Matthew 17

Iesu i vemaigisivilavila.

1'Aiata 6 i 'a'ava, mulieta Fita, Iemesa ma taina Ioni, Iesu i 'edakumesedi, 'aise'avadi i laka 'oyeye. 2I miamiani nika matadie Iesu 'ana 'isa i vetuli, maigina i magetai inala bani'odi wata 'ana kaleko 'ana lau'avu mataududulina. 3I 'ise'iseni nika tomotoga 'adi 'ailuga i souyedi Iesu taiadi i veveifufu. Tomotoganidi abamega i obuma, Mosese wata Ilaitia, taunidi basenadiotoga Yaubada yana tolu'ivonavo. 4Nika Fita i vona Iesu 'waineye i vo, 'Auvea, 'ima taiadi ta maia i lubwaineni, 'ai'edi nuanuamu lau'weta 'aitonu a na 'idewadi, tamu 'omu faifaimu, tamu Mosese, tamu Ilaitia.”

5Fita bola i veveifufu waowa mataududulina i mai i tavunidi, waowanina 'wainega bona i souyeni i vo, De'e Natuku nuafouku faifaina a sosoana bwaikina. Nuanuaku bonana 'wa na nogai.” 6Tovetutuyamavo 'adi 'aitonu bonananina i nogaiga i kololo-'afo'afo i lumata'afufu. 7Iesu i mai i 'abitonovidi i vonedi i vo, Kebu 'wa na kolologa, 'wa tovoi.” 8Tutuyanina i dadaga-lakata kebu tamu aitoi i da 'iseniga, Iesu 'aiseotogina.

9'Oyayega i obuobuma Iesu i toke i vonedi i vo, Naninidi 'wa 'isediga kebu tamu aitoi 'wa na voneniga, nagami yau a vetomotogaotoga wafayega a na tovoi, mulieta 'wa na lu'ivona.”

10Yana tovetutuyamavo i velutolieni i vo, Awale ve'etoboda 'adi tovevo i vonaga i vo, Nagami Ilaitia i na mai, mulieta Yaubada 'ana Venua'ivina i na souyeni?” 11Iesu yadi velutoli i tutuli i vo, We'e i vonaga mogitana, nagami Ilaitia i na mai Yaubada 'wainega, nani matatabuna i na 'ivenonogidi. 12Siwe a na vonemi, Ilaitia tutulina 'akonadi i mai siwe tomotoga kebu i da 'isa'inanaiga, begaidi vitanidi nuanuadi i na veleniga mogitana i veleni. Wata bani'odi yau a vetomotogaotoga vita i na veleku.” 13Nika tovetutuyamavo i nuani, i 'asetai Ioni Tobafitaiso faifaina i vonavona.

  • S2 2 Fit 1:16-18S5 Mad 3:17S10 Mal 4:5S12 Mad 11:14S13 Luk 1:17

Kwamana yaiaina i ageiga, Iesu i 'ive'atumaia.

14Tutuyanina Iesu ma enavo i le'wai laube'uye 'aila'a 'waidie, tamu tomogo i mai ma yana ve'ililibu i 'odu Iesu mataneye. 15I voneni i vo, 'Auvea, natuku iavetana 'u da 'isanuakalikalieni. Yaiaina i agei tutuya fuedi i vevekadia i vavatu'oga wata i alala. Wata tutuya fuedi i be'ube'u 'ai-'ala'alase wata ufeye. 16A mieni yamu tovetutuyamavo 'waidie siwe kebu 'adi fata i na 'ive'atumaiaga.” 17Iesu tomotoga i vonedi i vo, 'Omi tovekali. Awale Yaubada yana toketokena kebu 'wa da vetumaganeniga? Tutuya manamanawena taiadi ta miamia wata a totokemaigeku bwaikina siwe kebu 'wa da vetumaganeku mogitana. Kwamananina 'wa mieni ta na 'iseni.” 18Iesu yaiaina i voneni i 'awa'a'ia kwamana 'wainega nika i ve'atumai.

19Mulieta 'aise'avadie tovetutuyamavo Iesu i velutolieni i vo, Awale 'ima 'a vona yaiaina kebu i da 'awa'a'iaga?” 20Iesu yadi vona i tutuli i vo, Fai bola yami vetumagana siaidi. A vona mogitana 'waimie, 'ai'edi yami vetumagana 'ana vebwaika bani'odi 'ayawana bilana, siaina siwe mulieta welavi bwaikina, 'ami fata 'wa da vona 'oya de'e 'waineye 'wa da vo, 'U tovoi 'u nago sino bei,” nika i da nago. De'e bani'odi yami vetumagana i na vevebwaikaga, nani matatabuna 'ami fata. [ 21'Ai'edi 'aiata 'ifwaidi nagedie 'wa na veve'udigana 'ani bega yami velu'ui Yaubada 'waineye i na vetoketoke, 'ami fata 'wa na vona yaiaina de'e bani'odi i na 'awa'a'idi, wata kebu tamu ava'ai 'wainega.” ]

  • S20 Mak 11:23

Iesu i veifufu-vaitugana yana wafa faifaina.

22Tutuyanina Iesu yana tovetutuyamavo i luvetubama 'awalawa Galili 'waineye Iesu i vonedi i vo, Yau a vetomotogaotoga sai'afoga i na 'aniveleneku tomotoga 'waidie, i na luvewafaku, siwe 'aiata 'ana vetonu 'waineye ma yawaiku Yaubada i na sivetovoiku.” Tovetutuyamavo i nogai, nuadi i vita bwaikina.

  • S22-23 Mad 16:21

Vanuga 'eba velu'ui 'ana takesi.

24Iesu ma yana tovetutuyamavo i maia 'atamana Kafaneomi, bei takesi vanuga 'eba velu'ui faifaina 'ana tolaugogona i maia Fita 'waineye i velutolieni i vo, Yamu Tove, takesi vanuga 'eba velu'ui faifaina, i yatoyato?” 25Fita i vo, E'e, i yatoyato.”

Mulieta Fita i luku vanuge, bola kebu i da veifufuga, Iesu i vona-matayo'o i vo, Saimoni, 'u da nuani, fwayafwaya 'ana toveimea bwaikidi, nuanuadi egavo i na takesi? Taunidi natudiavo 'alo mali tomotoga?”
26Fita i vo, Mali tomotoga i na takesi.” Iesu i voneni i vo, Vetuma yau fai Yaubada Natuna, yana vanuga 'eba velu'ui faifaina a na takesiga, kebu 'atumainaga. 27Siwe 'ai'edi takesinina yato a na bailaga, tolaugogonanidi a na 'ivebunumayagidi bega 'asa'aiana ta na yato. Nuanuaku 'u na nago lavuye, igananina nagami 'u na 'onaiga 'awanega mani 'u na 'ewai. Maninina 'omu wata yau yada yato 'ana fata bani'odi.”

  • S24 Sou 30:13
Copyright information for `YML