Mark 4

Luyavuyavulagi 'ana vona-awatabai.

1Tamu tutuya wata Iesu i vilai i mai Galili i ve lavu lilivaneye. 'Aila'a bwaikina i sififineni faifainanina Iesu i dodoga wakeye i miabui we'e tomotoga matatabudi i tovoi balebaleye 'waidie i lau'age. 2Nani fuedi i ve 'waidie vona-awatabaiega. Yana ve 'waineye i vo, A na vonemi. Tamu tomogo i nago bakule yana witi waifeidi i na bakulidi, yadi sauluva luyavuyavulagi. 4Yana luyavuyavulagi 'waineye witi 'ifwaidi i ve'anita'idi 'eda balebaleye, manuga i mai i 'anidi. 5'Ifwaidi i ve'anita'idi bwakebwakeye, inala i kufuadi i tabo-matayo'o fai fwayafwaya kebu badubadunaga. 6'Aiata-'wane'waneye inala i toke i luyauyauta i 'awagi'adi fai 'walamidi siaidi kebu i da toke i da obuga. 7'Ifwaidi i ve'anita'idi 'awanavenaveye kebu 'adi 'oiga, tutuyanina i ugawegawedi bega kebu vuagidiga. 8'Ifwaidi i ve'anita'idi inageye fwayafwaya 'atumaina 'waineye i tabo i vuaga. Witi 'ifwaidi vuagidi 30, 'ifwaidi 60, 'ifwaidi 100. 9'Akonadi yaku vona 'wa nogai, siwe 'wa na venua'ivineni nika 'wa na 'asetai.”

Vona-awatabai lamuna.

10Mulieta Iesu 'aiseneye 'ifwaidi tomotoga toyogo'waila, wata yana tovetutuyamavo 12 i maia 'waineye i voneni i vo, Nuanuama yamu vona-awatabai 'u na kiavemagetadi. 11Iesu i vonedi i vo, 'Akonadi Yaubada i tauyemi nani fuedi givagivadi 'wa 'asetadi yana veimea tomotoga 'waideye faifaina. Siwe egavo Yaubada yana veimea i bavuyeni, vona-awatabai 'waidiega Yaubada yana Vona i noganogai. 12Basenadiotoga tobavunidi faifaidi i kilumi Yaubada yana Buki nageneye i vo,

Tomotoganidi i na 'isa'isa siwe kebu i na 'isa'inanaiga. Wata i na noganogai siwe nuadi kebu i na magetadi.

'Ai'edi mogitana i da 'isa'inanai wata nuadi i da magetadi i da nuaviladi nika Yaubada yadi sakona i da nuatavunidi.”

  • S11 1 Kol 2:10S12 Ais 6:9-10 Ion 12:40

Vona-awatabai Iesu i kiavemagetai.

13Mulieta Iesu i vonedi i vo, Vona-awatabainina safailina, siwe 'omi kebu 'wa da 'asetaiga, bani'odi 'wa na munega wata 'ifwaidi vona-awatabai 'wa na 'asetadi? 14Tomogo tobakula taunina Yaubada yana Vona 'ana toluyavuyavulagi. 15Waifei 'ifwaidi i ve'anita'idi 'edeye 'ana nuanua, bani'odi tomotoga Yaubada yana Vona i nogai nika Seitani i yogo-matayo'o Vonanina i elodi. 16Waifei i ve'anita'idi bwakebwakeye 'ana nuanua, bani'odi tomotoga ma yadi sosoana Yaubada yana Vona i nogai siwe yadi nuanua 'waidie kebu mogitana i da lukuga. I vetumagana siwe tutuya 'ale'usana. Tutuyanina vita 'alo ve'isakololo i na souyedi Vonanina faifaina i na baila-matayo'oyeni. 18Waifei i ve'anita'idi gaweye 'ana nuanua, bani'odi tomotoga Yaubada yana Vona i nogai siwe yadi mia faifaidi i vevenuafouviga, 'ai'aiwabu nuadi i 'ewa'ewadi wata kukua 'adi nuanua 'waidie bwaikina 'wa da vo Yaubada yana Vona i da ugawegaweni kebu i da vuaga. 20We'e waifei i ve'anita'idi inageye fwayafwaya 'atumaina 'waineye 'ana nuanua, bani'odi tomotoga Yaubada yana Vona i nogai nika taunidi i tauyedi 'waineye mulieta yadi folova Yaubada faifaina bani'odi i vuaga. 'ifwaidi 30, 'ifwaidi 60, wata 'ifwaidi 100.”

