Mark 5

Iesu tomogo yaiaina i ageiga i 'ive'atumaia.

1Iesu ma enavo i maia lavu vi'ainega me Gelasine yadi 'awalaweye. 2Tutuyanina i le'wai wakayega i obuma tamu tomogo yaiaina i ageiga i veluagai taumatayega i mimai. 3Tomogonina yana 'eba mia taumatanidi 'waidie. Tutuya fuedi tomotoga 'agena wata nimana i yogoyogonidi bulava kainumu 'waidiega siwe i dabadabadi, kebu wata aitoi 'ana fata i na vetoketoke bega i na 'ive'avini i na yogoni. 5'Aiata lovana 'aitamogana 'aitamogana taumaseye wata 'oyeye i vevebwaubwau taunina i nikenikei kileuyega.

6Tomogonina 'ani'ieyega Iesu i 'isanaweni, i lilide i nago ma yana ve'ililibu i 'odu mataneye. 7Iesu yaiaina tomogo nageneye i voneni i vo, 'U 'awa'a'imu 'omu yaiaina sakoimu.” Yaiaina i vegole bonana bwaikinega i vo, Iesu, 'omu Yaubada Tabwaotogineye Natuna, ava'ai nuanuamu 'u na 'idewai 'waikuye? Yaubada 'ana wagavayega 'u na vona mogitana kebu 'u na luvematavulogiku.” 9Wata Iesu i velutolieni i vo, Aitoi 'amu wagava?” I vo, 'Aku wagava 'Aila'a, fai ma 'aku labilabina fuedi.” 10Wata i toke i vevelu'ui 'waineye i vo, Kebu nuanuama 'u na veugeugema de'e 'awalawanina 'wainega.”

11Fatala bwaikina bawe 'oya lilivaneye i luluduaduala. 12Yaiaina i velu'ui-vaitugana Iesu 'waineye i vo, 'U da vetunema bawenidi 'waidie 'a da agedi.” 13I tauyedi, yaiaina i 'awa'a'idi i nagoi bawe i agedi. Bawenidi fatala 2000 i ve'ililide i obu 'oyeamo, i sou bwagale i ve'alamonumonu lavuye.

14Bawe 'adi to'isave'avinavo i 'iseni i dega i nagoi 'atamane wata bakule i veifufuyeni, bega tomotoga fuedi i nagoi i na 'iseni ava'ai i vonevoneyeni. 15Tomotoganidi i maia Iesu 'waineye, tomogo basenadi yaiaina fuedi i ageiga siwe 'akonadi i ve'atumai i 'iseni i ve'wesena, 'atumaina i miamia begaidi i kololo. 16Tomotoganidi matadie tomogo i ve'atumaiga wata bawe yadi monu, faifaidi tomotoga i le'wai 'waidie i veifufu. 17'Atamananina 'ana tomotoga Iesu i voneni i vo, Nuanuama 'u na tauya yama 'awalawa 'u na 'iaweni.”

18Mulieta Iesu i dododoga tomogonina yaiaina i ageiga i vona i vo, Iesu yau nuanuaku taiadi ta da nago.” 19Siwe Iesu i talabodeni i vo, 'Auvea i 'isanuakalikaliemu i 'ive'atumaimu, bega 'u na nago yamu 'aila'a 'waidie 'u na lu'ivona.” 20Bega tomogo i nago naninidi matatabuna Iesu i 'idewadiga 'waineye i lu'ivona 'awalawa Dekafolisi matatabuna 'waineye. Tomotoga fuedi i nogaiga nuadi i voganidi.

  • S2 Mak 1:23S7 Mak 1:24

Yailo natuna yana ve'atumai wata vavine tamu Iesu 'ana kaleko i 'abitonovi.

21Iesu ma enavo wata i vila-vaituganidi i damanama de'e bega lavu lilivaneye 'aila'a bwaikina i sififineni. 22Me Diu yadi 'eba miava'auta 'ana to'edakumeta tamu, 'ana wagava Yailo Iesu i 'iseni i nago 'waineye ma yana ve'ililibu 'ageneye i be'u i lukakadeni i vo, Natuku vevinena sai'afoga yawaina i na 'a'ava. 'U da mai ta da nago nimamu 'u da yatoi 'waineye bega i da ve'atumai.” 24Iesu Yailo taiadi i nunago wata 'aila'a bwaikina i vevetunufelagieni nuanuadi Iesu taiadi i na nagoi.

