John 1

Keliso taunina Yaubada yana Tokiavemageta i vetomotogaotoga.

1Basenadiotoga Yaubada fwayafwaya wata abama bola kebu i da 'idewadiga, nagamidiotoga yana Tokiavemageta i miamia. Tokiavemagetanina Yaubada yana nuanua matatabuna 'ana tolu'ivona. Taunina Yaubada 'ana labilabina wata taunina 'asa'aiana Yaubadanina. 2Tutuya 'eba velamunina 'waineye Tokiavemageta Yaubada taiadi i miamia. 3Yaubada yana nuanua 'wainega Tokiavemageta nani matatabuna i 'idewadi abame wata fwayefwayeye, kebu tamu nani taunina i da souye-maimaigeni. 4Taunina miamia-vagaina yawaida lamuna wata 'wainega mia 'ivauna wata 'atumaina ta veluagai, bani'odi mageta 'waideye. 5Tomotoga yadi sauluva sakoidi 'wa da vo bani'odi dudubala 'ana tomia, siwe Yaubada yana Tokiavemagetanina i magemagesedi, we'e tomotoganidi kebu 'adi fata i na vetoketoke magetanina i na luve'weuya.

6Yaubada nuanuana tomotoga magetanina i na 'asetai, begaidi yana tomata'aulele i vetunei bega i na lu'ivona 'waidie. Tomogonina 'ana wagava Ioni Tobafitaiso, i mai i lulu'ivona magetanina faifaina, bega tomotoga i na vetumagana 'waineye. 8Ioninina kebu taunina mageta, i vetolu'ivonamo mageta faifaina. 9Yaubada yana Tokiavemagetanina 'asa'aiana taunina mageta mogitana, fwayefwayeye i obuma matatabuda nuada i kiavemagetadi.

10Yaubada yana nuanua 'wainega Tokiavemageta fwayafwaya i 'idewai mulieta i obuma i vetomotogaotoga, siwe 'asa'aiana taunina Iesu Keliso. I miamia siwe tomia fwayafwaya kebu i da 'asetaiga taunina 'adi to'idewadewa. 11I mai taunina yana 'awalaweye siwe yana 'aila'a i baila. 12Siwe 'ifwaidi yana mai faifaina i sosoana i vetumagana taunina Keliso, Yaubada 'ana Venua'ivina begaidi Yaubada i tauyedi taunidi natunavo. 13Tomotoganidi bani'odi i tubuve'ivau. Tubuve'ivaunina kebu tomogo ma yana vavine 'waidiega, wata kebu tamu tomogo yana nuanuayega, tubuganina Yaubada 'wainega yana 'aila'a faifaina.

  • S1 1 Ion 1:1-2 Ve 19:13S3 Kolos 1:16-17 Ibu 1:2
  • S4 Ion 5:26S5,9 Ion 8:12S10 Ion 17:25S12 Gal 3:26 Kolos 2:6

Nuakalikali bwaikina i mai Keliso 'wainega.

14Keliso i obuma i vetomotogaotoga taiadi 'a miamiana. 'Ifwaima 'a 'iseni taunina magemagetana, yana sauluva tonovaotogidi wata ma yana nuakalikali i vevesauluva 'atumaina 'waideye. Fai Yaubada Natuna tubu'eana begaidi Tamana yana toketokena i veleni bega taunina magemagetana.

15Ioni Tobafitaiso i maiga bonana bwaikinega i lu'ivona 'aila'a 'waidie Keliso faifaina i vo, Sino taunina, kumanina faifaina a lulu'ivona 'waimie a vo, Avinodi yau a kumeta, taunina i mimai mulikuye, siwe taunina bwaikaotogina yau kebu bani'odiga fai yau bola kebu a da tubugaga nagamidiotoga taunina i miamia.”

16Keliso tonuakalikali mogitana, tutuya fuedi i nunuakalikalieda wata i vevesauluva-'atumaieda. 17Basenadiotoga Mosese ve'etoboda Yaubada 'wainega i veleda, we'e nuakalikali bwaikaotogidi wata sauluva tonovidi i mai Iesu Keliso 'wainega. 18Kebu tamu aitoi Yaubada i da 'iseniga, 'aiseotogina Natuna Keliso fai 'ana labilabina Tamana i sivemageseni tomotoga 'waideye, Kelisonina siwe 'asa'aiana taunina Yaubada.

  • S13 Ion 3:3-6 1 Fit 1:23S14 Fil 2:7 Ibu 2:14 Luk 9:32,35
  • S16 Efe 3:19S18 Ion 6:46 Mad 11:27

Ioni Tobafitaiso yana lau'age.

