2 Corinthians 9

Yaubada nuanuana ma yada sosoana ta na 'anivelena-maimaiga.

1A 'asetami ma yami dumwebika nuanuami 'wa na 'anivelena-maimaiga tovetumaganavo 'adi 'aivaita faifaina, begaidi kebu i da lubwaineku faifaina a na kiluma manamanawena 'waimie. A awa'ai'aimi me Masidonia 'waidie a vo, Me Kolinita wata 'ifwaidi tovetumaganavo 'awalawa Gulisi nageneye taiadi, malamala i 'a'avaga 'waineye yadi nuanua i 'idewai 'anivelena-maimaiga faifaina.” Yami dumwebika valana me Masidonia i nogai, nika sai'afo matatabudi wata i dumwebika 'anivelena-maimaiga faifaina. 3Yama awa'ai'ainina kebu nuanuama i na vo, I vekali,” begaidi edavo 'adi 'aitonu a vonedi i na waia bega yadi 'aivaita 'wainega yami 'anivelena-maimaiga 'wa na yato. Tutuyanina 'a na wai 'a na 'isemi yami 'aivaitanina 'wa 'idewai i 'eno'eno, basenadi a vona bani'odi. 4'Ai'edi me Masidonia 'ifwaidi taiadi 'a da waiga 'waimie 'a da 'iseni kebu 'wa da yatoga 'ima 'a da bunumayaga 'a vetumaganemiga faifaina, we'e 'omi 'wa da bunumayagaotoga. 5Fai kebu nuanuama ta na bunumayaga begaidi a nuanina edavo a vonedi i na kumeta i na waia bega yadi 'aivaita 'wainega yami 'anivelena-maimaiga basenadi faifaina 'wa vona'awaufaufa 'wa na 'idewai i na 'eno'eno. Mulieta tutuyanina 'a na waiga 'a na 'isenina nika 'a na 'asetai 'omi to'anivelena, we'e kebu nuanuaku 'a na wai 'a na lueloelomi.

  • S1 2 Kol 8:1-7

Ta na yatoga bwaikina wata bwaikina ta na veluagai.

6'Ana 'aseta side bani'odi, 'ai'edi aitoi waifei siaina i na koyovi, wata 'aiala 'waineye 'ani'ani siaina i na veluagai. We'e 'ai'edi aitoi waifei bwaikina i na koyovi, wata 'aiala 'waineye bwaikina i na veluagai. 7Begaidi i lubwaineni tomotoga 'aitamogana 'aitamogana yana nuanua 'waineye i tauyeniga bani'odi i na yato. Kebu ma yana nualolo 'wainega i na yato wata kebu lukakada 'wainega, we'e mogitana ma yana sosoana i na 'anivelena, fai egavo ma yadi sosoana i 'a'anivelena, Yaubada i nuakalikaliedi. 8Naninidi 'waidie 'wa ve'ale'usa, Yaubada 'ana fata i na velevelemi nika tutuya matatabuna 'ami fata, siwe wata ma 'adi 'imoso'i bega 'ami fata 'waidiega tomotoga fuedi 'wa na 'i'ivaisedi. 9Tamu vona i 'eno'eno Yaubada yana Buki nageneye to'anivelena faifaidi i vo,

Yana nuakalikali fuedi i luyavuyavuledi wekowekoma 'waidie.

Yana sauluvanidi tonovidi 'adi nuanua kebu i na 'a'avaga i na 'eno-vagata.”

10Yaubada waifei i veleda bega 'ada fata ta na koyova, taunina 'adi tokiavevuaga nika 'ani'ani ta veveluagadi. Wata bani'odi Yaubada i na 'a'anivelena 'waimie wata naninidi i na 'i'imoso'iedi i na nagoga yami 'anivelena vuagidi i na vevebwaika. 11Yaubada i na 'i'ive'ai'aiwabumi nani matatabuna 'waidiega bega tutuya matatabuna 'wa na 'a'anivelena nika tomotoga fuedi i na vekaiwa Yaubada 'waineye yami nuakalikalinidi faifaidi. Nuakalikalinidi 'a na 'ewadi 'waimiega mali tomotoga 'a na veledi.

12Yami 'anivelena-maimaiga 'wainega nani 'ailuga 'atumaidi i sousouyedi. Tamu, Yaubada yana tomotoga ava'ai 'waidie i 'usaga 'wa 'i'ivaisedi, 'ana veluaga, tomotoga fuedi Yaubada 'waineye i vevekaiwa nuakalikalinidi faifaidi. 13Tomotoga fuedi yami 'anivelena-maimaiga i na 'iseni Yaubada i na subiai i na vo, Me Kolinita Keliso faifaina i lulu'ivona, siwe wata i vevematayakeyakeni. Yadi vematayakayakanina vuagina ta 'iseni i 'a'anivelena 'waideye wata mali tovetumaganavo 'waidie.” 14Tomotoganidi ma yadi nuakalikali i na vevelu'ui faifaimi fai 'ami nuakalikali bwaikaotogina Yaubada i velemiga, 'waidiega 'wa 'ivaisedi. 15We'e Yaubada, Natuna i 'aniveleneni 'waideye, yana nuakalikalinina bwaikaotogina kebu ta na vona, begaidi ta na subiai.

  • S6 Voa 11:24S9 Same 112:9S10 Ais 55:10 Ose 10:12
Copyright information for `YML