Luke 4

Seitani Iesu i silubuya.

1Iesu i bafitaiso Ufa Iolidani i 'a'avana, 'akonadi 'Anu'anunu 'Atumaina i agei mogitana bega 'Anu'anununina Iesu i vagavaia i naweni sali'avu'avuye. 2Seitani nuanuana Iesu i na sakona begaidi bei i silubuya 'aiata 40 nagedie, 'aiatanidi 'waidie Iesu kebu tamu 'ani'ani i da 'alatonovi, mulieta 'aiatanidi i 'a'avana i lase.

3Tutuyanina Iesu i lase nika bei Seitani i souyeni 'waineye, nuanuana Iesu i na be'u sakona 'waineye bega i silubuya i vo, 'Ai'edi 'omu mogitana Yaubada Natuna, 'u na vona de'e kileunidi i na ve'ani'ani.” 4Iesu Seitani yana vona i tutuli i vo, Kebu. Basenadi i kilumi Yaubada yana Buki nageneye i vo,

Tomotoga yadi mia 'ana 'atumaina wata yawaidi kebu 'ani'ani'ava 'wainega i da veveluagadi.”

5Wata 'ana veluga Seitani Iesu i vagavaia i lakaveni 'oyeye fwayafwaya yana 'eba veimea matatabuna i veni tutuya 'ale'usana nageneye bega Seitani i vo, 'Ai'edi 'u na 'oduga 'waikuye wata yaku vona 'u na vematayakeyakediga de'e 'eba veimeanidi wata 'ai'aiwabunidi a na velemu yamu 'eba veimea. Fai matatabuna i 'anivelenedi 'waikuye yau yaku 'eba veimea, 'ai'edi nuanuaku 'aku fata a na 'anivelenedi 'waimuye fai ma yaku veimea.” 8Nika wata Iesu i vo, We'e Yaubada yana Buki nageneye i vonaga i vo,

Yami 'Auvea Yaubada 'waineye 'wa na 'odu'odu,

'Aiseotogina faifaina 'wa na folofolova.”

9I 'a'avana wata Seitani Iesu i vagavaia i naweni Ielusalema, vanuga 'eba velu'ui tabwaotogineye i lakaveni. Bei wata i voneni i vo, 'Ai'edi mogitana 'omu Yaubada Natuna de'e bega 'u na souga, veviga kebu 'u na veluagai fai Yaubada yana Buki nageneye i vo,

Yau Yaubada yaku anelose a na vonedi i na 'i'isave'avinimu,

11Nimadiega i na 'i'ivaisemu bega kebu tamu sai'afo 'agemu 'u na nikeyedi.”

12Iesu Seitani yana vona i tutuli i vo, Kebu, fai wata Yaubada yana Buki nageneye i vo,

'Ai'edi taunimi 'wa na tauyemi 'eba ilagi 'waidie, kebu i da lubwaineni 'wa na taidaida Yaubada 'waineye 'aivaita faifaina.”

13Tutuyanina Seitani yana sailubu matatabuna i ve'a'avadi Iesu 'waineye, mulieta i 'iaweni i nago tulineye bega bola tamu tutuya nuanuana i na vilai.

  • S4 VeL 8:3S5-6 Ion 12:31, 14:30S8 VeL 6:13
  • S9-11 Same 91:11-12S12 VeL 6:16 1 Kol 10:9S13 Ibu 2:18, 4:15

Iesu yana folova i velamu Galili 'waineye.

14'Anu'anunu 'Atumaina yana toketokena Iesu 'waineye i 'eno'eno, bega i vilai sali'avu'avuyega i nago Galili. Me Diu yadi 'eba miava'auta 'waidie Iesu Yaubada yana Vona i ve fuedi i subiai bega tomotoga matatabudi i miamiani 'awalawanina 'waineye valana i 'asetai.

Nasaledi 'waineye Iesu i vedumwe'ai'aieni.