25'Aila'anina nagedie tamu vavine, vevine 'adi viga i 'ewadi, malamala 12 nagedie kebu i da 'a'ailove viganina i 'eno'eno. 26Tutuya fuedi i nunago tokweli fuedi 'waidie igodi i na ve'atumai siwe wata veviga i veveluagai kebu i da veve'atumai i sakotoga, we'e yadi kukua i ve'a'avadi fu'eyega. 27Iesu valana i nogai bega 'aila'a taiadi i nunagoi, yadi nuanua i vo, 'Ai'edi Iesu 'a na 'abitonoviga 'a na ve'atumai siwe wata 'ai'edi 'ako 'ana kaleko'ava 'a na 'abitonovimo 'a 'asetai 'a na ve'atumai.” 29Tutuyanina i 'abitonovi 'adi viga i 'a'ava i vebaedi 'akonadi i ve'atumai.

30Nika Iesu i 'asetai yana toketokena i damana vavine 'waidie bega i sivilai i velutoli i vo, Aitoi 'aku kaleko i 'abitonovi?” 31Yana tovetutuyamavo i vo, Kebu 'u da 'asetaiga 'aila'a taiadi ta nunagoiga, awale 'u vo, Aitoi i 'abitonoviku?” 32Siwe Iesu i 'i'isadaba nuanuana i na 'asetai aitoi i 'abitonovi. 33Vavine i 'asetai i lulualedi begaidi i kololo, ma yadi tatava wata ma yadi ve'ililibu i be'u Iesu 'ageneye i lu'ivona mogitana taunidi faifaidi. 34Iesu i vonedi i vo, Natuku, yami vetumagana 'waikuye i 'ive'atumaimi. Ma yami sosoana 'wa na nago, yami viga i 'a'ava-vagata.”

35Tutuyanina Iesu vavine 'waidie i vonavona 'ifwaidi tomotoga i le'wai Yailo yana vanugayega i voneni i vo, Natumu 'akonadi yawaina i 'a'ava. Kebu wata Tove 'u na vevekadia.” 36Iesu i nogaiga Yailo i voneni i vo, Kebu bonadi 'u na nogaiga, wata kebu nuafoumu i na veviga 'u na vetumaganamo bega a na 'ivaisemu.” 37Fuedi i talabodedi tomotoga 'adi 'aitonu taiadi i nagoi, Fita, Iemesa wata taina Ioni. 38Tutuyanina i le'wai Yailo yana vanuge, Iesu i 'isedi 'aila'a wata vemogai bwaikina. 39Bega i luku vanuga nageneye i velutoliedi i vo, Awale 'aila'a wata 'wa vevemogai? Kwamana kebu i da wafaga, i 'eno'eno.” 40'Aila'a Iesu i sidibidibieni wata i namageni fai i 'asetai kwamananina mogitana i wafa.

Iesu i vonedi matatabudi i souyedi, mulieta enavonidi, kwamana tamana wata inana taiadi i luku kwamananina yana tutudaba 'waineye.
41Kwamana nimaneye i 'abi i sivetovoia bonanega i voneni i vo, Talaida kumi,” 'ana saivila, Kwamana a vonemu, 'u tovoi,” nika vavine i tovoi i yaba. Vavinenina ne'e'elina 'ana malamala 12. Tomotoga i 'iseni nuadi i voganidi. 43Iesu i talabodedi i vo, Kebu 'wa na lu'ivonaga siwe 'ani'ani 'wa na veleni i na 'ani.”

  • S23 Mak 7:32 Luk 13:13S27-28 Mak 6:56S30 Luk 6:19
  • S34 Mak 10:52 Luk 7:50 17:19S39 Ion 11:11S41 Luk 7:14
Copyright information for `YML