Romans 13

Gabemani yadi veimea ta na vematayakeyakedi.

1Gabemani wata toveimea 'aitamogana 'aitamogana Yaubada i sisilakaidi. Kebu tamu aitoi taunina yana nuanuayega i da vetoveimea, begaidi tomotoga matatabuda i lubwaineda yadi veimea ta na vematayakeyakedi. 2Egavo toveimea yadi veimea i na baila siwe 'asa'aiana wata Yaubada yana veimea i baila, taunidi 'adi vematavuloga i 'i'idewai. 3Egavo yadi sauluva 'atumaidi kebu i na kolologa gabemani yadi veimea faifaina, we'e mogitana egavo yadi veimea i geugeudi i na kololo. 'Ai'edi kebu nuanuami 'wa na kololo gabemani 'waidie 'wa na vevesauluva 'atumaina nika i na subiami yami sauluva faifaidi. 4Toveimeanidi Yaubada yana tofolovavo yami 'atumaina faifaina i folofolova, we'e 'ai'edi sauluva sakoina 'wa na 'idewaiga 'ana fata 'wa na kololoyedi fai 'akonadi yadi veimea i 'eno'eno vematavuloga faifaina. Toveimeanidi Yaubada yana tofolovavo bega tosakona Yaubada yana nuasako wata yana vematavuloga i na veluagadi toveimeanidi 'waidiega. 5Begaidi i lubwainemi toveimea yadi veimea 'wa na vevematayakeyakedi, kebu vematavuloga 'aisena faifaina 'wa na nuanua, siwe wata fai yada nuanua 'waidie ta vevebaeda i lubwaineda ta na vevematayakeyakedi.

6Wata fai Yaubada gabemani i sisivetovoidi, begaidi takesi 'wa yatoyato. Toveimea yadi folova tulina tulina i 'i'idewadiga siwe 'asa'aiana Yaubada faifaina i folofolova, begaidi takesi 'wa yatoyato. 7Bega ava'ai faifaina 'wa na 'anivelenaga i lubwainemi, 'wa na 'anivelenamo. Takesi tulina tulina 'wa na yatoyato wata toveimea 'aitamogana 'aitamogana 'wa na veve'ililibuyedi.

  • S1 Tai 3:1S3 1 Fit 2:13-14S7 Mad 22:21

Ma edavo ta na vevenuakalikali

fai Iesu yana vila-vaitugana sai'afoga.

8'Ai'edi tamu nani 'wa na 'ewa-maimaigi 'alo 'wa na 'uneiga, i lubwainemi 'wa na tutuli kebu i na 'eno'enoga. We'e tamu nani kebu 'ami fata 'wa na tutuliga, fai 'ami nuakalikali bwaikaotogina 'wa na tutula-wayogeni, i lubwainemi ma emiavo 'wa na vevenuakalikalimo. 'Ai'edi aitoi tomotoga i na nuakalikaliediga, siwe 'asa'aiana Yaubada yana veimea matatabuna i vevematayakeyakedi. 9Basenadiotoga Mosese Yaubada yana ve'etoboda i kilumidi Yaubada yana Buki 'waineye, side bani'odi i vo,

Kebu 'wa na lauobuga, kebu 'wa na luvewafa, kebu 'wa na vainago, kebu 'wa na nuagiva mali tomotoga yadi kukua 'alo tamu yadi nani faifaina.”

De'e ve'etobodanidi wata 'ifwaidi 'adi 'itava 'aitamogana, venuakalikali. Emiavo 'wa na nuakalikaliedi taunimi 'ami nuakalikali bani'odi.
10Egavo ediavo i na nuakalikaliediga kebu 'adi fata sauluva sakoina i na 'idewai 'waidie. Begaidi 'ai'edi ta na nuakalikali, siwe 'asa'aiana 'akonadi Yaubada yana veimea wata yana ve'etoboda matatabuna ta vevematayakeyakedi.

11I lubwainemi ma emiavo 'wa vevenuakalikali fai tutuya de'e 'wa 'asetai, Iesu yana vila-vaitugana i vevelilivana. Basenadi tutuyanina ta vetumagana Iesu 'waineye ta vo, Iesu yana vila-vaitugana i velilivana.” Bega 'asiau ta na vo, 'Akonadi i vagamai bega i na 'ita'ita'ieda.” Fai yana mai sai'afoga, kebu 'wa na 'eno'enoga, 'wa na tovoi 'wa na lulukamata. 12Lovana sai'afoga i na 'a'ava, 'aiata 'akonadi i vagamai sai'afoga i na magetai, begaidi dudubala 'ana sauluva ta na bailedi, yada sauluva magemagetadi 'waidiega ta na vetalaga Yaubada faifaina. 13'Ida mageta 'ana tomotoga, ava'ai sauluvaga i lubwaineda ta na 'i'idewadi. Kebu 'wa na toke ufa toketokena 'wa na yemu bola nuami i na lugaugaudi 'wa na lu'avo'avovo. Kebu 'wa na ve'avula-'avo'avovo, kebu bunu 'ana nuanua sakoidi faifaidi 'wa na nuanua, ve'ikwayekwayega 'wainega kebu 'wa na ve'alamagi'ai, wata kebu 'wa na ve'unumagigi. 14Kebu bani'odi 'wa na vesauluvediga wata yami nuanua sakoidi yadi nuanua kebu 'wa na 'idewadi. We'e mogitana taunimi 'wa na tauyemi 'ada Toveimea Iesu Keliso 'waineye i na agemi, yana toketokenayega faifaina 'wa na vevetalaga.

  • S8 Mad 22:39-40S9 Sou 20:13-17S10 1 Kol 13:5S12 Efe 6:11
  • S13 Efe 5:18S14 Gal 5:16
Copyright information for `YML