2 Corinthians 2

1Na eno we imue, i Korinita su uwarabai animaro ema nanu we kakara sinaba neno siosa uteda maru ufoitaba da animau, eno we imue. 2Yabai famaro maru ufoitana anama na ma yaru ufisu? Ya torowa. Maru ufote anene na ma yaru ufoita? 3Yanu ba me ueta sineta auboko ma kobererau uforo yabai famane iba nanu bodere owawa siaia uero eta. Na unutawa maru ueta. Nanu ununa yaru ueta. Enoba ya eno ufoitana yabai yaru bobo famaro yana efote yaru ufoita. 4Yanu bodere owawa odeda neno siosa ue, i we, eno ue. Ya uwara neno siosa ufoe owawa odawa ue. Nana ya uwaraba neno arama derawere utebitaraba iba owawa ue.

Ema i ueta siosanu unu ekodifita

5I siosa utebi amara, dawa siosa utebiba owawa odete yabai siaia ue. I amarama naba torowa siosa utawa. Dawa yaini yaba siosawere utebiba neno siosa usi. 6Ya nesia dawa fanisi mata ina idoni. 7Awonana danu ba me ueta mune aika odiawete dawa we ma nabi uawe, dawa neno siosa derawere uosote buna Godi ekodiosoba watane. 8Yanu neno dawabai ibinu wiawero naufi. 9Nanu sina nesia naufoita aba me, iwata umane iba eno owawa ue odete yabai siaia ue. 10Ananu ba me ueta mune aika odaitana na enanari mune aika odatane. Na ane mune aika odena ina Yesu Kerisonu iboro ya Korinita su uwara durua umane iba eno ue. 11Yanu mune aika oetana kobererau. Seitani danu unu ya iwataba ba me ueta mune aika odaisina seitani danu imueta yaba da mafite ya da yawofisu. Yana Seitaninu gagau ueta iwata utaisi iba seitanima ya ma serigari da ufisu watane.

Toroasiro Foro neno siosa derawere ui

12Na Toroasi orofaro farena Yesu Kerisonu sina weta daba wabutebiro yanu Dera Waria Amarama na durua utebiba Danu sina webitara. 13Eno uteda nanu naiye Taitasi imutebe imutebe dawa Toroasi suro atanawa ueba i uwara ekodete Masadonia orofaro ane.

Godinu bunaro afosoro uwara urane ma serigari utaita

14Godima ya woroworo durua utebasuba Dawabai we ma kobererau uteda we ma derawere utaisi. Godima yanu siosa uetaroma ma serigari ue Yesubai odiro Yesuini ibinisi. Yanu gaukarana Yesu Kerisonu kobere muno ari. Godima i kobere muno mune odasuro aboro aboro farasuro emema nauteda Yesu Keriso imutaita. 15Yana Yesu Kerisonu kobere muno ari Godima imutasu. Ya uwara nesia, naueta uwaraini nautawa uwaraini ema nesiabai ibaisiro Yesu Kerisonu kobere muno yabairoma ane farasuro i uwara nesia nautaita. 16I nautawa uwarama i kobere muno nautaitana i munoma ema ma uitasuro uitaita. Nono i naueta uwarama i kobere muno nautaitana i munoma emaba wiroeta matasuro me ibene ibene ibinita. Iba anama i kobere muno ueta enanari ufisu? 17Ya Godinu sina weta uwara, ya enanari utaisi. Moana uwarama oi mubitae iba Godinu sina rorowarau wiawa me sara waita. Nono yana eno utawa utaisi. Godima ya mune odiba Yesu Kerisoma ya durua utasuro Godinu iboro inaibeda Danu ba sina rorowarau waisi.

Copyright information for `YRB