James 2

Kebu ta na vaie.

1Ekwavo, fai 'omi 'wa vetumagana Iesu Keliso 'ada Toveimea Magemagetana 'waineye, bega kebu i da lubwainemi tomotoga 'adi 'isa 'waidiega 'wa na vaie. 2'Ai'edi yami va'auta 'waineye tomotoga 'adi 'ailuga i na luku 'waimie, tamu, 'ai'aiwabuna, 'ana kaleko 'adi 'isa 'atumaidi wata ma 'ana didikumakuma 'ana tutula bwaikina, we'e tamu, wekowekoma, 'ana kaleko 'anilabulabu'ina wata yokeyokena, bani'odi 'wa na voneyedi 'adi 'ailuga 'waidie? 3Voke 'ai'aiwabuna 'wa na ve'ililibuyeni 'wa na vo, Iama, side 'amu 'ivi 'atumaina, bei 'u na miabui,” we'e tomogo i vewekowekomaga 'waineye 'wa na vo, Sino bei 'u na tovotovoi,” 'alo 'wa na vo, Side bei 'efe'efeye 'u miabui,” siwe 'asa'aiana 'akonadi 'wa vaie 'wa venua'ivina-sako.

5Ekwavo, a na vonemi, tomotoganidi i vewekowekomaga fwayefwayeye Yaubada i venua'ivinedi bega i na ve'ai'aiwabu yadi vetumagana toketokena 'wainega wata i na luku yana 'Eba Veimea 'waineye taiadi i na miamia. I na lukuga fai bani'odi basenadi Yaubada i vona'awaufaufa 'ana tonuakalikali 'waidie. 6Wekowekoma Yaubada mataneye ma 'adi nuanua we'e 'omi 'wa vo 'ako, Nani-'avo'avovo,” 'wa 'ivebunumayagidi. 'Wa da nuaniga, egavo ve'isakololoyega yami mani i eloelomi wata i nunawemi 'eba vonayavuga 'waidie? Wekowekoma 'alo 'ai'aiwabu? 7To'ai'aiwabu mogitana, taunidi wata 'ami Toveimea Iesu Keliso 'ana wagava ma 'ana ve'ililibu i awavesakoyeni.

8I lubwaineda tomotoga matatabudi ta na veve'ililibuyedi bega 'ai'edi 'ada Toveimea Iesu yana veimea bwaikina 'wa na vematayakeyakeni, nani 'atumaina 'wa na 'i'idewai. Veimeanina i 'eno'eno Yaubada yana Buki 'waineye i vo, Emiavo 'wa na nunuakalikaliedi taunimi 'ami nuakalikali bani'odi.” 9Siwe 'ai'edi 'wa na lau'idi tomotoga 'adi 'isa 'waidiega, tamu nuanuami, we'e tamu 'wa na vieyeni, siwe 'akonadi veimeanina 'wa geuya, 'wa sakona Yaubada mataneye. 10'Wa sakonaga fai 'ai'edi Yaubada yana veimea matatabuna ta na vevematayakeyakedi we'e veimeanidi 'waidiega tamu nani siaina ta na geuyaga, siwe 'asa'aiana matatabuna ta geudi. 11Ta 'asetai ta geudi fai Yaubada i vo, Kebu 'wa na lu'avo'avovo bunu 'ana nuanua sakoidi 'waidie,” kumanina wata i vo, Kebu 'wa na luvewafaga.” 'Ai'edi kebu 'wa na lu'avo'avovoga bunu 'ana nuanua sakoidi 'waidie siwe 'wa na luvewafaga, 'omi veimea 'adi togeu.

12'Awaie tomotoga matatabuda ta na vonayavuga Yaubada mataneye, begaidi yada sauluva wata yada vona ta na 'i'isave'avinidi. Yana veimea 'adi togeu vematavuloga i na veluagai we'e egavo veimeanidi i vevematayakeyakediga yavuyavudi, Yaubada i na 'isanuakalikaliedi. 'Ai'edi tomotoga 'ifwaidi 'wa na 'isanuakalikaliediga fwayefwayeye Yaubada i na 'isanuakalikalimo kebu i na veimea 'ami vematavuloga faifaina, we'e 'ai'edi kebu 'wa na 'isanuakalikaliga, kebu tamu sai'afo Yaubada i na 'isanuakalikaliemi.

