Luke 24

Iesu i tovoi-vaitugana wafayega.

1Me Diu yadi 'Aiata Veawai i 'a'avana, Tafalolo 'awa'awaiogose, vevinenidi bunamanidi i 'idewadewadiga i 'ewadi i nagoi taumaseye. 2Tutuyanina i le'wai i 'iseni kileu bega taumata i sibodaiga, 'akonadi i ketoi. 3Matatabudi i luku taumata nageneye 'Auvea Iesu tomogona i 'isa'avai. 4I tovotovoi i vevenua'ivina nika tomotoga 'adi 'ailuga ma 'adi talauma mataududulidi i souyedi 'waidie. 5Vevinenidi i kololo-'afo'afo bega i 'odu tomotoganidi 'adi 'ailuga matadie. Tomotoganidi vevine i vonedi i vo, Ava'ai faifaina 'wa maia taumaseye 'wa lalauala tamu tomogo i yawasaga faifaina? 6Iesu de'e bei kebu i da miamiaga, 'akonadi i tovoi. 'Wa na nuani yana vona basenadi Galili 'waineye i vonemi i vo, Yau a vetomotogaotoga i na 'aniveleneku tosakona 'waidie, bega i na tutufwaseku 'ai lagalagana 'waineye mulieta 'aiata 'ana vetonu 'waineye Yaubada i na sivetovoi-vaituganiku wafayega.”

8Nika vonanina basenadi Iesu i voneyeniga vevine i nuani i viladi i nagoi Ielusalema naninidi matatabuna i lu'ivoneyedi tomata'aulele 11 'waidie, wata 'ifwaidi tovetutuyamavo 'waidie. 10Vevinenidi i nagoi taumata 'waineye side 'adi wagava. Meli 'atamana Magidala 'wainega, Ioana, Meli Iemesa inana, wata 'ifwaidi vevine. 11Naninidi i 'isediga i lu'ivona Iesu yana tomata'aulele 'waidie, siwe kebu i da ve'awamogitana fai yadi nuanua i vo, Vonanina 'ana nogaya 'waideye 'wava'wavadi yadi vona.” 12We'e Fita i tovoi i lilide i nago taumaseye i lukemula Iesu 'ana baniuma'ava i 'iseni, kebu tamu wata ava'ai i da 'iseniga. Bega i vilai i nago vanuge, nuana i 'ivi'ivina nika yana nuanua i ve'ale'usa.

  • S6-7 Luk 9:22, 18:31-33S10 Luk 8:2-3

Iesu i souyeni Emeusa 'ana 'edeye.

13'Aiatanina 'waineye Iesu i tovoi wafayega, tovetutuyamavo 'adi 'ailuga Ielusalema 'wainega i tauya i nunagoi tamu 'atamana 'ana wagava Emeusa 'waineye, 'edanina 'ana nago bani'odi 'awasasa 'ailuga. 14I nunagoi 'edeye ma iana i veveifufu-'eda'eda naninidi i souyediga faifaidi, nika Iesu tauniotogina mulidie i mai i veluagadi. 16Tomotoganidi Iesu i 'iseni, siwe voke bani'odi i munega kebu i da 'isa'inanaiga.

17Iesu i velutoliedi i vo, Ava'ai faifaina 'wa veveifufu-'eda'eda?” Nika i tovoi maigidi 'ana 'isa nuavita. 18Tamu iana 'ana wagava Kaliofasa i voneni i vo, Tomia Ielusalema matatabudi i 'asetai ava'ai i souyediga 'aiatanidi 'waidie, voke 'omu 'aiseotogimu bavubavumu.” 19Wata Iesu i vo, Ava'ai naniga?” Kaliofasa i vo, Iesu, tomogo Nasaledi faifaina. Tomogonina tamu Yaubada yana tolu'ivona, yana vona toketokena, 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa i 'idewadewadi, begaidi Yaubada wata tomotoga i awave'atumaieni. 20Tovelomu 'adi to'edakumetavo wata 'ida yada to'edakumetavo i 'aniveleneni Loma gabemani 'waidie i veimeyeni i na wafa mulieta i tutufwaseni 'ai lagalagana 'waineye. 21'Ima 'a nuani kumanina Yaubada 'ana Venua'ivina i maiga me Isileli i na 'ita'ita'ieda. Yana wafa 'wainega i maiga 'asiau 'aiata 'ana vetonu ta veluagai. 22We'e 'asiau 'awa'awaiogose 'ifwaidi vevine 'ama 'aila'a 'wainega i nagoi taumaseye Iesu tomogona i 'isa'avai. Tutuyanina i viladi i maia i lu'ivona 'waimeye i vo, Mogitana anelose i souyedi 'waimeye i vonema Iesu 'akonadi i tovoi-vaitugana.” Yawaima i lovoga wata nuama i voganidi yadi vona faifaina. 24Begaidi 'ifwaidi emavo i nagoi taumaseye ava'ai vevinenidi i voneyeniga i veluagai, Iesu tomogona i 'isa'avai.”

25Iesu tomotoganidi 'adi 'ailuga i vonedi i vo, 'Omi bavubavumi. Basenadiotoga Yaubada yana tolu'ivonavo nani fuedi i kiluma-vagasedi Keliso faifaina siwe kebu 'wa da vetumagana. 26I lubwaineni Yaubada 'ana Venua'ivina veviganidi i veluagadi, mulieta i na luku abame, yana 'eba mia 'ai'aiwabuna 'waineye.” 27Mulieta Iesu taunina faifaina i kiavemageta Yaubada yana Buki 'wainega. Vonanidi i veifufuyediga i velamu Mosese 'ana kilukiluma 'wainega wata tolu'ivona 'adi kilukiluma 'waidiega.