19Me Diu to'edakumetavo i miamiani Ielusalema 'waineye nuanuadi i na 'asetai Ioni Tobafitaiso aitoi, begaidi tomotoga 'ifwaidi i vetunedi i nagoi 'waineye i velutolieni. Tomotoganidi tovelomu 'ifwaidi wata vanuga 'eba velu'ui 'ana to'isave'avinavo. 20Ioni yadi velutoli kebu i da vedumwe'ai'aieni nani matatabuna i lu'ivoneyedi i vo, Yau kebu Keliso, Yaubada 'ana Venua'ivinaga.” 21Bega i velutolieni i vo, We'e 'omu aitoi? 'Alo 'omu Ilaitia 'u vilamu Yaubada 'wainega?” Ioni i vo, Kebu.” Wata i velutoli i vo, 'Alo 'omu tolu'ivonanimu, kumanimu faifaimu basenadiotoga Yaubada i lu'ivona Mosese 'waineye, i vo, Bola i na mai?” Nika wata i vo, Yau kebu kumanikuga.” 22Wata tovelutolinidi i vo, Vetuma 'omu aitoi? Nuanuama taunimu 'u na lu'ivonemu bega 'a na vilama 'a na nagoi 'ama tovetune 'waidie 'a na veifufu.” 23Bega Ioni yadi velutoli i tutuli i veifufu 'waidie i vo,

Yau tovegolegole sali'avu'avuyega kumaniku a vo,

'Auvea yana 'eda 'wa na vusia, wata 'wa na sivetonovidi yana 'eba nago.”

Vonanina de'e Ioni taunina faifaina i lulu'ivoneyeniga, basenadiotoga Yaubada yana tolu'ivona 'ana wagava Aisea i kilumi.

24Tovelutolinidi Falisi i vetunediga wata Ioni i velutolieni i vo, 'U vonaga 'omu kebu Keliso, kebu Ilaitia, wata kebu Yaubada yana tolu'ivona bwaikina, siwe awale tutuya fuedi tomotoga 'u bafitaisodi?” 26I vonedi i vo, Yau ufa 'aisena 'wainega tomotoga a bafitaisodi, we'e tamu tomogo lilivamie siwe 'wa bavuyeni, sai'afoga yana folova i na velamu 'waimie. 27I mimai mulikuye siwe taunina toketokeotogina, yau kebu bani'odi. Kebu i da lubwaineku 'waineye a na vetofolova fai taunina bwaikina a bunumayaga.”

28De'e bani'odi Ioni i veifufuyediga Bedani 'waineye, Ufa Iolidani we'e no'o bega, wata bei tomotoga i bafitaisodi.

  • S21 VeL 18:15 Fol 3:22S23 Ais 40:3S26 Ion 1:33

Iesu taunina Yaubada yana Sifi Siaina.

29I 'atai Ioni i veveifufu 'aila'a 'waidie nika Iesu i 'isanaweni i mimai i vonedi i vo, Sino tomogonina, Yaubada yana Sifi Siaina i mai 'wainega. Taunina yana wafa 'wainega tomia fwayafwaya matatabuda yada sakona i na 'ewayavuledi. Tomotoga yadi sakona 'adi nuatavuna faifaidi sifi i nikenikedi i vevelomuyedi Yaubada 'waineye, we'e Iesu taunina yawaina i na tauyeni yada sakona 'adi 'u'uma faifaidi. 30Kumanina basenadi faifaina a lu'ivona 'waimie a vo, Avinodi yau a kumeta, taunina i mimai mulikuye, siwe taunina bwaikaotogina yau kebu bani'odi fai yau bola kebu a da tubugaga nagamidiotoga taunina i miamia.” 31Yau basenadi bavubavuku a vo, Keliso aitoi?” Siwe a mai a lalau'age wata tomotoga fuedi a bafitaisodi ufayega bega me Isileli Kelisonina i na 'asetai.”

32Wata Ioni side bani'odi i lu'ivoneyedi tomotoga 'waidie i vo, Bei a 'iseni 'Anu'anunu 'Atumaina Iesu i age-vagaseni 'ana 'isa'isa bani'odi bunebune abamega i obuma i toa 'waineye. 33'Ai'edi kebu a da 'iseniga bola a da bavubavu, siwe a 'iseni nika nuaku i 'anita'ia bei a nuani, basenadi tutuyanina Yaubada i vetuneku a na bafitaiso ufayega i voneku i vo, Tamu tutuya 'u na 'iseni 'Anu'anunuku i na obu tamu tomogo i na age-vagaseni 'u na 'asetai kumanina 'awaie 'Anu'anunu 'Atumaina tomotoga i na veledi i na agedi 'wa da vo i da bafitaisodi 'Anu'anununina 'wainega.” 34Tauniku matakuyega a 'iseni, a vona mogitana taunina Yaubada Natuna.”

