John 13

Iesu yana tovetutuyamavo 'agedi i lekoadi.

1'Awa'awai bani'odi Uvi'agalatagona sakalina i na 'idewai, Iesu 'akonadi i 'asetai yana tutuya, fwayafwaya i na 'iaweni i na vilai i na nago Tamana 'waineye. Iesu yana 'aila'a fwayefwayeye i nuakalikaliedi bwaikina, 'eba velamu 'wainega i nagoga wata yana wafa 'waineye. 2Lovananina 'waineye, Iesu wata yana tovetutuyamavo taiadi i 'ani'ani we'e Seitani
Seitani yaiaina 'adi to'edakumeta.
'akonadi tamu nuanua i yatoi Iudasa 'waineye Iesu i na 'etogiluveni. Iudasanina, Saimoni Isakaliota natuna.
3Iesu i 'asetai taunina i mai Yaubada 'wainega, wata i na vilai i na nago 'waineye, wata i 'asetai Yaubada nani matatabuna i 'anivelenedi 'waineye i na veveimeyedi. 4Fai naninidi Iesu i 'asetadi, begaidi 'eba 'ani 'wainega i tovoi 'ana talauma tabwaneye i ta'ia, mulieta tamatama i 'ewai tolobwaneye i yogoneni, 'wa da vo bani'odi tofolova-maimaiga. 5Iesu 'aivoe i 'ewai, bei ufa i iwagi bega yana tovetutuyamavo 'aitamogana 'aitamogana 'agedi i lekoadi, mulieta i tamavelavelaladi. 6Tutuyanina i le'wa Saimoni Fita 'waineye i talaboda i vo, 'Auvea, yau kebu nuanuaku 'ageku 'u na lekoadi, 'ana 'isa kebu 'atumainaga.” 7Iesu i voneni i vo, Yaku folova a 'i'idewaiga 'ana nuanua 'u bavuyeni, we'e 'awaie 'u na 'asetai.” 8Fita i ve'awafatafata i vo, Kebu tamu tutuya 'ageku 'u na lekoadi.” Iesu i vo, 'Ai'edi kebu a na lekoamuga, 'omu kebu wata 'aku 'auga.” 9Wata Saimoni Fita i vo, Vetuma kebu 'age'avaku 'u na lekoadiga, nuanuaku 'unu'unuku wata nimaku taiadi 'u na lekoadi.” 10Iesu i voneni i vo, Egavo i toaga, tomogodi matatabuna vunavunagidi, 'age'avadi i veyokega i na lekoadi. 'Omi matatabumi vunavunagimi, we'e 'aitamogana 'waimiega kebu.” 11Fai Iesu 'akonadi i 'asetai 'ana to'etogiluva, taunina tosakona, begaidi i vo, 'Omi matatabumi vunavunagimi, we'e 'aitamogana 'waimiega kebu.”

12Iesu 'agedi i lekoa'a'avadi, wata 'ana talauma i silakaveni i vilai i nago 'ana 'ivie i miabui. I velutoliedi i vo, 'Asiauotoga de'e yaku folova a 'idewaiga 'waimie, 'ana nuanua 'wa 'asetai, 'alo kebu? 13Tutuya fuedi 'wa goleku 'wa vo, 'Auvea,” wata 'wa vo, Tove,” we'e 'wa vonaga vona mogitana fai yau yami 'Auvea wata yami Tove. 14Yau yami 'Auvea wata yami Tove, siwe 'asiauotoga 'agemi a lekoadi, 'omi wata bani'odi i lubwainemi ma yami nuaobu 'wa na vetofolova 'aitamogana 'aitamogana. 15Yau 'eba 'isa a 'idewai 'waimie, bega bani'odi 'wa na vetutuyameku. 16A vona mogitana 'waimie, tofolova kebu 'ana toveimea i da vebwaika-'iaweni, 'alo tomata'aulele 'ana tovetune i da vebwaika-'iaweni. Kebu i da lubwaineni tofolova i na vona 'ana toveimea 'waineye i na vo, Folovanina nuanuamu a na 'idewai, we'e nani-'avo'avovo a baila.” 17Naninidi a voneyediga, 'akonadi 'wa 'asetadi. 'Ai'edi ma yami nuaobu 'wa na vetofolova, 'wa na sososoana.

  • S1 Ion 15:13S2 Ion 13:27S3 Ion 16:28S14 Luk 22:27
  • S15 Fil 2:5 1 Fit 2:21S17 Iem 1:25

Iesu i vona-vagata tamu tomogo i na 'etogiluveni faifaina.

18Kebu a da vonavona 'omi matatabumi faifaimi, fai a venua'ivinemi begaidi 'aitamogana 'aitamogana yami nuanua a 'asetadi. Siwe Yaubada yana Buki i vona tonovina 'ana mogitana 'akonadi i na souyeni i vo,

Tamu tomogo taiadi 'ama'ama 'aitamogana siwe i sivilai i vegavieku.”

