John 2

Sakali nagi faifaina Kena 'waineye.

1'Aiata 'ailuga i 'a'avana, tamu tomogo nagi sakalina i 'idewai 'atamana Kena 'waineye, 'awalawa Galili nageneye, bega Iesu inana i nago. 2Tonisakali Iesu wata yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, 'Omi wata 'wa na waia.” 3'Ani 'waineye 'adi ufa oine i 'a'ava, Iesu inana i voneni i vo, Natuku, oine matatabuna i 'a'ava.” 4Iesu i vo, Inaku, ava'ai nuanuami a na 'idewai kebu 'wa na vonekuga. Yaku folova 'ana tutuya bola.” 5Siwe inana 'ani'ani 'adi to'idewadewa i vonedi i vo, Ava'ai Iesu i na voneyediga, 'wa 'idewadi.”

6Diu totafalolo yadi sauluva nimadi i 'i'ilekoa-dewadi wata i tatafalolo bega igodi yadi nuanua vunavunagidi Yaubada mataneye, begaidi vanuganina 'waineye 'eba koi ufa bwaikidi matatabuna 6 i yatodi, 'aitamogana 'waineye 'ana fata dalamu siaidi matatabuna 5 'alo 7 ta iwagi i adaga. 'Eba koinidi kileu i 'eavidi. 7Iesu i vona 'ani'ani 'adi to'idewadewa 'waidie i vo, Nuanuaku 'eba koinidi ufa 'wa na veliliwadi.” 'Eba koinidi i veliliwadi i ve'alafelefeledi. 8I 'a'avana i vonedi i vo, 'Eba koi siainega 'wa na koia 'wa na naweni tonisakali 'wa na veleni i na yemu.” 9I 'ewai i naweni i veleni ufanina i yemutonoviga 'akonadi i ve-oine. Tonisakalinina kebu i da 'asetaiga ava'aiega oine i veluagai we'e tofolova 'aise'avadi i 'asetai. 10Bega tonisakali tomogonina i nagiga i goleni i mai i voneni i vo, Tomotoga fuedi yadi sauluva nagami oine 'ana lautonova 'atumaina i na 'aniveleneni tomotoga i na yemu, mulieta tutuyanina nuadi i na lugaugaudi, kibwana i na sivemageseni i na yemu. We'e 'omu 'u vesauluva tulina, nagami oine 'atumaina 'u sivemageseni mulieta 'atumaiotogina i vemuli.”

11'Eba nuavogananina wata 'eba nua'ewanina bei Iesu i velamu i 'idewai 'atamana Kena 'awalawa Galili 'waineye. Yana folovanina 'wainega yana toketokena Yaubada 'wainega i sivemageseni, we'e yana tovetutuyamavo i vetumagana 'waineye taunina Yaubada 'ana Venua'ivina.

12Sakalinina i 'a'ava, Iesu, inana tainavo taiadi wata yana tovetutuyamavo i nagoi 'atamana Kafaneomi bei sai'afo i yogomia.

  • S4 Ion 7:30S11 Ion 1:14, 4:54, 11:4

Iesu i nago vanuga 'eba velu'ui 'waineye.

13'Akonadi tutuya i velilivana sai'afoga me Diu yadi Sakali Uvi'agalatagona
Me Diu yadi 'eba tolinuata'i basenadiotoga Yaubada tubudiavo i 'ita'ita'iedi Itifita 'wainega, anelose me Diu i uvi'agalatagonidi we'e me Itifita i nikedi.
'ana 'aiata i na le'wa begaidi Iesu yana tovetutuyamavo taiadi i laka Ielusalema.
14Iesu i luku vanuga 'eba velu'ui 'waineye tomotoga i 'isedi yadi 'aisaya i vevekimwaneyedi 'ifwaidi tomotoga 'waidie bega i na nikedi i na velomuyedi Yaubada 'waineye. 'Aisayanidi bulumakau, sifi, wata bunebune, we'e 'ifwaidi tomotoga mani tulina tulina 'adi tosivedavedamana
Me Loma yadi mani kebu 'ana fata 'wainega i na 'anivelena-maimaiga bega i sisivedamana nuanuadi me Diu yadi mani.
i miabui i miamiani 'adi talalia 'waidie.
15Iesu ma yana nuasako bulava i 'ewadi i metani yana 'eba 'aifitala. Sifi wata bulumakau matatabudi i luveyavulidi, tosivedavedamana 'adi talalia i tutuviladi yadi mani i 'etoiwaga. 16We'e bunebune 'ana tovekimwane i lukakadedi i vo, Yami manuga 'wa 'ewadi 'wa souyemi. Tamaku yana vanuga 'ana wagava vanuga 'eba velu'ui, kebu yami 'eba sivedavedamanaga.” 17Yana tovetutuyamavo i 'iseni i nuani tamu vona basenadiotoga i kilumi Yaubada yana Buki 'waineye i vo,

Yaubada, nuanuaku bwaikina tomotoga yamu vanuga i na ve'ililibuyeni faifaina a 'i'ikasikasisi, begaidi vita a na veluagai.”

18Fai Iesu tomotoga i sogiedi faifainanina me Diu to'edakumetavo i maia Iesu 'waineye i velutoli i vo, Awale? Aitoi veimea i velemu tomotoga 'u luveyavulidi? Nuanuama tamu 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa 'u na 'idewai 'a na 'iseni wata 'a na 'asetai 'omu ma yamu veimea Yaubada 'wainega.” 19Iesu i vonedi i vo, 'Atumaina, 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa tamu a na 'idewai 'wa na 'iseni. Vanuga 'eba velu'ui de'e 'wa da geuyaga, 'aiata 'aitonu nagedie wata a da vetovoi-vaitugani.” 20I voneni i vo, De'e vanuga 'eba velu'uinina i yogoyogoni malamala 46 nagedie, we'e 'omu igodi 'aiata 'aitonu nagedie 'u na yogona-vaitugani.”

21Siwe Iesu kebu mogitana i da vonavona vanuga 'eba velu'ui faifaina, i vonavona taunina faifaina. 22Tutuyanina Iesu i tovoi-vaitugana wafa 'wainega nika bei yana tovetutuyamavo yana vonanina i nuani bega Yaubada yana Buki wata Iesu yana vonanina faifaidi ma yadi vetumagana i ve'awamogitana.

  • S13 Sou 12:1-27S17 Same 69:9S19 Mad 26:61
  • S22 Luk 24:6-8 Ioni 12:16

Tomotoga matatabuda yada nuanua Iesu i 'asetadi.

23Sakali Uvi'agalatagona 'ana tutuye Iesu i miamia Ielusalema 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa i 'idewadi. Tomotoga fuedi i 'iseni i vo, 'A vetumagana, mogitana i mai Yaubada 'wainega.” 24Siwe Iesu 'aitamogana 'aitamogana yadi nuanua i 'asetadi begaidi yadi vetumagananina faifaina wata kebu Iesu i da ve'awamogitana. 25Fai Iesu matatabuda i 'aseta'a'avada, begaidi 'ai'edi tamu aitoi iana yana sauluva faifaidi i na lu'ivona Iesu 'waineye kebu i da lubwaineniga.

Copyright information for `YML