16Mulieta Iesu i nago Nasaledi yana 'atamane bei i taulaiga 'waineye. Tamu 'Aiata Veawai i veluagai Iesu i luku me Diu yadi 'eba miava'auta 'waineye, yana sauluva bani'odi. Yadi tafalolo 'waineye i tovoi tomotoga matadie i na lu'iawawa Yaubada yana Buki 'wainega. 17Bega tamu tomogo Buki i 'ewai Iesu i veleni, Bukinina tamu Yaubada yana tolu'ivona Aisea 'ana kilukiluma. I luyawagi nika vonanina i veluagai 'ana nogaya side bani'odi.

18'Auvea 'Anu'anununa 'waikuye i 'eno'enoga fai i venua'ivineku Vala 'Atumaina a na lu'ageyeni wekowekoma 'waidie.

I vetuneku bega tomotoga yogoyogonidi 'adi 'etoyavu faifaina a na lu'ivona 'waidie, we'e tomatasako matadi yadi ve'atumai-vaitugana faifaina.

Wata i vetunekuga tomotoganidi i mia vitana 'adi gaviavo nimadie, a na 'etoyavudi.

19Wata 'ami 'ita'ita'i 'Auvea 'wainega 'ana tutuya a na lu'ivoneyeni.”

20Vonanina Iesu i lu'iawawai i 'a'avana Buki i vetalabodai 'ana to'isave'avina i veleni mulieta i miabui bega i na ve 'waidie. We'e tomotoganidi matatabudi vanuga 'eba miava'auta nageneye nuadi i 'ewai, Iesu 'waineye i 'isa-valavalalai. 21Iesu i veifufu 'waidie i vo, Vonanina 'wa nogaiga, tutuyanina a lulu'iawawai 'ana mogitana 'asiau i souyeni.” 22Tomotoganidi i noganogaya Iesu i subiai fai nuadi i voganidi yana vona 'atumaidi faifaidi wata i vo, Tomogo no'o kebu tulinaga, ta 'asetai Iosefa natuna we'e bani'odi i munega?” 23Begaidi Iesu i vonedi i vo, A 'asetai bola voke yada vona-awatabai tamu 'wa na voneyeni 'waikuye 'wa na vo, 'Omu to'ive'atumai bega taunimu 'u na 'ive'atumaimu.” Wata 'wa na vo, Naninidi 'eba nuavogana Kafaneomi 'waineye 'u 'idewadiga wata bani'odi yada 'atamana Nasaledi 'waineye 'u na 'idewadi.” 24Siwe a na vonemi, Yaubada yana tolu'ivonavo taunidi yadi 'atamane yadi tomotoga kebu i da veve'ililibuyediga, fuedi i baibaila.

25Side bani'odi. 'Wa na nuani basenadiotoga Yaubada yana tolu'ivona Ilaitia yana tutuye, malamala 'aitonu wata weta'i 6 nagedie 'wei kebu bega loka bwaikina. 26Tutuyanina 'waineye me Diu yadi 'wabu'wabulavo fuedi nuanuadi 'aivaita, siwe Yaubada kebu Ilaitia i da tauyeni i da 'ivaisedi fai yana 'awalawa 'ana tomotoga i vedumwe'ai'aieni begaidi i vetunei tamu 'wabula 'waidie taunidi kebu Diu i miamia Salefati, 'awalawa Saidoni nageneye. 27Wata bani'odi tamu tolu'ivona 'ana wagava Ilaisa yana tutuye tomotoga waiwaiseselidi fuedi yana 'awalaweye nuanuadi 'aivaita siwe kebu i da 'ivaisedi fai yana 'awalawa 'ana tomotoga i vedumwe'ai'aieni begaidi i nago mali tomotoga taunidi kebu Diu 'waidie, tamu tomogo waiwaiseselina Silia nageneye 'ana wagava Nemani i 'ive'atumaia.”

28Tomotoga matatabudi i miamiani 'eba miava'auta 'waineye Iesu bonana i nogaidi i 'asetai 'adi vona, taunidi bani'odi tovedumwe'ai'ainidi begaidi ma yadi nuasako Iesu i tovififineni i 'ive'avini i yo'ei i naweni mwalilige. 'Atamananina 'oya tabwaneye bega igodi bwagale i da bifeleni, siwe Iesu bani'odi i munega 'aila'a kamwadiamo i souyeni i nago.