  • S29 Ais 53:6-7 1 Fit 1:18-19S32 Mad 3:16

Iesu yana tovetutuyamavo kumekumetadi.

35I 'atai Ioni Tobafitaiso yana tovetutuyamavo 'adi 'ailuga taiadi i tovotovoi, nika Iesu i 'iseni i mai i nunago. Bega Ioni i vonedi i vo, Sino tomogonina Yaubada yana Sifi Siaina.” 37'Adi 'ailuga yana vona i nogai Iesu mulineye i nagoi. 38Iesu i sivilai i 'isedi i velutoliedi i vo, Tamu ava'ai yami nuanua faifaina 'wa mimaia?” Velutoliega yana velutoli i tutuli i vo, Tove, ava'aibe bei yamu vanuga?” 39Iesu i vo, 'Wa maia ta na nagoi a na vemi.” Taiadi i nagoi yana 'eba mia i vedi. Fai 'akonadi i lavia, bani'odi 4 kiloki, bei i miamiani nika i lovani.

40Tomotoganidi 'adi 'ailuga Ioni yana vona i nogai bega Iesu taiadi i nagoiga, tamu 'ana wagava Anidulu, Saimoni Fita taina. 41Anidulu Iesu taiadi i veifufu'a'ava, tonovina i nago nika tatana i veluagai i voneni i vo, Saimoni, 'ima 'akonadi Keliso, Yaubada 'ana Venua'ivina 'a veluagai.” 42Bega i vagavaia taiadi i maia Iesu 'waineye. Iesu Fita i 'iseni i vo, 'Omu Saimoni, Ioni natuna, a na golemu Sifasa
Fita (me Guliki bonadiega) wata Sifasa (me Diu bonadiega) 'adi saivila Kileu.
.” Sifasa 'ana saivila Fita, me Guliki bonadiega.

  • S36 Ion 1:29S42 Mad 16:18

Iesu nuanuana Filifi wata Nataniela.

43I 'atai Iesu nuanuana i na nago 'awalawa Galili, Filifi i veluagai i voneni i vo, 'U mai taiadi ta na nago yaku tovetutuyama.” 44Filifi 'ana tuvada Bedasaida, 'atamananina 'wainega Anidulu wata Fita bega i maia. 45Filifi Iesu yana vona i nogai Nataniela i veluagai i voneni i vo, 'U na nuani basenadiotoga Yaubada i vona'awaufaufa 'awaie yana tomogo tamu i na vetunei i na mai, bega Mosese wata 'ifwaidi tolu'ivonavo i kiluma Yaubada yana Buki 'waineye tomogonina faifaina. Tomogonina 'akonadi 'a veluagai, 'ana wagava Iesu, Iosefa tomogo Nasaledi natuna.” 46Nataniela yawaina i lovoga i vo, Vona mogitana? Kebu tamu nani 'atumaina 'ana fata i na mai 'atamananina Nasaledi 'wainega.” Yana vona Filifi i tutuli i vo, 'U mai ta na nago 'u na 'iseni.”

47Tutuyanina Iesu Nataniela i 'iseni i mimai tomotoga i vonedi i vo, Sino taunina mogitana tomogo Isileli, yana sauluva matatabuna tonovi'avadi.” 48Nataniela Iesu i velutolieni i vo, Bani'odi 'u munega 'u 'asetaku?” Iesu i vo, Nagami a 'isemu 'ala'ai lamuneye 'u tovotovoi mulieta Filifi i lu'ivona 'waimuye faifaiku.” 49Nataniela i vo, Tove, 'omu mogitana Yaubada Natuna, wata me Isileli yama Kini.” 50Iesu i vo, Ma yamu subisubia 'u vetumaganeku fai a 'asetamu wata yamu 'eba mia a lu'ivoneyeni. Yamu 'eba mia a lu'ivoneyeniga sai'afo nani siaina, siwe 'awaie nani bwaikidi 'u na 'isedi, 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa a na 'idewadi. 51A vona mogitana, bola 'u na 'iseni abama i na 'anikililia, Yaubada yana anelose 'u na 'isedi i na lakalaka wata i na obuobuma yau a vetomotogaotoga 'waikuye.”

  • S45 VeL 18:18 Ais 7:14S46 Ion 7:41,52
  • S49 Mad 14:33 Mad 16:16 Ion 12:13S51 Nag 28:12
Copyright information for `YML