema. I nogaya, siwe fai wata nuanuana bwaikina i na 'ivaisemi bega i na wai. 18Wata iada tamu 'a na vetunei Taito taiadi, tomogonina ma 'ana ve'ililibu tovetumaganavo 'adi 'aila'a matatabuna 'waidie. I 'asetai taunina todumwebika Iesu Valana 'Atumaina 'ana lau'age 'waineye. 19Kebu ve'ililibu 'aisena faifaina, siwe wata tovetumaganavo i venua'ivineni nuanuadi taiadi 'anivelena-maimaiga 'a na 'ewai 'a na naweni. De'e folovanina 'a 'i'idewai 'Auvea 'ana subia faifaina wata 'wainega 'wa na 'asetai nuanuama 'a na 'ivaisemi. 20Yama nuanuananina 'a 'idewaiga ma fuema taiadi 'a na nagoi bega 'ama fata de'e 'anivelena-maimaiga bwaikina 'a na 'i'isave'avini, kebu nuanuama tamu aitoi i na fali-vivinagoyema. 21Nuanuama 'Auvea mataneye yama sauluva tonovidi mani 'ana 'isave'avina faifaina, kebu 'aisena mataneye, wata tomotoga matadie.

22Wata iada tamu 'adi vetonu 'a voneni taiadi i na wai, tutuya fuedi yana folova 'wainega 'a 'iseni 'a 'asetai taunina todumwebika nani fuedi 'waidie. We'e tutuya de'e, fai i nuani mogitana 'wa na vematayakayaka nuanuana bwaikina i na 'ivaisemi. 23We'e Taito, taunina 'aku 'au taiadi 'a folofolova 'ami 'aivaita faifaina, we'e edavonidi 'adi 'ailuga taiadi i na waiga, taunidi tovetumaganavo 'adi 'aila'avo tutulidi, 'adi wagavayega i na wai, yadi folova tomotoga i na 'isedi Keliso i na subiai. 24Taiadi 'wa na miamianiga 'wa na vevesauluva 'atumaina 'waidie nika i na 'asetai 'wa nuakalikaliedi, wata naninidi faifaidi 'a awa'ai'aimiga 'wa na 'i'idewadi nika tovetumaganavo 'adi 'aila'a tulina tulina i na 'isemi i na ve'awamogitana.

  • S24 2 Kol 7:13-14
Copyright information for `YML