James 4

Taunimi 'wa na tauyemi Yaubada 'aiseotogina 'waineye.

1Awale 'ifwaimi tauni'avami 'wa veve'ikwayekwayega wata 'wa vevetalaga? Fai tomogomie nuanua sakoidi nuanuadi i na vetoketoke. 2Nani 'ifwaidi nuanuami siwe kebu 'ami fata 'wa na veluagadi, begaidi nuanuami luvewafa. Mali tomotoga yadi kukua faifaidi 'wa nunuagiva siwe kebu 'ami fata 'wa na 'ewadi begaidi 'wa veve'ikwayekwayega wata 'wa vevetalaga. Nani fuedi nuanuami siwe kebu 'wa da veveluagadiga fai kebu faifaidi 'wa da vevelu'ui Yaubada 'waineye. 3Siwe 'ai'edi 'wa na velu'ui Yaubada kebu i na velemiga fai yami nuanua wata taunina yana nuanua kebu taiadi i da vesala, taunimi yami 'eba sosoana 'aisedi faifaidi 'wa vevelu'ui.

4'Omi yami sauluva 'wa da vo vavine yadi lamoga i da baileni i da nago 'ana gaviavo taiadi i da lulu'avo'avovo. I lubwainemi 'wa da 'asetai, 'ai'edi taunimi 'wa na tauyemi fwayafwaya 'ana nuanua sakoidi 'wa na veianediga, siwe 'asa'aiana 'wa vegavia Yaubada 'waineye. 'Ai'edi aitoi fwayafwaya 'ana nani nuana i na 'ewai, kebu 'ana fata i na veiana Yaubada taiadi, i na vegavienimo. 5Sauluvanina faifaina i kilumi Yaubada yana Buki 'waineye i vo,

'Anu'anunu Yaubada i veledaga nuanuana bwaikina taunida ta na tauyeda 'aiseotogina 'waineye i na 'i'isave'avinida.”

Vonanina kebu 'wa na vo 'ako, Nani-'avo'avovo.”
6Mogitana 'ai'edi taunida ta na tauyeda tamu nani 'waineye, Yaubada i na ve'unumagigi, siwe taunina to'anivelena bwaikina fai yana Buki 'waineye i vo,

Egavo taunidi i awa'ai'aidiga Yaubada i ve'idi'idiedi,

we'e tonuaobu, ma yana nuakalikali i 'i'ivaisedi.”

7Fai tonuaobu i nunuakalikaliedi, taunimi 'wa na tauyemi yana nuanua 'waidie. Seitani 'wa na veugeugeni nika i na dega. 8'Wa na vaganago Yaubada lilivaneye wata taunina i na mai lilivamie. 'Omi 'wa sakosakonaga i lubwainemi yami sauluva 'waidiega 'wa na vevunavunaga. 'Omi 'wa vevenuanaluga Yaubada faifaina, 'wa na nuavilami 'aiseotogina faifaina 'wa na nuanua. 9Yami sakona faifaidi i lubwainemi 'wa na nunuavita, 'wa na 'we'we'wela wata 'wa na tatainu'wanu'wa. 'Omi 'wa sososoana-'avo'avovoga wata 'wa namanamaga 'asa'aiana, 'wa na nunuavitamo 'wa na 'we'we'wela. 10'Auvea mataneye taunimi 'wa na kiaobuyemi, mulieta i na kialakaimi.

11Ekwavo, kebu emiavo tovetumagana 'wa na awavesakoyedi. 'Ai'edi aitoi iana i na awavesakoyeni 'alo i na 'amalakibuyeni, siwe 'asa'aiana Yaubada yana veimea nuakalikali faifaina i na awavesakoyeni i na vo, Vekali.” 'Ai'edi veimeanina 'u na 'amalakibuyeniga, 'omu kebu tovematayakayakaga, we'e mogitana 'wa da vo 'omu veimeanina yana toveimea. 12Yaubada 'aiseotogina veimea 'ana to'anivelena, 'awaie ta na vonayavuga mataneye i na veimeyeda, bega taunina 'ana fata i na 'ita'ita'ieda 'alo i na veimea ta na wafaotoga. Emiavo 'wa 'amalakibuyediga, 'wa da nuani, 'omi Yaubada?

  • S1 Gal 5:17S3 Mad 6:9-13S4 1 Ion 2:15S5 Mad 6:24
  • S6 1 Fit 5:5 Iob 22:29S7 1 Fit 5:8 Efe 6:11-12S11-12 Lom 2:1, 14:4

Kebu taunida ta na awa'ai'aida.

13'Omi taunimi 'wa awa'ai'aimiga a na vonemi. 'Wa vonavona 'wa vo, 'Asiau 'alo 'awa'awai ta na nagoi tamu 'atamana bwaikina 'waineye yada sitoa ta na vetovoia bei malamala 'aitamogana ta na miamia bega mani bwaikina ta na veluagai.” 14Siwe kebu 'wa da 'asetai ava'ai 'awa'awai i na souyeni 'waimie. Budibudi ta na 'iseni, kebu tutuya manamanawenaga i na 'awa'u'umi. 'Omi wata bani'odi, yami mia fwayefwayeye 'ana vemanawe kebu 'wa da 'asetaiga. 15We'e mogitana side bani'odi 'wa da voneyedi 'wa da vo, 'Ai'edi 'Auvea i na tauyeda ma yawaida ta na miamia side naninidi wata naninidi ta na 'idewadi.” 16We'e 'omi yami nuanua tulina, ma yami nualaka 'wa awa'ai'aimi taunimi yami nuanua faifaidi. 'Omi wata tomotoga matatabudi taiadi 'wa awa'ai'aimiga, 'wa sakona. 17'Ai'edi aitoi tamu sauluva 'atumaina i 'asetai i lubwaineni i da 'idewai, siwe i na bailaga, 'akonadi i sakona.

  • S13-14 Luk 12:18-21S15 Fol 18:21
Copyright information for `YML