Mark 6

Me Nasaledi Iesu i baileni.

1Iesu Yailo yana 'atamana i 'iaweni yana tovetutuyamavo taiadi i nagoi 'ana tuvadeye. 2Bei i miamiani 'Aiata Veawai i veluagai i velamu i ve 'eba miava'auta 'waineye. Tomotoga fuedi yana vona i nogai nuadi i voganidi i vo, Tomogo no'o ta 'asetai taunina kamuda, inana Meli, tainavo Iemesa, Iosese, Iudasa wata Saimoni we'e novunavo taiadi ta miamiani. Siwe yana 'aseta wata yana toketokena ava'aiega i veluagadi bega 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa i 'i'idewadi?” Faifainanina i vedumwe'ai'aieni kebu i da vetumaganeni.

4Begaidi Iesu i vonedi i vo, Yaubada yana tolu'ivona ma 'adi ve'ililibu tomotoga tulidi 'waidie, we'e yana 'atamana tomotogidi wata yana 'aila'a kebu.” 5Begaidi Iesu nuana i vogani yana 'atamana tomotogidi kebu i da vetumaganeni. Begaidi kebu 'ana fata 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa i da 'idewadiga siwe 'ifwaidi tomotoga Iesu i 'abitonovidi 'adi viga i 'a'ava i ve'atumai.

  • S2 Ion 7:15S3 Ion 6:42

Iesu i vetunedi yana tovetutuyamavo.

Iesu i nago i veve 'atamana 'aitamogana 'aitamogana 'waidiamo.
7Yana folova i 'a'ava Iesu i vilai i mai yana tovetutuyamavo i goledi i nagoi 'waineye bega 'adi 'ailuga 'adi 'ailuga i na vetunedi. Wata veimea i veledi bega 'adi fata i na vonamo yaiaina i na 'awa'a'idi.

8Iesu i velu'ase'asedi i vo, Yami wautogana wata 'ami 'ageyafayafa 'wa na 'ewadi we'e kebu wata tamu ava'ai 'wa na 'ewadi. 'Ani'ani kebu, venuana kebu, mani kebu, wata kebu tamu kaleko vunavunagina 'wa na 'ewai. 10Tutuyanina 'wa na nagoi tamu 'atamana 'waineye, aitoi i na vonemi 'wa na luku yana vanuge bei 'wa na miamia. 'Atamananina 'waineye 'wa na lalau'age, mulieta yami folova i na 'a'ava vanuganina 'wa na 'iaweni. 11'Ai'edi ava'ai 'atamanaga 'ana tomotoga i na vedumwe'ubu'ubusemiga, wata yami vona kebu i na nogaiga, 'wa na 'iawedi 'wa na nagoi siwe 'agemiega fwayafwaya 'wa na lubutubutuya yadi 'eba 'isa kebu wata bei 'wa na lalau'age wata bola vematavuloga i na veluagai Yaubada 'wainega.”

12Bega tovetutuyamavo i nagoi i lau'age i vo, 'Wa na nuavilami yami sakona 'waidiega.” 13Wata tomotoganidi yaiaina i agediga i 'ive'atumaidi wata toviga fuedi bunamayega i iwagidi 'unu'unudie wata i 'ive'atumaidi.

  • S7 Luk 10:1S11 Fol 13:51, 18:6S13 Iem 5:14

Kini Elodi Ioni i nikei.

14Tutuyanina 'waineye 'awalawa Isileli nageneye Loma gabemani yadi to'edakumeta bwaikina 'ana wagava Kini Elodi. Iesu yana folova toketokena valana i nogai fai tomotoga fuedi i veveifufu Iesu faifaina. 'Ifwaidi i vo, No'o Iesu, 'asa'aiana taunina Ioni Tobafitaiso, ma yana toketokena i yawasa-vaitugana i ve-Iesu, begaidi 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa i 'i'idewadi.” 15Tomotoga 'ifwaidi i vo, Taunina Ilaitia, Yaubada yana tolu'ivona abamega i mai,” we'e 'ifwaidi i vo, Taunina tamu Yaubada yana tolu'ivona yana sauluva bani'odi tolu'ivonanidi basenadiotoga.

