John 12

Iesu 'ana iwaga Bedani 'waineye.

1'Aiata 6 i na 'a'ava, me Diu sakalinina i na 'idewai Uvi'agalatagona faifaina begaidi Iesu yana tovetutuyamavo taiadi i nagoi Bedani, Lasalo yana 'atamane, tomogonina Iesu i sivetovoia wafayega. 2Bei 'ani'ani bwaikina i 'idewai Iesu 'ana ve'ililibu faifaina, bega Iesu wata Lasalo ediavo taiadi i miabui 'eba 'ani 'waineye i na 'ani we'e Malida 'ani'ani i 'a'anivelena. 3Tutuyanina Iesu i 'ani'ani, Meli bunama magaina 'atumaiotogina wata 'ana tutula bwaikina ma botolina i mieni Iesu 'ageneye i iwaga'a'aveni, mulieta nava'aunega i tamavelavelaladi. Bunamanina 'ana wagava Nadi, magaina vanuga matatabuna i susuli. 4Tamu yana tovetutuyama 'ana wagava Iudasa Isakaliota, kumanina Iesu 'ana to'etogiluva i vo, Awale? Bunamanina tutulina bwaikina i ve'amubwadodoyeni. I lubwaineni ta da vekimwaneyeni, bani'odi lubulubu 300
'Ana mogitana me Diu yadi mani Denali 300, malamala 'aitamogana 'ana folova tutulina.
ta da veluagai, bega egavo i vewekowekomaga ta da 'ivaisedi.”
6De'e bani'odi Iudasa i vonaga, kebu mogitana wekowekoma i da nuanidi faifaidi i da vonavona, fai taunina tovainago wata yadi mani 'ana to'isave'avina bega taunina 'ana 'aivaita faifaina i vona. 7We'e Iesu i vo, 'Asa'aiana, vavine kebu 'u na 'ivebunumayagi. I iwagikuga i lubwaineni, tomogoku i 'idewa-vagaseni 'aku ve'ufa faifaina me Diu yada sauluva bani'odi. 8Tutuya fuedi 'omi wekowekoma taiadi 'wa miamiani, 'ami fata 'wa na 'i'ivaisedi, we'e yau kebu taiadi ta na mia-vagata.”

9'Aila'a bwaikina me Diu vala i nogai Iesu i miamia Bedani, begaidi fuedi i maia nuanuadi i na 'iseni. Kebu Iesu 'aisenaga, wata nuanuadi Lasalo i na 'iseni, kumanina Iesu i sivetovoia wafayega. 10Fai me Diu fuedi Lasalo i 'iseni ma yawaina i 'asetai wafayega i yawasa-vaitugana, begaidi me Diu to'edakumetavo yadi veimea i vevedumwe'ai'aiedi Iesu 'waineye i vevetumagana. Faifainanina tovelomu 'adi to'edakumetavo 'aise'avadi i veifufu nuanuadi Lasalo wata Iesu taiadi i na luvewafadi.

  • S1 Ion 11:1,43S4-5 Ion 18:2-3S7 Ion 19:40S9 Ion 11:43-44

Iesu i luku Ielusalema.

12I 'atai, 'aila'a bwaikina i va'autaga Uvi'agalatagona 'ana sakali faifaina, vala i nogai Iesu i nunago Ielusalema. 13Begaidi saisai lukudi i kinidabadi i miedi Iesu i na yogo'ede'edeni. Wata i vegolegole i vo,

Kaiwa, kaiwa,
'Ana mogitana Osana, me Diu bonadiega.


'Auvea 'ana wagavayega i mimai,

Wata ma yana nuakalikali i na vevesauluva 'atumaina 'waineye.

Taunina me Isileli yada Kini.”

14Iesu tamu 'aisaya doniki i 'ewaiga kwavuneye i laka bega i nago. Nika bei Yaubada yana Buki 'ana mogitana i souyeni basenadiotoga i kilumi Iesu faifaina i vo,

15'Omi Ielusalema
'Ana mogitana Saioni. Ielusalema tamu 'ana wagava.
'ana tomotogavo, kebu 'wa na kolologa,

'Akonadi yami Kini i viwai 'waimie,

Doniki tubuvauvauna 'wainega.”

16Tutuyanina 'waineye yana tovetutuyamavo kebu i da 'aseta-'atumaiaga Yaubada yana Buki 'ana mogitana i sousouyeni, siwe tutuyanina Iesu i laka abame yana 'ai'aiwabu 'waineye, nika bei i nuani vonanina i kilumiga Iesu faifaina vona mogitana, wata tomotoganidi ma yadi sosoana i subiai wata i awave-Kini 'waineye.

