Matthew 15

Me Diu tubudiavo yadi ve faifaina.

1Mulieta 'ifwaidi me Diu totafalolo Falisi wata ve'etoboda 'adi tovevo i maia Ielusalemega Iesu i velutolieni i vo, Ve'etobodanidi i maiga tubudavo 'waidiega, awale yamu tovetutuyamavo kebu i da ve'ililibuyediga i geugeudi? 'Ani 'ana tutuye kebu nimadi i da lekoa-dewadi we'e i lulu-'avo'avovo.” De'e bani'odi i voneyediga fai yadi nuanua i vo, 'Ai'edi nimada ta na lekoa-dewadi wata ta na tafalolo, Yaubada i na 'asetada yada nuanua vunavunagidi.” 3Iesu yadi velutoli i tutuli i vo, Siwe 'omi wata awale Yaubada yana veimea kebu 'wa da ve'ililibuyediga 'wa geugeudi we'e taunimi yami nuanua 'waidie 'wa vematayakayaka. 4Yaubada i vonaga i vo, Tamamu wata inamu 'u na ve'ililibuyedi,” wata i vo, 'Ai'edi aitoi tamana 'alo inana i na awavesakoyediga i lubwaineni 'wa na luvewafai.” 5Veimeanidi 'wa geugeudi fai 'wa veve 'wa vo, 'Ai'edi aitoi ma yana mani, siwe kebu nuanuana tamana wata inana i na 'ivaisediga, 'omi 'wa tauyeni bega i na vonedimo i na vo, Mani de'e a na 'aniveleneni Yaubada faifaina,” vonanina 'wa fali'atumaieni. We'e mogitana i lubwaineni tamana wata inana maninina 'wainega i da 'ivaisedi. De'e bani'odi Yaubada yana Vona 'wa lulu-'avo'avovoi, ma'itufa yami nuanua 'wa vevematayakeyakedi. 7'Omi mogitana tovekali. 'Awami i tatalaboda nani fuedi faifaidi siwe wata 'wa 'i'idewadi. Basenadiotoga Yaubada yana tolu'ivona Aisea, Yaubada yana Vona 'wainega i vona-vagata faifaimi. I vonaga mogitana i vo,

8De'e 'aila'anidi 'awakebuladiega i ve'ililibuyeku,

We'e kebu mogitana i da nuakalikalieku.

9Fai tomotoga yadi nuanua i veve i vo 'ako, Yaubada 'wainega,”

Begaidi 'waikuye i 'o'odu-maimaiga.”

  • S4 Sou 20:12S7-9 Ais 29:13

Naninidi tomotoga i na 'ivesakodi.

10Iesu 'aila'a i goledi i nagoi 'waineye i vonedi i vo, A na vonemiga 'wa na venua'ivineni nika 'wa na 'asetai. 11Falisi nuanuadi nima-'ilekoa siwe ava'ai i na luku tomotoga 'awadiamo kebu 'ana fata tomotoganidi i na 'iveyokedi, we'e mogitana vona 'alo nuanua sakoidi tomotoga 'waidiega i na souyediga, 'ana fata tomotoga i na 'iveyokedi.”

12Mulieta Iesu yana tovetutuyamavo i maia i voneni i vo, Yamu vona 'wainega Falisi i kamogala, 'u 'asetai?” 13Iesu i vonedi i vo, Welavinidi Tamaku abame kebu 'ana bakubakulaga, matatabuna i na siabudi. 14Falisinidi kebu faifaidi 'wa na nuanua. Avinodi taunidi tomotoga 'ada to'edakumeta, siwe bani'odi tomatasako fai Yaubada yana Vona kebu i da 'isa'inanadiga. Kebu 'ana fata tamu tomatasako iana tomatasako i na siveikani fai bola 'adi 'ailuga i na be'uluga vakavakale.”

15Fita i voneni i vo, Nuanuaku vona-awatabainina 'u da kiavemagetai 'waimeye.” 16Iesu i vo, 'Alo 'omi wata bola 'wa bavubavu? 17I lubwainemi 'wa da 'asetai naninidi i na luku tomotoga 'awadiamo i na nago kamodie mulieta i na wala'aieni. 18We'e naninidi sakoidi 'awadiega i na souyediga, 'ana fata tomotoga i na 'iveyokedi Yaubada mataneye, fai yadi nuanua 'waidiega i mai.

19I na 'iveyokediga fai nuanuananidi i na 'ivesakodi nika luvewafa, lauobu, ve'avula-'avo'avovo, vainago, vekali, vebonaivo. 20Side naninidi 'ana fata tomotoga i na 'iveyokedi Yaubada mataneye, we'e 'ai'edi 'wa na 'ani, siwe kebu nagami nimami 'wa na lekoa-dewadiga Falisi yadi nuanua bani'odi, kebu 'ana fata i na 'iveyokemiga.”

  • S11 Mad 12:34S14 Mad 23:16S19 Gal 5:19-21

Vavine yadi vetumagana.