28'Akonadi i maia Emeusa lilivaneye 'adi 'ailuga i 'asetai Iesu i na vaganago tamu 'atamana 'waineye begaidi i talabodeni i vo, Side bei ta na 'eno, 'akonadi i lovalovani.” Bega ma fuedie i luku bei taiadi i na 'eno. 30Mulieta i miabui i na 'ani Iesu 'ani'ani i 'ewai, i vekaiwa Yaubada 'waineye i 'ivivia i veledi. 31Nika bei matadi i 'anialadi i 'isa'inanai, siwe 'waidiega i 'awafa'wani. 32Iesu i nago, 'adi 'ailuga i veifufu i vo, Iaku vona mogitana, tutuyanina 'edeye i kikiavemageta Yaubada yana Buki 'wainega ma 'ana vebae 'waideye 'wa da vo nuafouda i da 'awadadedi.”

33Ma iana i vonavona i 'a'avana nika i tovoi i viladi i nagoi Ielusalema, bei tovetutuyamavo 11 i veluagadi wata 'ifwaidi ediavo taiadi. 34I le'wai i nogai i vonavona i vo, Vona mogitana, 'Auvea i tovoi-vaitugana, Saimoni i 'iseni.” 35Mulieta 'adi 'ailuga i lu'ivona, nani matatabuna i veifufuyedi. Yana souyagi 'edeye, taiadi i veifufu-'eda'eda, wata 'ani 'waineye 'ani'ani i 'ivivia nika bei i 'isa'inanai.

  • S19-20 Fol 13:27S21 Luk 1:68, 2:25 Fol 1:6S22-23 Luk 24:1-11
  • S27 Ais 53:12 Same 22:1,7-8,16-18, 69:21S31 Luk 24:16

Iesu i souyeni yana tovetutuyamavo 'waidie.

36Kaliofasa ma iana bola i veveifufu ediavo 'waidie nika Iesu tauniotogina i souyeni 'awasasadie. I vonedi i vo, Kebu 'wa na kolologa, ma yami sosoana 'wa na miamiani.” 37Siwe i kololo-'afo'afo i 'ise'iseni i vo 'ako yalua. 38Wata Iesu i vonedi i vo, Awale nuafoumi i veviga, wata 'wa vevenuanaluga? 39'Wa 'isamaiedi 'aku kini'ona nimakuye wata 'agekuye, wata 'wa na 'isa-dewaku mogitana yau. 'Wa na 'abitonoviku bega 'wa na 'asetaku yau kebu yaluaga, yalua kebu ma tomogona 'ana wagava kaukau.”

40I vona'a'ava mulieta nimana wata 'agena i vedi. 41Sosoana mogitana i sosoana siwe kebu i da vetumagana fai nuadi i vogavoganidi. Begaidi Iesu i velutoliedi i vo, 'Ani'ani 'aivia 'waimie?” 42Bega igana kabukabunina i 'ewai i veleni matadie i 'ani.

44Mulieta i vonedi i vo, 'Wa na nuani basenadi taiadi ta miamia a vonemi a vo, Nani matatabuna faifaiku i kilumidiga Yaubada yana Buki 'waineye i lubwainedi i na souyedi 'waikuye. Vonanidi i kilumidi Buki Same 'waineye, Mosese 'ana kilukiluma 'waidie, wata Yaubada yana tolu'ivonavo 'adi kilukiluma.” 45Iesu yadi nuanua i kiavemagetadi bega nani fuedi Yaubada yana Buki nageneye i 'asetadi, nika bei nuadi i magetadi. 46I vonedi i vo, Vonanidi tamu side bani'odi. Keliso, Yaubada 'ana Venua'ivina veviga bwaikina i na veluagai, i na wafa, mulieta 'aiata 'ana vetonu 'waineye Yaubada i na sivetovoia. 47We'e Kelisonina valana i na souyeni Ielusalema 'wainega i na nago 'awalawa matatabuna 'waidie. Valanina side bani'odi. Egavo Keliso 'ana wagavayega i na nuaviladi sakona 'wainega Yaubada i na nuatavunidi. 48Naninidi basenadiotoga i kilumidiga Yaubada yana Buki 'waineye, 'omi matamie i souyedi.

49Yau 'ami To'aivaita
To'aivaitanina 'Anu'anunu 'Atumaina.
a na vetunei 'waimie, To'aivaitanina faifaina basenadi Tamaku i vona'awaufaufa i na velemi. Siwe kebu 'wa na tauya-matayo'o de'e bei 'wa na lulukamata Ielusalema nagami toketokena i na mai Yaubada 'wainega i na agemi.”

  • S45 Luk 24:27S49 Ion 15:26, 16:7

Iesu i laka abame.

50Iesu yana veifufu i 'a'ava, yana tovetutuyamavo i 'edakumesedi Ielusalemega i nagoi Bedani. Bei nimana i silakai i vovonanuakalikali 'waidie nika Yaubada i vagavaia i naweni abame. 52Iesu i tauya i nunago yana tovetutuyamavo i subiai, mulieta ma yadi sosoana bwaikina i viladi i nagoi Ielusalema. 53Tutuya matatabuna bei i miamia vanuga 'eba velu'ui nageneye Yaubada 'waineye i vevekaiwa.

  • S52 Ion 14:28

'Asa'aiana bani'odi,

Yau Luke.

Copyright information for `YML