1 Corinthians 15

Yesu Keriso uite nono uyari

1Naiyemutu, yabai Godinu sina we, enanari nono wemau. Godinu sina yabai botai wero nauegou uteda Godibai ibebita. Awonana enanari utaita. 2Godinu sina yabai wero nauta. Nautaba awona enanari nauegou ufoitana i sinama ya ma wirofisu. Nono yana nauegou utawa utaba i sinama ya da ma wirofisu.

3Godinu sina naba weitaro nauete i sinana Godinu botai sinaba enanari yaba wero nauta. I sinana eno, Godinu bukaroma wasu sina enanari Yesu Kerisoma yaba uiro mune uri ue oitaro kowa rarogonu me siniro Godima Dawa uriroma ma uyari, Godinu bukaroma eno wasu. 5Yesuma uietaroma uyarite Fitabai fariro eri. Nono i mui iwata ueta uwara tuerobai (12) fariro eta. 6Nono duburo Dawa uwara faiyawere fai aderedibai (500) fariro eta. I eta uwara faiyawere ibinita, nono moana uita. 7Yesu Dawa Jeimisibai fariro eri. Dawa i afosoro uwara nesiabai fariro eta. 8I uwara nesia emabai ko fariro etaro nono duburo nabai fariro ere. Awetanu kuita muneta kowa farawaro kuita beruwere munasu, I ari na afosoro amara we mune odiba iba Dawa duburo ere. 9I afosoro uwarabai nana kikiratu. Nana Godinu naueta uwaraba siosawere ueba iba maru utatane. Nanu siosa uetaba uwarama na afosoro amara da webitae watane. 10Godima naba neno arama uteda buna maiba nanu awona ueta sineta utatane. Nana awona kobererau utatane. Nanu gaukarama i afosoro uwara nesianu gaukara serigari utasu. Nana eno utawaro Godinu kobererau me maetama nanu neno ubarero ibinuba iba gaukara derawere utatane. 11Nanu gaukara ari, i afosoro uwarama utebita. Anama gaukara derawere uteibisuna ina imueta derawere me. Nono yana Godinu sina weisiro yana nautaba ina imueta derawere.

Uieta uwara nesia nono uyafitaita

12Uietaroma uyareta sina wemaro nauawe. Yesu Keriso, Dawa uietaroma uyari waisi. Yesu Kerisonu uietaroma uyareta sinana Godinu kobere sinanu ubi sina idoni. Eno waisina yabai aneba i uietaroma uyaretana mewere moanama webaita? 13Nono uietaroma uyareta mena Godima Yesu Keriso uietaroma da ma uyafiego. 14Yesu Keriso uietaroma da uyafirona yanu waisi sina me sara ibifiro yanu imueta me sara imufitae. 15Ina enona yana Godinu sina meo waisi. Yana waisi, Godima Yesu uietaroma ma uyari waisi. I eno ueta mena yana meo waisi. Godima Yesu Keriso uietaroma da ma uyafirona eme da uyafitae. 16Emema uietaroma uyareta daba da ibifirona Yesu Keriso Dawa bodere uietaroma da uyafie. 17Yesu Kerisoma uietaroma da uyafirona yanu nauetana ba me, yanu ba me uetaro ibifoe. 18Ina enona i Yesu Kerisonu uieta imutebita uwarama me sara uieta dabaro inareda daido uiteibitae. 19Nono ewa sakairo ibeta torowaba Yesu imufeisina yanu imuetana ba meba maru derawere munaisiro nono i meo imueta nautawa uwarama eno utawa utaita.

20Nono ina eno me. Godima Yesu Keriso uietaroma daido ma uyari. Dawa ko uietaroma ma uyariba i Godi nautebe uitebita uwarama daido ba uyafitaita. 21Amara demuraibairoma uwara nesia uitebita. Nono mui Amara demuraibairoma uietaroma uyarebaita. 22Adamuba uwara nesia uitebaita, enanari Yesu Kerisoba uwara nesia uyafitate me ibifitaita. 23Emana mamamama uyafitaita. Yesu Keriso Dawa ko uyari. Nono duburo Dawa fafiro Danu muneta uwara ido uyafitaita. 24Nesia eno ufitaitana Yesuma i Godiba ureini nasini dera wasai uwaraini emanu buna ueta nesia Dana buna ufite ma siosa ufiro me sibisuna Danu yawoeta Godibai mafiro kowa ido me sibisu. 25Yesu Kerisoma yawoegou uteda Danu wasai uwara nesia ma dowafite i wasai uwara nesia Danu buri wowonaro odifite ido Danu yawoeta ekodifisu. 26I dubu wasai uetana uieta. Dawa uieta ma serigari ufiro me sibisu. 27I uetaba Godinu bukaroma eno wasu, Godima nesia ememetuini emeini nesia mubite Yesu nesia yawofie iba Yesunu buri wowonaro odifisu wasu. Nesia Danu buri wowonaro odifisu eno wasuna Godiba wiawa utasu. Godima nesia Yesunu buri wowonaro odifite nono Godi Danu torowana Yesunu buri wononaro da anibisu. 28Godima nesia Yesunu buri wowonaro odifiro Yesuma nesia serigari ufite Danu unu Godima Yesu yawofie ufisu. Eno ufiro i kowaro Godima Danu aika Yesuini nesia yawoteibisu. 29Moana uwara emanu baeta uteda i uieta uwaranu kabesi munono uteda aneba emanu torowa emaba babataito utebaita? Uietaroma da uyafitaitana aneba eno utaita? 30I uietaroma uyaretana mui me, ina uyareta. Enoba emenu awe uyaretaba iyarawa utatane. Nana uimau deina ido. 31Nanu uwarawere, yanu naueta Yesu Kerisobai ibinuro yaba derawere imutataneba iba wemaro nauawe. Nana uietanu iboro ainewaure inaibatane. Meo me, ba watane. 32Nanu imuetana eno, ewa orofaro torowa moko mumauna aneba i Efesa su uwara, ema awe egi ari, ema uranebatane? Uietaroma da uyafeisina moana uwaranu waita sina enanari ufeisi. Eno waita, ofuaini kimu ogoini ifete yaru ufeisi. Waidumu uifeisiba iba eno ufeisi waita

