Romans 12

Taunida ta na tauyeda Yaubada 'waineye.

1Ekwavo, vona mogitana Yaubada yana 'isanuakalikaili bwaikaotogina 'waideye begaidi a na vonemi. I lubwainemi nuanuaku tomogomi wata yami nuanua 'wa na tauyedi Yaubada 'waineye. Basenadi tomotoga yadi 'aisaya i mimaiedi i nikenikedi mulieta i 'a'anivelenedi Yaubada 'waineye 'ana subia faifaina. We'e 'omi tutuya matatabuna ma yawaimi taunimi 'wa na 'a'anivelenemi Yaubada 'waineye, yami sauluva wata yami folova faifaina magemagetadi, 'waidiega 'wa na kiavesosoani. Sauluvanina tafalolo yana 'eda'eda mogitana, i lubwainemi bani'odi 'wa na vevesauluvedi. 2Tomotoga fuedi fwayafwaya 'ana nuanua 'waidie i vebwaika, we'e 'omi kebu wata 'wa na vetutuyamediga. Taunimi 'wa na tauyemi nika Yaubada yami nuanua i na 'ive'ivaudi bega yami sauluva wata yami nuanua matatabuna i na vetuli. I na vetuliga mulieta 'ami fata 'wa na 'asetai ava'ai Yaubada nuanuana 'wa na 'idewai, yana nuanuanidi 'atumaidi, tonovidi, yana 'eba sosoana.

3Yaubada ma yana nuakalikali i venua'ivineku a vetomata'aulele faifaina, bega a na vonemi. Kebu i da lubwainemi taunimi 'wa na awa'ai'aimi 'wa na vo, 'Ima bwaikima, ma yama toketokena 'a vetofolova Yaubada faifaina.” We'e mogitana nagami 'wa na nuanua tonovina taunimi faifaimi 'wa na venua'ivina-'atumai, yami vetumagana Yaubada i velemiga 'wa na nuani bwaikina 'alo siaina, nika 'wa na 'asetai 'omi bwaikimi 'alo siaimi. 4Tomogoda 'aitamogana we'e du'uda fuedi, yadi folova tulina tulina. 5Wata bani'odi 'ida Keliso du'una. 'Ida fueda, yada folova tulina tulina, siwe fai ta miave'itubama taunina taiadi, bani'odi tomogo 'aitamogana i souyeni. Ta luvetubamaga ta ve'ivaivaita kebu 'ana fata tamu du'u i na mia'eni. 6Yaubada ma yana nuakalikali 'aitamogana 'aitamogana 'ada veuveuta i veleda. 'Ada veuveutanidi ta na folovedi 'adi 'etowava bani'odi. 'Ai'edi tamu aitoi 'ana veuveuta lu'ivona, i lubwaineni 'Anu'anunu 'Atumaina i na voneniga i na lu'ivona tovetumagana 'waidie yana vetumagana 'ana 'etowava 'wainega. 7'Ai'edi aitoi 'ana veuveuta 'aivaita, i lubwaineni i na 'aivaita-'atumai, we'e aitoi 'ana veuveuta ve, i na kikiavemageta 'atumaina. 8'Ai'edi tamu aitoi 'ana veuveuta 'ivenua-agiagi, i lubwaineni yana lau'age wata yana vona 'waidiega i na 'a'aivaita. 'Ai'edi aitoi mani 'alo 'ani'ani i na veluagadi Yaubada 'wainega, i lubwaineni ma yana nuakalikali i na 'a'aivaita. 'Ai'edi aitoi 'ana veuveuta veto'edakumeta, i lubwaineni ma yana dumwebika tomotoga i na 'i'isave'avinidi, we'e aitoi to'isanuakalikali, i lubwaineni kebu i na 'isanuakalikalimo ma yana sosoana i na vevesauluva 'atumaina tomotoganidi nuanuadi 'aivaita 'waidie.

  • S1 Lom 6:13S2 Efe 4:22-24, 5:17S3 Efe 4:7S4-5 1 Kol 12:12
  • S6-8 1 Kol 12:7-10 1 Fit 4:10-11

Nuakalikali.

