Revelation of John 15

Anelose 7 vita i 'ewadi i na tawedi fwayefwayeye.

1Dayaga a 'iseni i 'a'avana, mulieta 'awaie ava'ai i na souyeniga 'ana 'isa'isa i veku, 'ana 'isa'isanina 'eba nuavogana wata nani bwaikina. Anelose 7 nimadie nani sakoidi 7 a 'isedi 'waidiega tomia fwayafwaya vematavuloga i na veluagai. Tutuyanina naninidi sakoidi i na obu fwayefwayeye tomotoga i na nikedina bei Yaubada yana nuasako 'ana 'eba ve'a'ava, kebu wata tamu nani sakoina i na sousouyeni.

2Wata a 'isanago eyaga niwalova 'atumaiotogina a 'iseni, 'aninamanamalina kilifou bani'odi, nageneye 'ai-'ala'alata. Eyaganina lilivaneye tomotoga fuedi a 'isedi i tovotovoi, kumanidiavo i vetoketoke tomotoga malavetayega, 'ana kumaea, wata tomotoganina 'ana wagava 'ana naba fio 'waidie. Tomotoganidi nimadie ma yadi 'eba lauinava gita Yaubada i veledi. 3Matatabudi i leilei, leinina Yaubada yana tofolova Mosese wata Yaubada yana Sifi Siaina 'waidiega. Leinina side bani'odi.

'Auvea Yaubada, 'omu toketokeotogimu,

Naninidi 'u 'i'idewadiga bwaikidi wata 'eba nuavogana.

'Awalawa 'aitamogana 'aitamogana 'u veveimeyedi,

Yamu sauluva 'atumaidi wata tonovidi.

4Tomotoga matatabudi ma yadi kololo i na ve'ililibuyemu,

Ma yadi subia yamu toketokena i na lulu'ivoneyeni,

Fai 'omu 'aiseotogimu magemagetamu.

Tomotoga 'aila'a tulina tulina i na maia i na 'odu'odu 'waimuye,

Fai tomotoga fuedi yamu veimea tonovidi i 'isedi.

5Lei i 'a'avana a 'isanago nika Yaubada yana vanuga abame i sibaleni, nageneye tutudaba tabutabuna a 'iseni, Yaubada yana 'eba mia. 6We'e anelose 7 vanuganina 'wainega i souyedi, nani sakoidi 7 i mimaiedi, naninidi tomia fwayafwaya 'adi 'eba vematavuloga. 'Adi kaleko mataududulidi wata vunavunagidi, 'afaudiamo bulava golida i nago. 7Nani ma yawaidi toketokedi 4, 'waidiega tamu iadi 'aivoe 7 i 'ewadi, anelose 'adi 7 i veledi. 'Aivoenidi golida, nagedie Yaubada miamia-vagaina yana nuasako i veadagidi. 8I veledina nika Yaubada yana toketokena wata yana mageta vanuga 'eba velu'ui i susuli bani'odi lufwa bega kebu tamu aitoi 'ana fata i na luku, nagami anelose 7 vita sakoidi 7 i na tawedi i na obu fwayefwayeye mulieta i na luku.

  • S1 Ve 15:6-7S3 VeL 32:3-4 Ve 16:7S5 Ibu 9:3
Copyright information for `YML