Revelation of John 17

Vavine toalagogona 'aisaya yamoyamoina kwavuneye.

1Vita 'ana ve-7 i 'a'avana, mulieta anelose 7, kumanidiavo nani sakoidi yadi 'aivoeyega i 'iveiwagediga fwayefwayeye, 'waidiega tamu i mai 'waikuye i voneku i vo, 'U mai ta na nago a na vemu tamu 'atamana bwaikina ufa fuedi lilivadie, 'awaie vita i na veluagai yana sakona faifaidi. 'Atamananina bani'odi tamu vavine toalagogona ma 'ana 'aseta, tomotoga fuedi nuadi i 'ewadi bega taiadi i sakosakona. 2Toveimea fuedi kini bani'odi toalagogonanina taiadi i sakosakona, we'e tomia fwayafwaya fuedi nuadi i 'ewadi yana sauluva sakoidi 'waidiega 'wa da vo bani'odi ufa toketokena i da veyemudi nuadi i da lugaugaudi.”

3'Anu'anunu 'Atumaina mogitana i ageku bega anelose i naweku sali'avu'avuye. Bei tamu vavine a 'iseni 'aisaya yamoyamoina kwavuneye i miabui i miamia. 'Aisayanina 'unu'ununa 7 wata 'edu'edudie alana 10, we'e tomogona matatabuna wagava 'ana loi, wagavanidi Yaubada 'ana awavesako. 4Vavinenina 'ana kaleko yamoyamoina wata bakabakana 'ai'aiwabu 'adi kaleko bani'odi, 'ana vaigavu golida, kileu wata bida 'aninamanamalidi 'adi tutula bwaikidi. Nimaneye tamu vedi golida, vedinina nageneye nani sakoidi fuedi faifaidi Yaubada i nunuasako, bani'odi yana sauluva sakoidi iaveta taiadi. 5Debaneye 'ana wagava i kilumi 'ana 'aseta vitana bani'odi yana fio. Wagavanina side bani'odi,

Babiloni 'atamana bwaikina.

Kumanina vevine toalagogona fuedi wata nani sakoidi matatabudi fwayefwayeye inadi.

6Vavinenina a 'iseniga 'ana 'isa'isa ufa toketokena i yemu nuana i lugaugauya. Ufanina Yaubada yana tomotoga wata tomotoganidi i tokemaiga Iesu faifaina dayagidi. Vavinenina a 'iseni nuaku i vogana-'afo'afo. 7Anelose i velutolieku i vo, Awale nuamu i vogani? Vavinenina wata 'aisayanina 'unu'ununa 7 wata alana 'edu'edudie 10, kwavuneye i miabuiga, 'adi 'aseta fio bani'odi a na veifufuyedi 'u na nogai. 8'Aisayanina yamoyamoina tamu tomotoga, basenadi ma yawaina siwe 'akonadi i wafa, sai'afoga i na souyeni Vatu'aiega yaiaina yadi 'eba mia 'wainega, tomotoga fuedi i na 'iseni mulieta i na wafaga wafa-vagata. Basenadi Yaubada kebu fwayafwaya i da 'idewaiga tomotoga 'ifwaidi 'adi wagava i kilumidi mia-vagata 'ana buki 'waineye. We'e kumanidiavo kebu 'adi wagava i da kilumidiga, tutuyanina tomotoganina Vatu'aiega i na souyeni nuadi i na voganidi fai i na 'asetai nagami ma yawaina, siwe i wafa wata i yawasa.

  • S2 Ve 18:3S3 Ve 13:1S6 Ve 18:24S8 Ve 13:8
9'Ai'edi aitoi ma yana 'aseta, fio de'e i na 'asetai. 'Unu'ununa 7 'ana 'aseta 'oya 7 tabwadie 'atamana 'aitamogana i 'idewai, 'wa da vo vavinenina bei i da miabui. Wata 'unu'ununanidi 7 tamu 'ana 'aseta, toveimea bwaikidi 7. 10Toveimeanidi 'waidiega 'akonadi 5 yadi veimea i 'a'ava, 'ana ve-6 'asiau i veveimea, 'ana ve-7 sai'afoga i na souyeni siwe kebu tutuya manamanawenaga wata i na 'a'ava. 11Tomotoganina 'aisaya yamoyamoina bani'odi 7-nidi 'waidiega, i be'u wata i na tovoi-vaitugana nika toveimea bwaikina 'ana ve-8. Taunina kumanina tomotoga fuedi i na 'iseni, mulieta i na wafaotoga.

12Ala 10 'u 'isediga 'ifwaidi toveimea bwaikidi matatabudi 10 bola kebu yadi veimea i da velamu. 'Awaie i na veveimea 'aisaya yamoyamoina taiadi siwe kebu tutuya manamanawenaga. 13Toveimeanidi 10 matatabudi yadi nuanua i vesala, yadi toketokena wata yadi veimea i na 'anivelenedi tomotoganina 'aisaya yamoyamoina bani'odi 'waineye. 14Matatabudi Yaubada yana Sifi Siaina taiadi i na vetalaga siwe Sifi Siaina wata yana tomotoga i na vetoketoke i na leodi fai taunina to'edakumetavo matatabudi yadi To'edakumeta Bwaikina wata toveimea bwaikidi 'adi Toveimea. Yana tomotoganidi basenadi i venua'ivinediga i goledi i nagoi 'waineye, taunidi totokemaiga vita fuedi 'waidie.”

15Wata anelose i voneku i vo, Ufanidi 'u 'isediga bei vavine i miabuiga 'adi 'aseta tomotoga matatabudi bonadi tulina tulina 'awalawa 'aitamogana 'aitamogana 'waidiega. 16Ala 10 'u 'isediga, kumanidiavo toveimea bwaikidi 10 wata tomotoganina 'aisaya bani'odi, matatabudi vavine toalagogona i na vedumwe'ai'aieni taiadi i na vetalaga nani matatabuna 'waineye i 'eno'enoviga i na eloi we'e konekonena i na miamia. I na eloina mulieta tomogona i na 'ania we'e luluna i na kabunidi 'aie. 17Vavinenina i na 'ivekokoviga fai Yaubada nuanuananina i veledi, bega yadi nuanua 'aitamogana 'wainega toveimeanidi 10 yadi toketokena i na 'anivelenedi tomotoganina 'aisaya yamoyamoina bani'odi 'waineye, bega i na veveimea i na nagoga nika Yaubada yana vona 'adi mogitana i na souyedi.

18Side bani'odi. Vavine 'u 'iseniga 'ana 'aseta 'atamananina bwaikina toveimea bwaikidi matatabudi i veveimeyedi.”

  • S14 Ve 19:11-16,19-20S16 Ve 18:8
Copyright information for `YML