16We'e Kini Elodi Iesu valana i nogai i vo, Mogitana Ioni Tobafitaiso, basenadi 'odona a boboi, wata i yawasa-vaitugana.” 17Elodi bani'odi i voneyediga fai yana veimea 'wainega Ioninina i yogoni i yatoi vanuga 'eba yogona 'waineye mulieta i luvewafai. We'e Elodi, basenadi taina Filifi tamu vavine i nagidi 'adi wagava Elodiasa mulieta Elodi i luobuyedi. Tutuyanina Ioni Tobafitaiso i nogai i nago Elodi 'waineye i voneni i vo, Awale taimu 'u eloi, yada ve'etoboda 'u geuya.” Begaidi Elodi yana tolugavia i vetunedi Ioni i yogoni i yatoi vanuga 'eba yogona 'waineye. 19We'e Elodiasa i nuasako nuanuadi Ioni i da wafa siwe kebu 'adi fataga. 20Elodi ma yana kololo Ioni i 'ita'ita'ieni fai i 'asetai tomogo 'atumaina Yaubada 'wainega. Nuanuana Ioni yana vona i na noganogai, siwe i venuanaluga fai kebu i da 'asetai, mogitana 'alo i vekali.

21Mulieta Elodiasa tamu 'eda i veluagai bega 'adi fata Ioni i na nikei. Elodi yana tubuga 'ana 'aiata 'waineye sakali bwaikina i 'idewai. Tomotoga bwaikidi i goledi i maia sakalinina 'waineye, 'ifwaidi gabemani, 'ifwaidi tolugavia yadi to'edakumetavo wata 'ifwaidi toveimea 'awalawa Galili 'wainega. 22Sakalinina 'waineye Elodiasa natudi vevinena i mai i kayama matadie bega Elodi wata 'ana wakawakavo taiadi i 'ivesosoanidi. Elodi vavine 'waineye i vo, 'Ai'edi ava'ai nuanuamu 'u na velu'uieku 'ana fata a na velemu. 23A vona'awaufaufa 'ai'edi ava'ai nuanuamu a na velemu, 'ai'edi 'u na vo, Yamu 'eba veimea sai'afo 'u na veleku,” 'aku fata a na velemu.”

24Bega vavinenina i nago inana 'waidie i velutoli i vo, Ava'ai a na velu'uieni?” Inana i vo, Nuanuama Ioni i na wafa bega 'u na voneni 'unu'ununa i na velemu.” 25Vavine i vila-matayo'oi Elodi 'waineye i vo, Nuanuaku 'asiauotoga Ioni 'u na nikei 'unu'ununa 'aivoeye 'u na dodogi 'u na veleku 'eba 'isa 'akonadi i wafa.” 26Vonanina i nogai nuana i vita bwaikina siwe kebu 'ana fata i na bailaga fai i vona'awaufaufa 'ana wakawakavo matadie. 27Bega Elodi tamu tolugavia i vetunei i nago vanuga 'eba yogona 'waineye Ioni 'odona i boboi, 'aivoeye i dodogi i mieni vavine i veleni. I 'ewai i nago inana i veledi. 29Tutuyanina Ioni yana tovetutuyamavo i nogai, i maia tomogona i 'ewai matumatuye i silukuveni.

  • S14-15 Mad 16:14

Iesu 'aila'a bwaikina i ve'anidi.

30Tutuyanina tomata'aulele i viladi Iesu 'waineye i lu'ivona yadi ve wata ava'ai i 'idewadiga faifaidi. 31Fai 'aila'a bwaikaotogina i mimaia wata i nunagoi, Iesu wata yana tovetutuyamavo kebu tamu 'awasasa 'waidie bega i na veawai wata i na 'ani. Faifainanina Iesu i vo, Ta na nagoi tulideye, tamu 'awasasa kebu tomotoginaga 'waineye, ta na veawai.” 32Bega tulidie i nagoi wakayega i damana ava'aibe bei kebu tamu aitoi i da miamia 'waineye.

33Tomotoga fuedi Iesu ma enavo yadi tauya i 'asetai wata 'akonadi i 'isedi, faifainanina 'agediamo i bala 'atamana 'aitamogana 'aitamogana 'waidiamo nagami i le'wai ava'aibe bei Iesu i nunagoga 'waineye. 34Tutuyanina Iesu ma enavo i duduna 'aila'a bwaikina i 'isedi nuana i vita faifaidi wata i 'isanuakalikaliedi fai 'wa da vo bani'odi 'aisaya sifi kebu 'adi to'isave'avinaga. Begaidi i velamu nani fuedi faifaidi i ve 'waidie.

