1 John 5

God Ye Mingki Yaa Anam Andi

1Kane kanembed Yesu kuu God-bed Kinoona Monoonman Keresu kii ande anam andiwen kuu yi korem kuu God yaambed wooniwen. Kwane, kane kanembed Ambe God yaa mim-yob dowaken keenaniib kuu ye Mingki yaa kwangkon mimyob dowaken keenaniib. 2Kwane, nubbed God ye meed yaa mimyob dowaken keendi nubkaadkeri yeman kuu, ye yaa mim-yob dowaken keenenub ye kwamime ye weng kuu wengambere awine kandanuub kii. 3Kwane, kee God yaa mimyob dowaken keeni kuu, ye kwamime ye weng wengambere awine kandi. Kumban God ye amob kuu yobdoodban, 4amborom kuu God yaambed wooniwendan korem kuu okad kiri ye inamen yaa burudande doriwen kowe. Kedi, nub anam andi kumbed burudande doruwen. 5Kane kanembed okad kiri ye inamen yaa burudande doriwen? Yesu kuu God ye Mingki andi yaa anam andiwendan, yimbedmo.

Yesu Keresu Ye Dowad Weng Korokbiwen

6Yesu Keresu kuu ye okbed baptais kerene ye bobnoona ye umkan kubu-doroon kuyaambed monoon. Ye monoon kuu okmomban, kiwaan ayoob kuyaambed monoon, okiib umka-niib kui. Kwane, Kingkin Karadmo yekareb weng kee korokboon, amborom kuu ye kuu anam anam ye Kingkin kowe. 7Kwane, Kingkin Karadmo-yiib okiib umkaniib, yi ayoobmimbed Yesu ye dowad kuu anam anam korokbiwen. Yi ayoobmim kuu ibmo weng mimo keroon. 9Karubbed yi weng korokbimaib kuu anam ande meenimaub. Kumban God ye Mingki Yesu ye dowad weng korokbiwen kee meeni darewoob arimbed, amborom kuu Godbed korokboon kowe. 10Kane kanembed God ye Mingki yaa anam andimaib kuu God ye weng korokboon kee kuu yi mimyob aom angkeen. Kumban kane kanembed God yaa anam andindo kuu yimbed kwane yedmiwen, “God kuu dudanabi ye karub.” andi-wen, amborom kuu God ye weng korokboon ye Mingki ye dowad yaa kuu anam andindo kowe. 11Kwane, weng korokbi kuu kei, God kuu nub yaa wadkeri aron korem korem yeman kondoon, kuye wadkeri kuu ye Mingki yaambed kowene kondoon. 12Kwane, karub kane ye kuu God ye Mingkiyiib nendoon kuu wadkeri kan-doon. Ma, karub kanembed God ye Mingkiyiibban kuu wadkeriyiibban.

Yeenbon Andemi Ye Weng

13God ye Mingki yaa anam andi-wendan, yiib yaa nembed wongkaan kuu, anam, yiib kuu wadkeri aron korem korem yeman kanduwen ande kaadkeri dowad. 14Kwane, God ye arinambo ari arudkonoyiib mananuub ye kiwaan kuu kei, God ye inamen yaambed ye yaa kaamonenanuub kuu ye kuu wengambaraneen ande meenem. 15Kowe nubbed komo kaamonuwen kuu wengamboroon ande nubkaadkeranuub kuu, komo kaamonuwen kuu kondaneen.

16Yesu yaa anam andoonman mamaa kuu ye kingkin bobnaanban ye ambarakmi ma ambarakmaneen kuu, ye kuristen angkodmimbed wed-menaneen kuu yangkodmi kumbed kurikuri kerunok. Kwananeen kuu ambarakmoonman yaa Godbed wad-keri konaneen. Kingkin bobnaanban ye ambarakmi ye dowad kwane dakmaan. Kingkin bobnaneen ye ambarakmi angkeen. Kuye ambarakmi ye dowad kuu kurikuri kerunok ande nembed daandindo. 17Ambarakmi korem kuu God yaa bon keri yeman. Kumban ambarakmi yena kuu kingkin bobnaneen yemanban.

18Kwane, nub nubkaadkeruwen kuu, kane kanembed God yaambed wooniwen kuu kwane ambarakmem-baraibban. Ma kei, God ye Mingkim-bed yi kuu bene amuknimaan kowe, awad arewambed yi yaa yaanban. 19Nub nubkaadkeruwen, nub kuu God ye meed kumban okad yiridan korem kuu awad arewambed oonoon kii. 20Nub kangkon nubkaadkeruwen, God ye Mingki menene ye inamen kaadkeri nub yaa kondoon kuu anam anam ye God nubkaadkeri dowad. Angkon, nub kuu anam anam ye God ye niindem aom ye yoom doruub, ye Mingki Yesu ye niindem aom doruub kui. Ye kuu God anam, wadkeri aron korem korem ye karub kui.

21Ee ne danaya, dudi kuruwak god yaa wangdandundime.

Copyright information for `YON