33Irueta sina da nauawe. Irueta uwarabai yaubeda naufoitana emanu ueta enanari ufoita. 34Gogore da uawete i siosawere ueta nesia kodiawe. Moana uwarama yabai ibeda Godi iwata me. Ema Godi iwata meba ina ya uwaranu kerere.

Uietaroma uyafeisi, ofena aika

35Emema uietaroma anene uyafitate ane ofe ari fafitaita? Moana uwarama eno wenauefitaitaba i gogore uwaranu wenauereta moko wemaro nauawe. Tai ane ane waitaitana yajara ufite nono warafisu. 37I waieta ememetuini i waraeta ememetuini ema aika maika. I waieta emetuna tai demurairatu torowa, ina feame tai aba mui tai ari. 38Nono Godi Danu aikana i tai nesia emanu ofe mai. I tai aika maika, aika maika emanu ofe enanari mae mae ui.

39I me ibeta ememetuna mamamama. Emenu ofena aika, eginu ofena aika, gasiranu ofena aika, erio eginu ofena aika. 40I urero ibinita uwaranu ofena aika, i sakairo ibinisi uwaranu ofena aika. 41I kowanu araetana aika, i sakaranu araetana aika, i muinanu araetana aika. Mui muinaini mui muinaini emanu araetana aika maika.

42I uietaroma uyaretana i ari. Ewa me ibeta ofena uifisu. I uietaroma uyareta ofena da uifisu. 43Ewa sakairo ibeta ofena aramawere, i uietaroma uyareta ofena araetarau. Ewa sakairo ibeta ofena buna me, i uietaroma uyareta ofena bunawere. 44Ewa sakairo ibeta ofena ba ofe, i uietaroma uyareta ofena urero mubeisi ofe. 45Godinu bukaroma eno wasu, i botai amara Adamu, Dawana reka me ibeta matasu imumu. 46I ure ofena botai me. Ewa sakairo ofena botai, nono i ure ofena dubu. 47I botai amara, dawa sakairo ibeta amara, Godima dawa sakaima ubu ui. I dubu amara, Dawa ureroma fari. 48Enoba i sakaima ubu ui amaraini sakairo ibeta uwaraini arotorowa. I ureroma fari amaraini i urero ibeta uwaraini arotorowa. 49Yana i sakaima ubu ui amara ari uwara. Nono duburo i ureroma fari amara ari ufeisi.

50Naiyemutu, mui sina wemaro nauawe. Yanu ba ofeini ononoini Godinu yawoeta orofaro da anibisu. Ewa uieta ofema i uitawa ofe ari da sibisu.

51Nanu mui sina wemaro nauawe. Godinu kiwuma imueta wemane watane. Ya nesia da uifeisi. Yesunu fafisu kowaro moana uifero moana da uifitaita. Eno ufete ya nesia yanu bodere ofe ekodifete reka ofe mubeisi. 52Godinu dubu tawuyo ubufiro ya diti naifunono ufete reka ofe mubeisi. I dubu tawuyo ubufiro i uieta uwara ma uyafiro reka ofe mubitaro ya me ibinisi uwarama reka ofe mubeisi. 53Ewa ba ofena uieta ofeba kodifete reka ofe mubeisi. Ya uieta uwarana uitawa uwara ari sibeisi. 54I awona ba ba ofena yajara ufiro reka ofe mubeisi. I reka ofena me ibene ibene ibeta ofe. I kowaro Godinu bukaroma wasu sina enanari daido ufisu. I sinana eno, Godinu buna uetama uieta serigari utasu.

55
  • Uieta, ana ya anene serigari ufasu? Uieta, ana ya anene yanafasu?
Godinu bukaroma eno wasu.
56I uietanu yanaetana ba me ueta. Godinu tarawatuma yanu ba me ueta ma boroyarasuba iba i ba me uetanu bunana Godinu tarawatu. 57Godima weiba yanu Dera Waria Amarama ya durua utasuro i ba me uetaini uieta serigari utaisi. Enoba Godibai derawere we ma kobererau utaisi.

58Enoba naiyemutu, buna ue, imueta ure owere ma owere da ue, Godinu gaukara uegou ue, eno utebeawe. Godinu gaukara ufoitana ina kobererauba Godima ya moko mafisu.

Copyright information for `YRB