  • S17 Kolos 2:7S18-19 Mak 10:21-22 1 Tim 6:9-10

Mageta 'aivoe dibuneye.

21Iesu i velutoliedi i vo, Lovane mageta ta na kabuni, mulieta bani'odi ta na munegi? 'Aivoeyega ta na talafwaseni 'alo talalia 'ayaneye ta na yatoi? Kebu, mageta ta na lutalauleni bega i na magemagetai. 22Wata de'e bani'odi, ava'ai tomotoga i giveniga Yaubada i na sivemageseni wata ava'ai i nuagiveniga Yaubada i na lu'ivoneyeni. 23'Akonadi yaku vona 'wa nogai, siwe 'wa na venua'ivineni nika 'wa na 'asetai.

24Ava'ai 'wa na nogaiga 'wa na venua'ivineni. 'Ai'edi 'wa na 'anivelena-maimaiga siaina, wata 'anivelena-maimaiga siaina 'wa na veluagai. We'e 'ai'edi 'wa na 'anivelena-maimaiga bwaikina, wata 'anivelena-maimaiga bwaikina ma 'ana 'imoso'i 'wa na veluagai. 25'Ai'edi aitoi sai'afo ma yana 'aseta Yaubada faifaina, bega 'asetanina i na 'i'isave'aviniga, 'imoso'i Yaubada i na veleni, we'e aitoi kebu tamu yana 'aseta siwe igodi i vo, Yau yaku 'aseta bwaikina,” 'asetanina Yaubada i na eloi.”

  • S24 Luk 6:38

Vona-awatabai waifei yadi tabo faifaidi.

26Yaubada yana veimea tomotoga 'waidie yana vebwaika faifaina Iesu i vona-awatabai i vo, Yaubada yana veimea bani'odi tamu tomogo waifei i bakulidi. 27Tofolovanina 'aiaseye i folofolova, lovane i 'eno'eno we'e waifei yadi tabo wata yadi vebwaika kebu i da 'asetadiga. 28Fwayafwaya taunina 'ani'ani i 'ivetabodi, nagami i tautaula mulieta 'ani'aninidi i sousouyedi. 29Tutuyanina i luludabadaba i 'a'aiala fai tutuya kumaga.”

  • S29 Ve 14:15

Iesu i awatalatutula 'ayawana bilana 'wainega.

30Wata Iesu i vona-awatabai i vo, Bani'odi ta na voneyedi Yaubada yana veimea yana vebwaika faifaina 'alo ava'ai 'wainega ta na awatalatutula? 31Yana vebwaika bani'odi 'ayawana, bilana saiotogina siwe 'ai'edi i na tabo, i na vebwaika welavi bwaikaotogina. Didina bwaikidi bega manuga i na mimaia 'waineye i na veve'i'wa'u i na vevegiuva.”

33Iesu tomotoga i lu'ageyedi vona-awatabai fuedi 'waidiega bega 'adi fata i na 'aseta. Kebu tamu tutuya vona-awatabai i da baileni, siwe yana tovetutuyamavo taiadi 'aisedie naninidi matatabuna i kikiavemagetadi.

  • S34 Ion 16:25

Iesu yagina i 'iveniwalovi.

35Inala 'akonadi i obu, 'aiatanina 'waineye Iesu yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, Ta na damana no'o bega lavu vi'ainega.” 36Iesu 'akonadi i dodoga wakeye, bega yana tovetutuyamavo wata i dodoga taiadi i nagoi 'aila'a i 'iawedi, we'e 'ifwaidi waka taiadi i nagoi. 37I nunagoi kaukau bwaikina i nunuga wata yagina waka i ludododogi sai'afoga i da veadagi. 38Iesu i 'unugalo i 'eno'eno waka mulineye. Tovetutuyamavo i luvagoni i vo, Tove 'u tovoi, i na vileda ta na wafa kebu faifaina 'u da nuanua.”

39I tovoi kaukau i talabodeni i vo, 'U 'ailove,” wata yagina i voneni i vo, 'U niwalova,” nika kaukau i 'awatagoni i niwalova bwaikina.

40Iesu yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, Awale 'wa kololo? 'Omi bola kebu 'wa da vetumaganeku.” 41Tovetutuyamavo 'akonadi kaukau wata yagina yadi 'ailove i 'isedi i kololo bwaikina Iesu yana toketokena faifaina. 'Aise'avadi i veifufu i vo, Ava'ai tomotogaga de'e? Nani matatabuna kaukau wata yagina taiadi bonana i noganogai i vevematayakayaka.”

  • S40 Mad 14:31S41 Same 89:9
Copyright information for `YML