35'Akonadi lavilavi sai'afoga i na lovani tovetutuyamavo i maia Iesu i voneni i vo, De'e bei 'ani'ani kebu, wata 'akonadi tutuya i ve'ale'usa. 36Tomotoga 'u na vetunedi i na nagoi taunidi 'adi'adi i na kimwane 'atamana wata kweda 'waidie.” 37Iesu i vonedi i vo, 'Omi taunimi 'ai'edi ava'ai 'wa veledi i na 'ani.” Tovetutuyamavo i vo, Vetuma nuanuamu 'a na nago 'ani'ani bwaikaotogina bani'odi 'ana tutula lubulubu 200
Diu yadi mani Denali 200. Denali 'aitamogana, 'aiata 'aitamogana 'ana folova tutulina.
'a na 'ewadi.”
38Iesu i velutoliedi i vo, 'Aivia 'ani'ani 'waimie. 'Wa nagoi 'wa 'iseni.” 'Akonadi i 'iseni i maia i voneni i vo, 'Ani'ani mwadodoudi 5 wata igana 'ailuga 'a veluagadi.”

39Mulieta Iesu yana tovetutuyamavo i vonedi i vo, 'Wa na vonedi tomotoga i na veiwakukuna mosomoso 'waidie.” 40I veiwakukuna, kukuna 'ifwaidi bani'odi tomotoga 100, 'ifwaidi bani'odi 50. 41Bega Iesu 'ani'ani i 'ewai i 'isalaka abame Yaubada 'waineye i vekaiwa i 'a'avana mwadodoudi i 'ewadi i 'ivividi. Yana tovetutuyamavo i veledi i veuseni tomotoga 'waidie. Wata igana bani'odi. 42Matatabudi i 'ani kamodi i aidi. 43Tovetutuyamavo tomotoga nikilidi i va'augidi bayawa 12 i veadagidi. 44'Aila'anidi i 'aniga iaveta tulai'avadi 5000, we'e vevine wata kwakwama kebu i da lu'iawawadiga.

  • S30 Luk 10:17S34 Mad 9:36S35-44 Mak 8:1-9

Iesu ufa tabwaneamo i nago.

45Tomotoga i ve'anidi i 'a'avana, Iesu yana tovetutuyamavo i lukakadedi i vo, 'Wa na dodoga wakeye 'wa na kumeta 'wa na nagoi Bedasaida, yau 'aila'a a na vonedi i na nagoi.” 46Tomotoga i tauya i nunagoi Iesu i laka 'oyeye bei i velu'ui.

47'Akonadi i laviotogi we'e waka lavu kamwaneye Iesu 'aiseotogina 'avale. 48Yana tovetutuyamavo i 'isa'anu'anunuyedi ma yadi tokemaiga i voivoi fai kaukau i veveviladi. Sai'afoga tutuya i na fuai nika Iesu i le'wa lilivadiamo i nago ufa tabwaneamo. Tutuyanina Iesu i nunago 'waidie fuedi 'isanaweni ma yadi kololo i 'we'weleni i vo 'ako, Yalua.” Bega Iesu i vona-matayo'oyedi i vo, Kebu 'wa na kolologa, yau taunida.” 51I nago i dodoga wakeye yana tovetutuyamavo 'waidie nika kaukau i 'awatagoni. Faifainanina tovetutuyamavo nuadi i voganidi. 52We'e bagase Iesu 'aila'a bwaikina i ve'anidi yana tovetutuyamavo nuadi kebu i da magetadi yana toketokena faifaina, Iesu i 'iseni ufa tabwaneamo i nunago, nuadi i voganidi, bola kebu i da 'asetaiga.

  • S46 Mak 1:35 Luk 5:16, 6:12S49 Luk 24:36-37S52 Mak 8:17

Iesu toviga i 'ive'atumaidi Genesaleta 'waineye.

53I duduna Genesaleta balebaleye bei yadi waka i lomuyeni. 54Tutuyanina wakayega i obuobu tomotoga fuedi Iesu i 'isa'inanai. 55Tomotoganidi i lilide i nagoi 'awalawanina matatabuna 'waineye yadi toviga i miedi ava'aibe bei Iesu i miamia 'waineye. 56Iesu i nago 'atamana siaidi, bwaikidi, wata kweda 'waidie, tomotoga yadi toviga i miedi 'atamanafouye i yatodi i velu'ui Iesu 'waineye nuanuadi i na 'abitonovidi we'e 'ai'edi kebu, 'ana kaleko mataifwa'avana i na 'abitonovi. Matatabudi Iesu i 'abitonovi i ve'atumai.

  • S56 Mak 5:27-28
Copyright information for `YML