17Tomotoganidi matadie Iesu i goleni Lasalo taumatayega i souyeniga ma yawaina, i nagoi Iesu yana folovanina toketokena i lu'ivoneyeni bega mali tomotoga taiadi i maia Iesu i yogo'ede'edeni. 19We'e Falisi i 'isedi 'aila'a bwaikina i nunagoi Iesu 'waineye begaidi 'aise'avadi i veifufu i vo, 'Wa 'iseni, 'ida ta 'i'ivemweamweadaga. Tomotoga matatabudi 'akonadi i nunagoi Iesu 'waineye.”

  • S13 Same 118:25-26S14-15 Sek 9:9

Me Guliki 'ifwaidi nuanuadi i na veifufu

Iesu 'waineye.

20'Aila'anidi i nagoiga Ielusalema Yaubada i na subiai wata i na sakali, 'ifwaidi tomotoga me Guliki. 21Tomotoganidi me Guliki i maia Filifi 'waineye, taunina tomogo Bedasaida 'awalawa Galili nageneye, i voneni i vo, 'Auvea, nuanuama Iesu taiadi 'a na veifufu.” 22Bega Filifi i nago Anidulu i voneni, mulieta 'adi 'ailuga i nagoi i lu'ivona Iesu 'waineye. 23Iesu yadi vona i nogai i vonedi i vo, 'Akonadi yaku tutuya i vevelilivana, Yaubada i na silakaiku bega tomotoga i na 'iseku yau a vetomotogaotoga i na ve'ililibuyeku wata i na subiaku. 24A vona mogitana 'waimie, 'ai'edi waifei bubuwakeye i na 'eno'eno kebu 'ana fata i na vefue. We'e ta na koyoviga tubutubuna i na 'anikudai, i na tabo, 'wainega 'ani'ani fuedi i na souyedi. Yau wata bani'odi a na wafa bega yaku 'aila'a i na vefue. 25Wata side bani'odi. 'Ai'edi aitoi yana mia 'ana 'atumaina i na ve'o'oleni, kebu nuanuana yawaina i na tauyeni faifaiku, taunina i na wafaotoga. We'e 'ai'edi aitoi yana mia 'ana 'atumaina wata yawaina i na tauyedi faifaiku, mia 'atumaina wata miamia-vagaina i na veluagai. 26Aitoi nuanuana i na vetofolova 'waikuye i lubwaineni i na vetutuyameku, bega ava'aibe bei a na nunago yaku tofolovanidi taiadi. 'Awaie yaku tofolovavo matatabudi Tamaku i na silakaidi tomotoga matadie i na subiadi.”

  • S23 Ion 17:1S25 Luk 9:24S26 Mad 28:20 Ion 14:3

Iesu i veifufu yana wafa faifaina.

27Wata Iesu i vo, Tutuya de'e nuafouku i veveviga bwaikina, bega 'wa da nuani bani'odi a na voneyedi? Voke a na velu'ui a na vo, Tamaku, nuanuaku vita wata wafa 'waidiega 'u na 'ita'ita'ieku.” Siwe kebu i da lubwainekuga 'ai'edi bani'odi a na velu'ui, fai vitanina faifaina a mai. 28A nuani side bani'odi a na velu'ui a na vo, Tamaku, nuanuaku yamu toketokena tomotoga 'u na vedi bega i na subisubiamu.” Iesu i vona'a'ava nika tamu bona i souyeni abamega i vo, 'Akonadi yaku toketokena a vedi wata 'awaie a na vedi.”

29'Aila'a i tovotovoi lilivadie bonananina i nogai 'ifwaidi i vo, Tomuyoana i duduya,” we'e 'ifwaidi i vo, Tamu anelose i vona Iesu 'waineye.” 30Nika Iesu i vo, Bonananina ta nogaiga, yau kebu 'aku 'aivaita faifaina, 'omi 'ami 'aivaita faifaina. 31Tutuya de'e Yaubada i na velamu tomia fwayafwaya i na veveimeyedi vematavuloga faifaina wata Seitani ma enavo i na leodi, taunina tomia fwayafwaya 'ami toveimea sakoina. 32We'e yau tomotoga i na silakaiku 'ai lagalagana 'waineye bega tomotoga matatabumi a na vemwadami 'wa na maia 'waikuye.” 33Iesu yana vona de'e i vonavona yana wafa faifaina ava'ai 'wainega tomotoga i na luvewafai. 34'Aila'a yana vonanina i nogai i vo, Yada veimea basenadiotoga i kilumi i vo, Keliso kebu i na wafaga i na mia-vagata.” We'e awale 'u vo, Yau a vetomotogaotoga tomotoga i na silakaiku 'ai lagalagana 'waineye?” Aitoi kumanina i vetomotogaotoga?” 35Bega Iesu i vonedi i vo, Tutuya 'ale'usana 'waineye taiadi ta na miamia a na vevemi, yau yami mageta. Yaku venina nuami i na magetadi bega 'ai'edi 'wa na vetumaganeku dudubala kebu i na mimai 'waimie. Egavo i vevedumwe'ai'aieku taunidi bani'odi i yabayaba dudubala 'waineye, kebu i da 'asetai ava'aibe bei i nunagoi. 36Tutuyanina taiadi ta na miamia i lubwainemi 'wa na vetumagana 'waikuye, yau yami mageta, bega ma yami sosoana 'wa na miamia yaku 'aila'a nageneye.”

