Acts 11

Fita danu sina Jerusaremu suro mai

1I aika uwarama Godi nautaita weitaro i afosoro uwaraini Judia orofaro naueta uwara i sina nauta. 2Fitama Jerusaremu suro are fari. Fariro moana Ju naueta uwarama dawaba dua sina weita, ofe turawa uwaraini aneba owiga utasu weita? 4Weitaro Fitama i auboko ueta nesia emaba wei, Jafa suro guriguri uete yaubebe tubetube erena wadia derawere ureroma nabai tarari. 6Tarariro boro, warai, kuike, kariri, gasira, towi egi nesia koruro ibiro erero ureroma sina wei, Fita, uyate uate ia wei. 8Weiro, Baba, ina Ju uwaranu itawa ibaiabaiba da imau wero ureroma sina nono wei, Na Godima i ibaiabai ma kobererau unea i ibaiabai siosawere da wia weiya wei. 10Weiro i ueta nesia rarogonu tarare mane ui. 11Eno utebina amara rarogonu Sesaria suroma Jafa suro na woufitae ido fata. 12Fataro Godinu Imumu Kotofuma naba wei, i aika uwaraba da imuate aini i uwaraini ania wei. Eno weiro ewa moana uwara sikisi (6) naini anisi. Iro anisite ane i amaranu suro amusi. 13Amusiro i amarama wei, aneruma nabai farite wei, moana uwara wiaro anibitate Jafa suro Saimoni, danu mui ifu Fita, woufitate afita. 14Afitaro sina webiro naufote wirofoita wei. 15I amara eno weiba anisiro sina wemane utebitarana Imumu Kotofuma emabai tarari. Auboko yabai tarari enanari nono emabai tarari. 16Enoba Yesunu sina imue. Yesuma wei, Jonima ogoma babataito ui. Duburo ya Imumu Kotofuma babataito ufisu. Eno wei sina imueya wei. 17Yaini naini Yesu imusiro Godinu me maeta, Danu Imumu Kotofu yaba mai. Enanari i aika uwarama Yesu imutaro emaba Danu me maeta mai. Eno uiba na derawere meba Godinu me maeta daba garari da umau wei. 18Weiro nautate Godi we ma kobererau uteda weita, aika uwarama Godibai fataro Godima ema ma wiroite me ibene ibene ibeta mai weita. Enoba aika uwara emanu unu Godibai fafitaitana fafitaita weita.

I Anitiyoka suro naueta uwara

19Sitiwaninu ui kowaroma moana uwarama uyatate i naueta uwaraba ba mewere utebita. Utebitaba i naueta uwarama orofa aika maikaro wo bagaru ue anita. Moana Fonisia orofaro anita. Moana Saifurasi orofaro anita. Moana Anitiyoka suro anita. Anitate Ju uwara torowaba Godinu kobere sinaini Yesunu sina weita. 20Moana Saifurasini Sairina waita naueta uwarama Anitiyoka suro anita. 21Anitaro Yesu Danu buna mairo Godinu kobere sina weitaro eme faiyawere nautate Yesunu buribi anita.

22I ikiki Jerusaremu suro ibeta naueta uwarama nautate Banabasi siaia utaro ani. 23Anitiyoka suro ane farite Godinu ma kobererau utebi erite yaru derawere uteda wei, i aika naueta uwaraba wei, yanu imueta nesia Yesubai mawete ainewaure Yesunu buribi inarebeawe wei. 24Banabasina kobere amara. Godinu Imumu Kotofuma dawabai ibegou uiba, danu nauetana derawere. Dana weiro eme faiyawere nautate Yesunu buribi anita.

25Banabasima Anitiyoka su ekodite Tarasu suro Soro dobefie ani. 26Ane farite Soro munite owerite Anitiyoka suro woure fari. Anitiyoka suro i naueta uwarabai oya demurairo ibeda uwara faiyawere Godinu sina we mawetu utebisi. Anitiyoka suro ko naueta uwarana Kurisitini uwara weita.

27I kowaro moana Godinu we bou ueta uwarama Jerusaremu suroma Anitiyoka suro tarata. 28Mui Godinu we bou ueta amara, danu ifuna Agabasi, Godinu Imumu Kotofu dawabai ibegou uiba dana yare wei, ewa orofa atata uwara nesia osi derawere woufitaita wei. (Danu wei sina enanari i dera yawoeta amara, Kurodiasinu kowaro ido fari). 29Agabasima eno weiba i naueta uwara nesia weita, ya nesina oi mafero yanu Judia ibeta naueta uwaraba mafitaita weita. 30Weitate oi mataro Banabasini Soroma musite i Judia naueta uwaranu yawoeta uwaraba ane masi.

Copyright information for `YRB