  • S18-19 Ais 61:1-2S25-26 1 Kin 17:1-24, 18:1S27 2 Kin 5:1-14

Tomogo yaiaina i ageiga i ve'atumai.

31Mulieta Iesu Nasalediega i nago 'atamana Kafaneomi 'awalawa Galili nageneye, bei i ve tomotoga 'waidie 'Aiata Veawai 'waineye. 32Tomotoga fuedi nuadi i voganidi yana ve faifaina, fai ma yana veimea i veve 'waidie.

33'Eba miava'auta nageneye tamu tomogo yaiaina sakoina i ageiga, bonana bwaikinega i vebwaubwau i vo, 'Omu Iesu tomogo Nasaledi, ava'ai 'u na vaima? Voke nuanuamu 'u na leoma. A 'asetamu, 'omu Yaubada Natuna Magemagetamu.” 35Iesu yaiaina i talabodeni i vo, 'U ve'wada, tomogo 'wainega 'u 'awa'a'imu.” Yaiaina tomogo i bifeleni i be'u 'aila'a matadie mulieta i 'awa'a'ia siwe kebu wata tomogo veviga i da veluagai yaiainanina 'wainega.

36Fuedi nuadi i voganidi i velutolitoli i vo, Bani'odi de'e i munega? Vona'ava siwe toketokena wata ma yana veimea yaiaina i vonevonedi i 'a'awa'a'idi.” 37Iesu valana i vebwaika i nago 'awalawa matatabuna 'waidie Kafaneomi lilivaneye.

  • S33-34 Mad 8:28-29 Ion 6:69 Luk 8:28

Toviga fuedi Iesu i 'ive'atumaidi.

38Tutuyanina Iesu 'eba miava'auta i 'iaweni i nago Saimoni Fita yana vanuge. Saimoni yana vavine inadi i viga tomogodi i luyauyauta bwaikina bega Iesu 'waineye i velu'ui i na 'ive'atumaidi. 39Iesu i luku 'adi 'ivi lilivaneye i tovoi 'adi viganina i talabodeni nika yauyautanina i 'awatagoni i tovoi 'ani'ani i 'idewadewa Iesu ma enavo faifaidi.

40'Akonadi inala i simwanuya, yadi 'Aiata Veawai i 'a'ava, tomotoga yadi toviga 'adi viga tulidi tulidi i miedi Iesu 'waineye. 'Aitamogana 'aitamogana i 'abitonovidi 'adi viga i 'a'ava i ve'atumai. 41Wata tomotoga fuedi 'waidiega yaiaina i 'awa'a'idi ma yadi vebwaubwau i vo, Vona mogitana 'omu Yaubada Natuna.” Siwe Iesu i toke i talabodebodedi kebu i na lulu'ivonaga fai 'akonadi i 'asetai taunina Keliso, Yaubada 'ana Venua'ivina.

  • S41 Mad 8:28 Mak 3:11-12

Iesu i lau'age 'eba miava'auta 'waidie.

42Bola kebu i da mageta'a'avaiga Iesu 'atamananina 'waineye i miamiaga i 'iaweni 'aiseneye i nago tamu 'awasasa kebu tomotoginaga 'waineye bei i velu'ui. Begaidi tomotoga i lualeni i nago bei i veluagai i talabodebodeni i vo, Kebu 'u na nagoga mali 'awalawa 'waidie, side bei Kafaneomi ta na miamia.” 43Nika Iesu i vo, 'Atamana 'ifwaidi wata 'waidie a na nago Vala 'Atumaina Yaubada tomotoga i na veimeyemiga faifaina a na lau'age, folovanina faifaina Yaubada i vetuneku.” 44Bega i nago me Diu yadi 'awalawa matatabuna 'waidie i lau'age-vuvua 'eba miava'auta 'waidie.

Copyright information for `YML