19A vovona-vagasemi tamu tomogo i na 'etogiluveku, bega tutuyanina i na souyeni 'wa na vetumagana yau Yaubada 'ana Venua'ivina. 20A vona mogitana 'waimie, egavo ma yadi nuakalikali yaku tofolovavo i na 'ivaisedi, siwe 'asa'aiana yau i 'ivaiseku. Wata bani'odi egavo ma yadi nuakalikali i na 'ivaiseku siwe 'asa'aiana Yaubada 'aku tovetune i 'ivaiseni.”

21Iesu i veifufu'a'ava nika i nuavita bwaikina, yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, A vona mogitana 'waimie, tamu iami i na 'etogiluveku a na wafa.” 22Matatabudi i ve'isa'isa yadi nuanua i ve'ale'usa aitoi faifaina i vonavona. 23Iadi tamu kumanina Iesu i nuakalikalieni bwaikina, lilivaotogineye i miabui begaidi Saimoni Fita i lu'wai i voneni i vo, 'U velutolieni Iesu, aitoi mogitana faifaina i vonavona.” 25Bega i sivilai Iesu i ve'awayayai i vo, 'Auvea, aitoi kumanaga?” 26Iesu i voneni i vo, Tomogonina a na ve'ililibuyeni, 'ani'ani a na 'ewai a na lu'utuvi a na veleveleni taunina tomogonina 'aku to'etogiluva.” Bega Iesu 'ani'ani tamu i 'ewai, i lu'utuvi Iudasa, Saimoni Isakaliota natuna, i veleni. 27Iudasa i 'anielo i 'ania, mulieta Seitani i agei. Iesu i voneni i vo, 'Ai'edi ava'ai nuanuamu 'u na 'idewaiga, 'u souye-matayo'oyemu 'u nago.” 28Iesu i vonavona Iudasa 'waineye we'e yana tovetutuyamavo 'ifwaidi kebu i da 'asetaiga ava'ai i vonevoneyeni. 29Fai Iudasa yadi mani 'ana to'isave'avina, 'ifwaidi yadi nuanua i vo, Voke i vetunei i na nago 'ada'ada i na kimwane sakali faifaina,” we'e 'ifwaidi yadi nuanua i vo, Voke i vetunei, mani i na naweni egavo i vewekowekomaga i na 'ivaisedi.” 30Iudasa 'ani'aninina i 'ani'a'avai, i souye-matayo'oyeni i nago, siwe 'akonadi i lovani dudubala.

  • S19 Ion 14:29S23 Ion 21:7,20S29 Ion 12:6 Same 41:9

Iesu veimea 'ivauna i yatoi.

31Iudasa i tauya i nunago Iesu i vonedi i vo, Tutuya de'e yau a vetomotogaotoga yaku toketokena i na sivemageseni, bega tomotoga Yaubada i na subiai ava'ai i na souyeniga 'waikuye faifaina. 32Fai tomotoga Yaubada i na subiai ava'ai i na souyeniga 'waikuye faifaina, begaidi yau Natuna i na silakaiku wata yana 'ai'aiwabu magemagetadi i na veleku bega tomotoga i na subiaku. Sai'afoga Yaubada i na 'idewa-matayo'oi 'waikuye. 33Ekwavo a nuakalikaliemi bwaikina, yau sai'afoga a na 'iawemi 'wa na lualeku. Siwe a na vonemi, basenadi bani'odi me Diu yada to'edakumetavo a vonedi a vo, A nunagoga bei kebu 'ami fata 'wa na waiga.” 34Veimea 'ivauna a na velemi, side bani'odi. Ma emiavo 'wa na venuakalikali. Fai yau a nuakalikaliemi bwaikina, 'omi wata bani'odi ma emiavo 'wa na venuakalikali. 35'Ai'edi ma emiavo 'aitamogana 'aitamogana 'wa na venuakalikaliga, mali tomotoga i na 'isemi i na 'asetai 'omi yaku tovetutuyamavo.”

  • S32 Ion 17:5S33 Ion 7:33-34S34 Ion 15:12 Efe 5:2
  • S35 1 Ion 3:14 Ion 17:23

Iesu i vona-vagata Fita i na ve'eweniga faifaina.

36Fai Iesu i vonaga i vo, A na nago bei kebu 'ami fata 'wa na waia,” begaidi Fita i velutoli 'waineye i vo, 'Auvea, ava'aibe 'u na nago?” Iesu Fita yana velutoli i tutuli i vo, Bei a na nagoga kebu 'amu fata tutuya de'e 'u na yogo'wailiku, we'e bola mulikuye 'u na wai.” 37Wata Fita i velutoli i vo, 'Auvea, awale kebu 'aku fata a na yogo'wailimuga tutuya de'e 'waineye? We'e yau a tauyeku a na wafa faifaimu.” 38Iesu i voneni i vo, Mogitanaotoga 'u tauyemu wafa 'waineye faifaiku? A vona mogitana 'waimuye, 'ako lovane bola kamukamu kebu i na kwagega, nagami tutuya 'aitonu 'u na bavusebeku.”

Copyright information for `YML