  • S1 Fol 10:34 1 Tim 5:21 Iem 2:9S4 Ion 7:24S5 Mad 5:3
  • S6 Fol 16:19S11 Sou 20:13-14S13 Mad 5:7, 6:14-15

Vetumagana ma 'ana 'eba 'isa.

14Ekwavo, 'ai'edi aitoi i na vo, Ma yaku vetumagana Yaubada 'waineye,” siwe yana vetumagananina kebu ma 'ana 'eba 'isaga, ava'ai 'ana 'atumaina? Vetumagananina 'wainega 'ana fata 'ita'ita'i i na veluagai? A nuani kebu tamu sai'afo. 15'Ai'edi iamu tamu tovetumagana i na lase 'alo kebu 'ana kalekoga i na vekaukau, siwe 'waineye 'u na vo, Kaiwa iaku, Yaubada i na vesauluva 'atumaina 'waimuye, 'u miamia wata a nunago, 'u na 'ani'ani wata kebu 'u na vekaukau,” vona'ava, ava'ai 'ana 'atumaina? 17Wata yada vetumagana bani'odi. 'Ai'edi vetumagana'ava kebu ma 'ana 'eba 'isaga, vetumagananina nani-'avo'avovo.

18Siwe tamu aitoi i na vo, Tomotoga 'ifwaidi i vevetumaganamo, we'e tomotoga 'ifwaidi i vevesauluva 'atumaina tomotoga 'waidie.” We'e yau a na tutuli a na vo, 'Ai'edi aitoi kebu i na 'a'aivaitaga tomotoga 'waidie kebu 'ana fata yana vetumagana i na veku. We'e yau a na vemu a vetumagana Yaubada 'waineye fai yana nuanua 'atumaidi a 'i'idewadi. 19'Omu 'u vetumagana 'u vo, Yaubada i miamia, 'aiseotogina bwaikina, kebu wata tamu,” 'u vonaga mogitana, siwe wata bani'odi yaiaina i vetumagana, ma yadi kololo i tatatava fai i 'asetai 'awaie 'adi vematavuloga i na veluagai.

20'Omu kebu nuamuga. A na vemu ta na vetumaganamo Yaubada 'waineye we'e yana nuanua kebu ta na vematayakeyakeniga, vetumagananina nani-'avo'avovo. 21'U na nuani tubuda Ebelamo, fai natuna Aisake i tauyeni i 'aniveleneni Yaubada 'waineye bega igodi i da velomuyeni, yana sauluva tonovidi Yaubada mataneye. 22'Wa 'iseni? Yana vetumagana wata ava'ai i 'idewaiga 'adi 'ailugana i folofolova, bega ava'ai i 'idewaiga 'wainega yana vetumagananina vetumagana mogitana. 23Nika vonanina Yaubada yana Buki nageneye 'ana mogitana i souyeni i vo, Ebelamo i vetumagana Yaubada 'waineye bega i awave'atumaieni i vo, Ebelamo yana sauluva tonovidi matakuye.” Wata tamu Ebelamo 'ana 'eba 'ainana, Yaubada iana. 24Bega Ebelamo 'wainega ta 'asetai yada sauluva i na tonova Yaubada mataneye kebu vetumagana 'aisena 'wainega, mogitana wata ava'ai ta na 'idewadiga 'waidiega.

25Wata bani'odi vavine toalagogona 'adi wagava Leabi. Ava'ai i 'idewaiga 'wainega yadi sauluva i tonova Yaubada mataneye. Basenadi me Isileli i le'wai Leabi yadi 'awalaweye vavinenidi i 'ivaisedi, yadi tovetaui'wala i givedi yadi vanuge mulieta i vonedi tamu 'eda 'waineamo i viladi i nagoi ediavo 'waidie. 26'Ai'edi tamu tomotoga tomogo'avana kebu ma 'anu'anununaga, tomotoganina wafawafana, wata bani'odi 'ai'edi vetumagana'ava, kebu ma 'ana 'eba 'isa, vetumagananina wafawafana.

  • S15-17 Mad 25:41-45 1 Ion 3:17S21 Nag 22:9-12 Ibu 11:17
  • S25 Ios 1:21, 6:17 Ibu 11:31
Copyright information for `YML