Acts 11

Fita yana lu'ivona Ielusalema 'waineye.

1Tomata'aulelevo wata Iesu 'ana tovetumaganavo 'awalawa Iudia matatabuna 'waineye vala i nogai i vo, Mali tomotoga kebu Diu, Yaubada yana Vona i vetumaganeni.” 2Ielusalema 'waineye, 'ifwaidi Diu, taunidi Iesu 'ana tovetumaganavo yadi nuanua i vo, Egavo kebu Diu i vetumagana Iesu 'waineye, Diu yada sauluva i na ve'ililibuyedi, nagami bunudi i na bobodi mulieta i na luku Iesu yana 'Aila'a 'waideye.” Bega tutuyanina Fita i laka Ielusalema, tomotoganidi i awavesakoyeni i vo, 'Omu 'u nago mali tomotoga kebu bunudi 'adi 'aiboboga 'waidie. Awale 'u miamia yadi vanuge wata taiadi 'wa 'ani?” 4Siwe Fita nani matatabuna 'waidie i veifufuyedi i vo, Nagami, 'atamana Iofa 'waineye a vevelu'ui, a 'iseni abama i 'anikililia tamu nani i obuobuma 'wa da vo a da 'enoneganega. Naninina a 'iseniga bani'odi velu'uva bwaikina ifwadi 4 'waidie i 'abi i siobuyeni 'waikuye. 6A 'isadewai nageneye a 'isedi 'aisaya tauvanuga, walawala'ai, nani daledaledi, wata manuga, matatabudi me Diu yada tabu. 7Bona a nogai i vo, Fita, 'u tovoi tamu 'u nikei 'u 'ani.” 8Siwe a vo, Kebu 'Auvea, yau kebu a da 'utavenuafaniga wata 'aisayanidi 'ima me Diu yama tabu kebu a da 'ani'anidiga.” 9Wata i vona-vaitugana 'waikuye i vo, Ava'ai Yaubada i awave'atumaiediga, kebu 'u na awavesakoyedi.” 10Tutuya 'aitonu naninina i souyeni 'waikuye, mulieta velu'uvanina i silakai i laka abame. 11Tutuyanina i laka, nika tomotoga 'adi 'aitonu i le'wai 'waikuye Sisalia 'wainega, i maia ava'aibe bei vanuganina a miamiaga 'waineye. 12Yaubada 'Anu'anununa i voneku i vo, Kebu 'u na venuanaluga, taiadi 'wa na nagoi.” Wata de'e tomotoganidi 'adi 6, taunidi Iesu 'ana tovetumaganavo Iofa 'wainega taiadi 'a nagoi Sisalia. 'A le'wai 'a luku tamu tomogo 'ana wagava Konilio yana vanuge. 13I vonema bagase tamu anelose i souyeni i tovoi yana vanuge i voneni i vo, 'Ifwaidi tomotoga 'u na vetunedi i na nagoi Iofa, bei tamu tomogo i na veluagai 'ana wagava Saimoni Fita i na voneni i na mai. 14Ava'ai i na vonemu 'u na 'idewai bega Yaubada i na 'ita'ita'iemi sakona 'waidiega, 'omu wata yamu vanuga 'ana tomia.”

15Tutuyanina a velamu a veveifufu Konilio ma enavo 'waidie, 'Anu'anunu 'Atumaina i obuma i agedi, 'ida nagami i agedaga bani'odi. 16Nika a nuani 'ada Toveimea Iesu yana vona basenadi i vo, Ioni Tobafitaiso ufayega tomotoga i bafitaisodi we'e 'omi 'Anu'anunu 'Atumaina i na agemi 'wa da vo Yaubada i da bafitaisomi.” 17'Akonadi ta 'asetai Yaubada 'Anu'anununina 'Atumaina mali tomotoga taunidi kebu Diu i veledi, 'ida bani'odi nagami i veleda tutuyanina ta vetumagana Toveimea Iesu Keliso 'waineye. Begaidi kebu i da lubwaineku Yaubada a na talabodeni.”

