Genesis 35

Yekob Betel Ari Ika Wonoon

1Kwani kowe, Yekob yaa Godbed yedmenoon “Betel ari wene. Kuyaa dobere, eb ayi Isau yaa une kombiri weneewa, nembed wane angkadaraane wedmewewen kuyaambed botbed dingkan agedmo kereene ne yaa baeb koni yeman wuube.” andoon 2kowe, Yekobbed karubkimiib karub ye yaa doriiwiib yaa yedmoon “Ambibkin maa yi awad darewoob yi kuruwak korem kuu benkirariiwa, ogambekorib, ambarakmaib, ebkad yeeb ben inwarime. 3Kwane minime. Minibko, nub korem Betel ari wenem. Wene kwarimbed God yaa nembed botbed dingkan agedmo keri yeman wuubaniin. Yembed ne dabab kandimain yaa awawembirimaan, angkon kuna yaa yarebimain yaa yembed dore awawembirimaan kowe.” andoon. 4Kwanandoona, yi korem awad darewoob yi kuruwakiiwa kenooged witkon areb yi kenood dem aom nongkobiweniib korem Yekob yaa be miniiwa Sekem taun ye at kubun keedbon yiri mangkoon. 5Mangkoona, yi korem winiwen. Winiiwa, taun yi angkara dobere weniib kuu Godbed uni kondoona yi dowad emderene ma winindo.|U

Andowoon 35:6-29

Yekob Betel Ari Ika Wonoon

6Kwane, Yekob yoom ye nimakarub korem yoom Keenan ambibkin aom Lus taun kuyaambed winiwen. (Kibikee Lus kuu Betel andimaib.) 7Wenekoriwa, dingkan nengke baeb koni yeman kuu botbed wuuboon. Anuk yiri kuu ayi yaambed une kombiri weneenkob kuye okad yaa nandekore God kuu wane angkadere wedmenoon kowe, wuubimbon yaningko Elbetel
35:7Elbetel yaningko ye id kuu “Betel ye God”.
ande kowoon.

8Kuyaron kuu Rebeka yu awandi wonong Debora kuu bobneen. Bobnuuna, okad Betel dia at ook ambokab dia mangkiwen. Kwane, at yaningko Alonbakut
35:8Alonbakut yaningko ye weng id kuu “Inok Wi”.
ande kowoon.

9Yekob kuu Betel ika monoon kowe, Aram ambibkin ye okad dabonmo yaambed ye yare ika mene dowan keroon. Kwani kowe, Godbed ika wane angkadere amun kerune 10yedmenoon, “Eb aningko kuu Yekob kumban, kibikbed nare ari kuu eb aningko yeeb Israel
35:10Israel yaningko ye weng id kuu “Ye yoom God yoom nangme awine kanyiri kowoon kanyiri kowoon kamiwen”.
ande kowaan.” andoon.

Godbed Yekob yaa aningko yeeb Israel ande kowekore,
11ari yedmenoon, “Ne kuu Aromkono Darewoob ye God kii. Eb kuu dana yemooniib kerebko eb awoya yemoon kerime. Ambibkin yemoon kuu eb yaambed andowaneen, angkon eb kuu king yemoon yi ambokab keraneeb. 12Okad ambibkin kee Abraham yoom Aisek yoom yaa kondaan kuu eb yoom eb awoya ari yoom yaa kangkon kondaniin.” andoon. 13Dakme dowan kerekore, Godbed Yekob domonene kawonoon.

14God yoom dobere dakmiwen yiri kuu Yekobbed bot doboob kan numonekore, God yaa amun dakmuwen andi ye dowad wain okiib oiyoyiib bunoon. 15Kwanekore, yumbon kuu Yekobbed Betel
35:15Betel yaningko ye weng id kuu “God yambib”.
ande ika yedme kowoon.

Reksel Yoom Aisek Yoom Bobniwen

16Amaan, Yekob yoom ye nimadana yoom Betel koronde winiwen. Wene kambong Efrat dia weniib yaambed Reksel odibin woona dana woonande yewed darewoob kandeen. 17Odibin waan kuu yiminban yewedbed darewoob keroone, yu deme wonongbed yedmeen, “Dana kee kangkon karub dana kowe unaab!” andeen, 18kumban Reksel kuu bobne wenenu inum yeenbon narenu yedmeen, “Dana yaningko kuu Benoni
35:18Benoni yaningko ye weng id kuu “Ne dabab ye dana”.
.” andeen, kumban yawodkimbed yedmoon kuu Benjamin
35:18Benjamin yaningko ye weng id kuu “Wibi angkambed dobiri ye dana”.
andoon.
19Reksel bobnuuna, yu kuu kambong Efrat kiwaan kebed dia mangkiwen. (Kibikee Efrat kuu Betlehem andimaib.) 20Kuyaa kuu Yekobbed bot doboob kan numonoon. Kibik kangkon kuyaa kuu Reksel yu bobkonombon ye bot kan numonoon angkeen.

21Kwane, Israel kuu wenene Migdaleder burudandekore parai kombon bane doboroon. 22Israel kuu ambibkin kuyaom doreen kuu ye dungkud wonong Bilha yaa kuu ye mingki Rubenbed nenem kamoone, Israel wengamberekore norin wandoon.

Yekob ye karub dana kuu wad ayoowiib.

23
  • Leambed yu karub dana wanabeen kuu kei, Ruben yoom Simeon yoom Livai yoom Yuda yoom Isekar yoom Sebulun yoom kui. Ruben kuu Yekob ye wonob dana.
24
  • Rekselmbed yu karub dana wanabeen kuu kei, Yosef yoom Benjamin yoom kui.
25
  • Reksel yu deme wonong Bilhambed yu karub dana wanabeen kuu kei, Den yoom Naftalai yoom kui.
26
  • Lea yu deme wonong Silpambed yu karub dana wanabeen kuu kei, Ged yoom Aser yoom kui.
Yekob ye karub dana Aram ambibkin ye okad dabonmo aombed wanabiwen kuu kui.

27Yekob kuu awodki Aisekiib Mamre yaa wonoon, Abraham yoom Aisek yoom dobiriwen yaa. Mamre kuu Hebron dia. 28Aisek ye weeb korem doboroon kuu 180yiib 29amunmo doberekore, bobnekore ye karuwayiib yaa daboknoon. Bobnoona, Isau yoom Yekob yoombed ye kuu mangkiwen.|H

Copyright information for `YON