Luke 3

Ioni Tobafitaiso i lau'age tomotoga 'waidie.

1Me Loma yadi toveimea bwaikaotogina tamu, 'ana wagava Sisa Taibilio, yana vetoveimea 'ana malamala 15 'akonadi i veluagai, Yaubada yana vona i mai Ioni Tobafitaiso 'waineye, i miamia sali'avu'avuye. Tutuyanina 'waineye Fonitio Failato 'awalawa Iudia 'ana toveimea, we'e Elodi Galili i veveimeyeni, taina Filifi 'awalawa Itulia wata Tilakoniti i veveimeyedi, we'e Lisania 'awalawa Abilini i veveimeyeni, Anasa wata Kaiafa me Diu yadi tovelomu bwaikidi. 3Tutuyanina Ioni Yaubada yana vona i nogai, i tovoi i nago 'awalawa fuedi 'waidie Ufa Iolidani lilivaneye i lau'age tomotoga 'waidie i vo, Yami sakona 'wa na vedumwe'ubu'ubusedi bega a na bafitaisomi wata Yaubada yami sakonanidi i na nuatavunidi.” 4Basenadiotoga Yaubada yana tolu'ivona 'ana wagava Aisea i kilumi Yaubada yana Buki 'waineye, Ioni yana folova wata yana vona faifaidi i vo,

Tamu tovegolegole sali'avu'avuyega i vo,

'Auvea yana 'eda 'wa na vusia, wata 'wa na sivetonovidi yana 'eba nago.

5'Oya 'wa na aladi i na vetano'atuga we'e 'awa'awakovadi 'wa na veivudi.

'Eda 'oka'okadi 'wa na vusivetonovidi, wata 'eda bwakabwakadi 'wa na 'idewadi i na ve'atumai.

6Bega tomia fwayafwaya matatabudi Yaubada yana 'ita'ita'i i na 'iseni.”

7Tomotoga fuedi Ioni valana i 'asetai i nagoi 'waineye igodi i na bafitaisodi nika i vonedi i vo, 'Omi tosakona, 'o'olo bani'odi. Igodi 'wa vo, 'A na dega Yaubada yana nuasako wata yana vematavuloga 'waidiega.” Begaidi yami vaiseba 'wa vo, 'Akonadi 'a nuavilama 'u da bafitaisoma,” siwe kebu nuanuami yami sauluva sakoidi 'wa na vedumwe'ubu'ubusedi. 8Nagami yami sauluva i na tonova 'ami 'eba 'isa 'akonadi 'wa nuavilami 'wa da vo bani'odi welavi 'atumaina vuagina, mulieta a na bafitaisomi. Wata kebu 'wa na vo, Ebelamo tubuma bega 'ima Yaubada yana tomotoga kebu i na vematavulogima.” Siwe a na vonemi, kebu 'aivaita 'wa na veluagai. Kebu nani bwaikina Yaubada mataneye 'omi Ebelamo tubunavo. Yaubada 'ana fata tutulimi Ebelamo tubunavo i na 'idewadi kileu we'e 'waidiega. Sai'afoga Yaubada i na vematavulogimi yami sauluva sakoidi faifaidi 'wa da vo 'akonadi yana tamuyoko i da yadali bega welavi 'aitamogana 'aitamogana kebu vuagidi 'atumaidiga i na talagidi i na tawedi 'ai-'ala'alase.”

10'Aila'anidi Ioni yana vona i nogai begaidi i velutolieni i vo, Vetuma, bani'odi 'a na munega?” 11Ioni i vo, 'Ai'edi egavo 'ami kaleko sulu 'ailuga, we'e 'ifwaidi kebu 'adi kalekoga, tamu 'wa na veledi. Wata bani'odi, 'ai'edi ma 'ami'ami, we'e egavo kebu 'adi'adiga 'ifwaidi 'wa na veledi.”

12Wata 'ifwaidi takesi 'ana tolaugogona i maia bafitaiso faifaina Ioni i velutolieni i vo, Tove, 'ima bani'odi?” 13Ioni i vo, Me Loma yadi veimea 'ana tonovina 'wainega takesi 'wa na lalaugogona, kebu vekaliega 'imoso'i 'wa na 'ewa'ewadi taunimi faifaimi.”

14Wata bani'odi tolugaviavo i velutoli i vo, We'e 'ima bani'odi? Ava'ai 'a na vai?” Ioni i vonedi i vo, 'Omi yami folova 'ana tutula 'asa'aiana 'ana fata i lubwainemi, we'e kebu 'ami tutula 'ana 'imoso'i faifaina ve'isakololoyega 'wa na vekali wata kebu tomotoga 'wa na vevita-maimaigidi bega yadi mani 'wa na 'ewa'ewadi.”

  • S3 Fol 13:24, 19:4S4 Ais 40:3-4S8 Fol 26:20 Ion 8:39
  • S9 Mad 7:15-20S12 Luk 7:29

Ioni i veifufu Keliso 'ada Toveimea faifaina.

15Tomotoga matatabudi i nuanua bwaikina Yaubada 'ana Venua'ivina Keliso yana mai faifaina, bega Ioni i 'iseni i venuanaluga i vo, Voke taunina Yaubada 'ana Venua'ivina 'alo tulina.” 16Begaidi Ioni matatabudi i vonedi i vo, Yau ufayega a na bafitaisomi, we'e kumanina mulikuye i mimaiga i na bafitaisomi 'Anu'anunu 'Atumainega wata 'ai-'ala'alata 'wainega bani'odi yami sakona i na 'ala-lekoadi. Wata tomogonina toketokeotogina, yau kebu bani'odiga, kebu i da lubwaineku 'waineye a na vetofolova fai taunina bwaikina a bunumayaga.