18Tutuyanina toawavesakonidi Fita yana veifufu i nogai, kebu tamu ava'ai i da voneyeni siwe Yaubada i subisubiaimo, i vo, Mogitana, mali tomotoga taunidi kebu Diu wata Yaubada i tauyedi, 'adi fata i na nuaviladi bega mia 'atumaina wata miamia-vagaina i na veluagai.”

  • S14 Fol 16:31S15 Fol 2:4S16 Fol 1:5S18 Fol 14:27

Keliso yana 'Aila'a Anitioki 'waineye.

19Tutuyanina me Diu Sitiveni i nikei i wafa, tovetumaganavo veviga bwaikaotogina i veveluagai Iesu 'ana tovedumwe'ai'ai 'waidiega. Bega i yavula i nagoi 'awalawa 'ifwaidi 'waidie. Finisia, Imula Saifilosi, wata 'atamana Anitioki, bei Iesu Valana i lulu'ivona ediavo Diu 'aise'avadi 'waidie. 20We'e 'ifwaidi tovetumaganavo Saifilosi wata 'atamana Sailini 'waidiega i nagoi Anitioki wata bei Vala 'Atumaina Toveimea Iesu faifaina i lulu'ivona mali tomotoga taunidi kebu Diu 'waidie. 21'Auvea yana toketokena i veledi bega 'aila'a bwaikaotogina i vetumagana wata i nuaviladi 'Auvea 'waineye.

22Valadi i nago tovetumaganavo Ielusalema 'waineye i nogai bega Banabasa i vetunei Anitioki i na 'isedi. 23Tutuyanina i le'wa i 'iseni Yaubada yana nuakalikali tomotoga 'waidie i sosoana i vonedi i vo, Ma yami vetumagana taunimi 'wa na tautauyemi Iesu 'waineye, 'wa na nunuakalikalieni wata 'wa na vevematayakeyakeni.” 24Banabasa tomogo 'atumaina taunina tovetumagana toketokena wata 'Anu'anunu 'Atumaina i agei mogitana bega 'atamananina 'waineye tomotoga fuedi i vetumagana Toveimea Iesu 'waineye.

  • S21 Fol 2:41S22 Fol 4:36S23 Fol 14:22

Banabasa i nago Saulo i vagavaia yana to'aivaita.

25Mulieta Banabasa i tauya i nago 'atamana Tasisu Saulo i na lualeni. 26Tutuyanina i veluagai i vagavaia i naweni Anitioki bei i valovei. Malamala 'aitamogana nageneye, 'adi 'ailuga tovetumaganavo fuedi taiadi i vava'auta wata i veve 'waidie. Tutuyanina 'waineye, bei mali tomotoga i velamu tovetumaganavo i golegoledi Keliso yana 'Aila'a.

27Tutuyanina 'waineye, 'ifwaidi Yaubada yana tolu'ivonavo Ielusalemega i obu Anitioki. 28'Waidiega tamu, 'ana wagava Agabu, 'Anu'anunu 'Atumaina toketokena i veleni bega i tovoi i vona-vagata bola loka bwaikina i na souyeni fwayafwaya matatabuna 'waineye. Tovetumaganavo yana vonanina i nogai, i nuanua nuanuadi 'aitamogana 'aitamogana bani'odi 'adi fata mani i na yato ediavo Iudia 'waineye i miamianiga 'adi 'aivaita. Yadi nuanuananina i 'idewai i 'a'avana, Banabasa wata Saulo nimadie mani i yatoi bega i na naweni Ielusalema i na 'aniveleneni tovetumaganavo 'adi to'edakumetavo 'waidie. Mulieta Loma 'ana toveimea bwaikaotogina Sisa Kaladiu yana tutuye vona-vagatanina 'ana mogitana i souyeni loka bwaikina.

  • S28 Fol 21:10S29 Lom 15:26
Copyright information for `YML