  • S27 Mad 26:38S31 Ion 16:11S32 Ion 3:14-15S34 Dan 7:13-14
  • S35 Ion 8:12S36 Efe 5:8

Me Diu Iesu kebu i da vetumaganeni.

Iesu i vona'a'ava, i tovoi 'aila'a i 'iawedi givayega i nago tulineye.
37Avinodi Iesu 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa fuedi i 'i'idewadi tomotoga matadie, siwe kebu i da vetumagana 'waineye. 38Nika ava'ai basenadiotoga Yaubada yana tolu'ivona 'ana wagava Aisea i kilumi 'ana mogitana i souyeni. Side bani'odi i kilumedi i vo,

'Auvea, valamu 'a lulu'ivoneyeni siwe kebu tamu aitoi i da ve'awamogitana.

Tomotoga 'Auvea yana toketokena i 'iseni, siwe kebu i da 'asetai wata i da vetumagana.”

39Fai tomotoganidi Yaubada yana vona i vevedumwe'ai'aiedi, begaidi kebu 'adi fata i na vetumagana. Bega wata Aisea i kilumi faifaidi i vo,

Yaubada matadi i 'ive'uludi,

Bega kebu 'adi fata i na 'isa.

Nuadi i kiavevuyovuyodi,

Bega kebu 'adi fata i na 'aseta.

Begaidi kebu nuanuadi i na nuaviladi 'waikuye,

a na 'ive'atumaidi.”

41Vona de'e Aisea i kilumiga fai basenadiotoga Yaubada i veni, Iesu ma yana 'ai'aiwabu magemagetadi, wata i veni tomotoga fuedi i na vedumwe'ai'aieni.

42We'e tutuyanina 'waineye me Diu fuedi, yadi to'edakumetavo 'ifwaidi taiadi i vetumagana Iesu 'waineye, siwe kebu i da lu'ivona fai Falisi i kololoyedi yadi veimea fa'alina faifaina i vo, Egavo i na vetumagana Iesu 'waineye 'a na talabodedi kebu taiadi 'a na lukuluku 'eba miava'auta nageneye tafalolo faifaina.” 43Fai nuanuadi tomotoga i na awave'atumaiedi, we'e kebu nuanuadi 'adi awave'atumai Yaubada 'wainega, begaidi i ve'wadamo kebu i da lu'ivona.

  • S38 Ais 53:1S40 Ais 6:10 Fol 28:26-27S41 Ais 6:1
  • S42 Ion 9:22S43 Ion 5:44

Iesu yana vona tomotoga i na veimeyeda.

44Iesu bonana bwaikinega i veifufu tomotoga 'waidie i vo, Egavo i na vetumagana 'waikuye, siwe 'asa'aiana 'akonadi i vetumagana Yaubada 'aku tovetune 'waineye. 45Wata bani'odi, egavo i na 'iseku wata 'akonadi Yaubada 'aku tovetune i 'iseni. 46Yau a maiga fwayefwayeye bega egavo i na vetumagana 'waikuye nuadi a na kiavemagetadi kebu yadi nuanua i na dududubalidi.

47Wata a maiga tomia fwayafwaya a na 'ita'ita'iemi, kebu a da mai bega yaku veimea 'wainega vematavuloga 'wa na veluagai. Begaidi egavo yaku vona i na nogaidi, siwe kebu i na vematayakeyakedi, yau kebu a na veimeyedi vematavuloga i na veluagai. 48Siwe tutuyanina tomotoga 'wa na vonayavuga Yaubada mataneye, yaku vonanidi tovedumwe'ai'ainidi i na veimeyedi bega vematavuloga i na veluagai. 'Adi vematavuloga lamuna, yaku vonanidi kebu nuanuadi, wata i vedumwe'ai'aieku. 49Kebu yaku nuanuayega a da veveifufu, fai Tamada 'aku tovetune ava'ai i vonekuga, wata bani'odi a vonavona. 50A 'asetai 'ami fata mia 'atumaina wata miamia-vagaina 'wa na veluagai Yaubada yana Vona 'waidiega, faifainanina ava'ai a vonevoneyediga, fai 'akonadi Tamada i voneku.”

  • S45 Ion 14:9S46 Ion 1:9, 8:12S47 Ion 3:17
  • S48 Ibu 4:12S50 Ion 8:28
Copyright information for `YML