17Tutuyanina Kelisonina i na maiga, tomia fwayafwaya matatabudi i na vonayavuga mataneye wata i na veimeyedi 'wa da vo bani'odi waifei 'ana tolaukadi, waifei wata 'ani'aninidi i na yato'edi mulieta i na vedodogidi yana bubuwakeye, we'e yogo i na tunuya 'ainina kebu yana 'weuga 'waineye.”

18Vona fuedi 'waidiega Ioni tomotoga i velu'ase'asedi wata Vala 'Atumaina i lu'ageyeni 'waidie. 19We'e Ioni tamu toveimea 'ana wagava Kini Elodi i awavesakoyeni taina yana vavine i luobuyediga faifaina, 'adi wagava Elodiasa. Wata 'ifwaidi Elodi yana sauluva sakoidi Ioni i lu'ivoneyedi. 20Begaidi Elodi i nuasako nani sakoiotogina i 'idewai, Ioni i yatoi vanuga 'eba yogona 'waineye.

  • S15-16 Ion 3:28 Fol 1:5, 13:25S19-20 Mad 14:3-4 Mak 6:17-18

Ioni Iesu i bafitaisoi.

21Ioni bola kebu i da luku vanuga 'eba yogona 'waineye, tomotoga i bafitaisodi i 'a'avana, wata Iesu i bafitaisoi. Tutuyanina Iesu i vevelu'ui abama i 'anikililia, 'Anu'anunu 'Atumaina i obu Iesu 'waineye 'ana 'isa'isa bani'odi bunebune, nika bona'ava abamega i souyeni i vo, 'Omu Natuku nuafouku. A sosoana bwaikina faifaimu.”

  • S21-22 Ion 1:32-34 Mad 17:5 Luk 9:35

Iesu tubunavo.

23Tutuyanina Iesu 'ana malamala bani'odi 30 i veluagai yana folova i velamu tomotoga 'waidie. Bega tomotoga i nuaniga i vo

Iesu tamana Iosefa,

we'e Iosefa tamana Ilai,

24we'e Ilai tamana Madati,

we'e Madati tamana Livai,

we'e Livai tamana Meliki,

we'e Meliki tamana Yanai,

we'e Yanai tamana Iosefa,

25we'e Iosefa tamana Matadaya,

we'e Matadaya tamana Emosi,

we'e Emosi tamana Neumi,

we'e Neumi tamana Esili,

we'e Esili tamana Nakai,

26we'e Nakai tamana Meati,

we'e Meati tamana Matadaya,

we'e Matadaya tamana Semiai,

we'e Semiai tamana Ioseki,

we'e Ioseki tamana Dioda,

27we'e Dioda tamana Diowane,

we'e Diowane tamana Lisa,

we'e Lisa tamana Selubabela,

we'e Selubabela tamana Salatiela,

we'e Salatiela tamana Nelai,

28we'e Nelai tamana Meliki,

we'e Meliki tamana Edai,

we'e Edai tamana Kosami,

we'e Kosami tamana Elimadami,

we'e Elimadami tamana Eli.

29we'e Eli tamana Iosua,

we'e Iosua tamana Eliesa,

we'e Eliesa tamana Yolima,

we'e Yolima tamana Madati,

we'e Madati tamana Livai,

30we'e Livai tamana Simioni,

we'e Simioni tamana Iuda,

we'e Iuda tamana Iosefa,

we'e Iosefa tamana Yonami,

we'e Yonami tamana Eliakimu,

31we'e Eliakimu tamana Melia,

we'e Melia tamana Mena,

we'e Mena tamana Matati,

we'e Matati tamana Nedani,

we'e Nedani tamana Devida,

32we'e Devida tamana Iese,

we'e Iese tamana Obedi,

we'e Obedi tamana Bwasa,

we'e Bwasa tamana Salimoni,

we'e Salimoni tamana Nasoni,

33we'e Nasoni tamana Aminadaba,

we'e Aminadaba tamana Adamina,

we'e Adamina tamana Anai,

we'e Anai tamana Esiloni,

we'e Esiloni tamana Felesi,

we'e Felesi tamana Iuda,

34we'e Iuda tamana Iakobo,

we'e Iakobo tamana Aisake,

we'e Aisake tamana Ebelamo,

we'e Ebelamo tamana Tela,

we'e Tela tamana Naoli,

35we'e Naoli tamana Seluki,

we'e Seluki tamana Leu,

we'e Leu tamana Feliki,

we'e Feliki tamana Iba,

we'e Iba tamana Sila,

36we'e Sila tamana Keinana,

we'e Kenani tamana Afakisadi,

we'e Afakisadi tamana Semi,

we'e Semi tamana Noa,

we'e Noa tamana Lemeki,

37we'e Lemeki tamana Metusela,

we'e Metusela tamana Inoki,

we'e Inoki tamana Ieledi,

we'e Ieledi tamana Malaleli,

we'e Malaleli tamana Keinana,

38we'e Kenani tamana Inosi,

we'e Inosi tamana Seti,

we'e Seti tamana Adama,

we'e Adama tamana Yaubada.

Copyright information for `YML