21Mulieta Iesu ma enavo bei i miamiaga i 'iaweni, i nagoi tamu 'awalawa 'waineye, 'atamana Taia wata Saidoni lilivadie. 22I miamiani nika tamu vavine Keinana i le'wa, vavinenidi 'awalawanina 'waineye i miamia. Taunidi kebu vavine Diu siwe i mai i toke i velu'ui Iesu 'waineye i vo, 'Auvea, 'omu Yaubada 'ana Venua'ivina, Kini Devida tubuna 'u da 'isanuakalikaliema. Natuku vevinena yaiaina i agei bega i veveviga bwaikina.” 23Siwe kebu tamu ava'ai Iesu i da voneyeni 'waidie. Mulieta yana tovetutuyamavo i maia 'waineye i lukakadeni i vo, 'U veugeugedi, mulideye i mimai i vevetaniga-logilogi.”

24Tovetutuyamavo i vonavonaga begaidi Iesu vavine i vonedi i vo, Yaubada i vetunekuga me Isileli 'aise'avadi 'waidie, taunidi vuyovuyodi 'wa da vo 'aisaya sifi, we'e 'omi mali tomotoga kebu.” 25Siwe vavine i nogai Iesu yana vona i mai ma yadi ve'ililibu i 'odu 'ageneye, i vo, 'Auvea 'u da 'ivaisema.” 26Iesu i vo, Kebu i da lubwaineku kwakwama 'adi'adi a na elodi a na 'anivelenedi 'ou'ou 'waidie.” 27Vavine i 'asetai Iesu i vonavona nagami i na folova taunina yana 'aila'a me Diu 'waidie, faifainanina i voneni i vo, 'Auvea we'e mogitana. Siwe tutuyanina kwakwama i na 'ani'ani, 'ou'ou siaidi mukumuku i na luluyamuyamu. Faifainanina sai'afo 'u da 'ivaisema.” 28Iesu yadi vona i nogai i vonedi i vo, Yami vetumagana toketokena, ava'ai nuanuami 'ana mogitana i na souyeni 'waimie,” nika mogitana natudi i ve'atumai.

  • S28 Mad 8:10,13

Toviga fuedi Iesu i 'ive'atumaidi.

29Iesu ma enavo 'awalawanina i 'iaweni, Lavu Galili balebaleamo i nagoi, mulieta i laka tamu 'oya siaina 'waineye i miabui. 30'Aila'a bwaikina i maia, yadi toviga fuedi i miedi, toviganidi 'ifwaidi 'agedi sakoidi, tomatasako, tubusakosako, tomotoganidi kebu 'adi fata i na welavaga, wata 'ifwaidi tovigaotoga. Toviganidi i miedi Iesu 'waineye matatabudi i 'ive'atumaidi. 31Tomotoga i 'iseni nuadi i voganidi fai egavo kebu i da welawelavaga siwe i welava, tubusakosako wata 'agedi i sako i yogodewa, wata tomatasako i 'isa-vaitugana. Me Isileli toketokenanina i 'iseni yadi Yaubada i subiai.

  • S31 Mak 7:37

Tomotoga 4000 Iesu i ve'anidi.

32Iesu yana tovetutuyamavo i goledi i nagoi 'waineye i vonedi i vo, Tomotoga de'e faifaidi a nuavita fai 'akonadi 'aiata 'aitonu taiadi ta miamiani siwe kebu 'adi'adiga. Kebu nuanuaku ma 'adi lase a na vetunedi i na nagoi yadi vanuge fai bola 'edeye i na mwea.” 33Yana tovetutuyamavo i velutolieni i vo, De'e kebu tomotoginaga, ava'aibe bei 'ani'ani ta na veluagai tomotoga de'e ta na ve'anidi?” 34Wata Iesu i velutoli yana tovetutuyamavo 'waidie i vo, We'e 'omi, 'aivia 'ani'ani 'waimie?” I vo, Kebu fuediga, 'ani'ani mwadodoudi 7 wata igana siaidi.” 35Bega Iesu 'aila'a i vonedi i miabui. 36Mulieta 'ani'aninidi 7 igana taiadi i 'ewadi, i vekaiwa Yaubada 'waineye, i 'a'avana i 'ivividi wata i baidi tovetutuyamavo i veledi i veusedi 'aila'a 'waidie. 37Matatabudi i 'ani, 'adi fata, mulieta yana tovetutuyamavo tomotoga nikilidi i va'augidi bayawa bwaikidi 7 i veadagidi. 38To'aninidi iaveta tulai'avadi i lu'iawawadi 'adi 'aila'a 4000, we'e vevine tulaidi wata yavayavava matatabudi kebu taiadi i da lu'iawawadiga.

39'Ani i 'a'avana, Iesu tomotoga i vonedi i nagoi, we'e i dodoga wakeye i nago 'awalawa Magadani.

  • S32 Mad 14:14
Copyright information for `YML