9Kebu 'awami i na vo, Nuakalikali,” i lubwainemi 'wa na nuakalikali mogitana. Sakona matatabuna 'wa na vedumwe'ai'aiedi nani 'atumaidi 'waidie 'wa na vevetoketoke. 10'Omi 'wa luku Iesu yana 'Aila'a 'waineye, begaidi ma emiavo 'wa na vevenuakalikali mogitana, wata 'wa na veve'ililibu, kebu 'aise'avami faifaimi 'wa na nuanua. 11Ma yami dumwebika 'wa na folofolova 'Auvea faifaina, kebu 'wa na 'abiawa 'wa na tokemaigemi. 12Ava'ai 'wa nuaniga mogitana 'awaie Yaubada i na velemi, faifaidi 'wa na sososoana, vita i na souyediga 'waimie 'wa na tokemaigemi, wata tutuya fuedi 'wa na vevelu'ui. 13Emiavo tovetumagana 'ifwaidi nani 'waidie i na 'usaga 'wa na 'ivaisedi yami kukuayega. Wakawaka 'adi 'ivi 'wa na lubutubutudi i na lakawa 'waimie.

14'Ai'edi egavo vita i na velemi fai 'omi Keliso yana tomotoga, kebu 'wa na yagaidi, 'wa na velu'uimo Yaubada 'waineye i na vesauluva 'atumaina tomotoganidi 'waidie. 15Egavo i sososoana, ma fuemi 'wa na sososoana, we'e egavo i nunuavita, wata i 'we'welaga, ma fuemi 'wa na 'we'wela wata 'wa na nunuavita. 16Matatabumi yami nuanua i na vesala, bega yami nuanua 'aitamogana 'wainega 'wa na miamiani. Kebu taunimi 'wa na awa'ai'aimi, ma yami nuaobu 'wa na vetofolova tomotoga-'avo'avovo faifaidi. Kebu 'wa na vo, 'Ima 'aisema yama 'aseta bwaikina.”

17'Ai'edi tamu aitoi i na vesauluva sakoina 'waimie, kebu wata sauluva sakoina 'wainega 'wa na tutuli. 'Wa na vewavawava bega sauluvanidi tomotoga fuedi 'adi laubwaina 'wa na 'i'idewadi. 18Kebu tamu aitoi taiadi 'wa na ve'ikwayekwayega, 'wa na veiana 'wa na mia 'atumaina tomotoga matatabudi taiadi, we'e 'ai'edi 'ifwaidi kebu nuanuadi, 'asa'aiana. 19Ekwavo, 'ai'edi tomotoga i na vesauluva sakoina 'waimie kebu 'wa na tutuli 'alo 'wa na nuanua kuba faifaina, we'e mogitana sauluvanina 'wa na 'aniveleneni Yaubada 'waineye, taunina ma yana nuasako vematavuloga i na veledi. I na vematavulogidiga fai yana vona i 'eno'eno yana Buki 'waineye i vo,

Yau kumaniku totutula, tomotoga yadi sakona a na tutulidi.”

20Kebu bani'odi 'wa na vesauluvediga we'e mogitana 'ai'edi 'ami vita 'ana to'anivelena i na lasega, 'ani'ani 'wa na veleni, 'anigona i na lalaga, ufa 'wa na veleni. 'Ai'edi de'e bani'odi 'wa na vesauluvediga taunina yana sauluva sakoina i na nuani nika i na bunumayaga. 21Kebu i da lubwaineni sakona i na vetoketoke 'waimie, we'e mogitana yami sauluva 'atumaidi 'waidiega 'wa na vetoketoke sakona 'waineye.

  • S9-10 1 Fit 1:22S11 Kolos 3:23S12 1 Tes 5:15-18
  • S14 Mad 5:44 Luk 23:34S16 Lom 14:19 Fil 2:2-3S17 1 Tes 5:15
  • S19 VeL 32:35 2 Tes 1:6-7
Copyright information for `YML