Acts 20

Foro Masadoniaini Gurisi orofaro ani

1Duburo i weroroka me siniro, Foroma weiro Godinu sina naueta uwarama dawabai guruguru utaro Godinu sina weite ema ario weda ekodite Masadonia orofaro ani. 2Masadonia orofa aboro aboro ane Godinu sina naueta uwaranu imueta ma kobererau utebe ekodi. 3Masadonia orofa ekodite Gurisi orofaro ani. Ane farite sakara rarogonu ibebe Siria orofaro anibie uteda boutiro amufie ui. Uina moana uwarama dawa ma uieta daba doberebitaro nauiba ekodite Masadonia orofaro owemate burima duero animau wei.

4Moana uwaraini anita. Safatu, Beria su amara, dawa Firusunu amara, dawaini ani. Aritikanisi Sekunada Tesoronaika su amara sadeini anisi. Geiasi Debi su amaraini ani. Timoti ani. Eisia orofa amara sadei, Tisikasini Torofimasini anisi. Foroini i uwaraini Gurisi orofa ekoitate Firifai suro ane fata. Na Ruka, Firifai suro ema yawotebitarana ido are fata. 5Foroini aneta uwara ema ko botai Firifai suroma Toroasi suro anitate iro ya yawotebita. 6I Godima Isaraero uwara Ijifiroma woure aneta ogaro kowa me siniro boutiro amusite Firifai suroma Toroasi suro anisi. Anebe anebe kowa fo (4) me siniro Toroasi su musi. Iro fasite kowa seweni (7) yaubisi.

Foronu dubu owiga Toroasi suro ani

7I uiki botai kowa, Sadero, areto ieta ifene guruguru usiro Foroma Godinu sina wei. Foro dawa waidumu anibisu iba sina fefera webiro sakara serigari uite mare otoro fari. 8I sunu etu dei koru rarogonuro yaubisiro nanefararatu bububu utebita. 9Mui reka amara, danu ifu Yutikasi, dana su ario areta ebaro yaubeda nauta ainibiro Foroma sina fefera webiba i amarama nauta kunawere ainibebe ureite etuaroma tare sakairo dowarite ui. 10Uiba Foroma sau taranite i amara yabateda wei, weroroka kodiawe wei, awonana neno saneda ibinu wei. Weiro su dei koruro nono manisiro Foroma ieta nata nata uiro isi. Ie me sisiro Foroma Godinu sina webe webe wau uriro ekodi. 12Ekodiro i guruguru uwarama i reka amara mutate neno kobererau ue anitaro yana anisi.

Toroasiroma Mairitasiro ani

13Ane bouti ubarero amusite anisi. Forona duero ani. Yana boutiroma Foro Eisosa suro atafene anisi. 14Eisosa suro ane fasite yawotebisiro Foroma farite bouti ubarero amuiro Mitarina suro anisi. 15Iroma ane Kiosa orofa serigari usite ane aisite wau uriro uyasite Samosa suro ane fasi. Samosa suro ane fasite ane aisite wau uriro uyasite ido Mairitasi suro ane fasi.

Foroma Efesaro naueta baeta uwaraba ario wei

16Foro dawa unutawa Eisiaro ibeta. Danu ununa mui Ju uwaranu ogaro kowa, Fenitikosi waita, fafisuba Jerusaremu suro ibeta, iba Efesa su serigari ufie uiba i Efesa dubu su yawoeta uwara sina fo odiro aniro dawabai ane fata. 18Ane fataro wei, nanu sina nauawe wei, nanu yabai ibebitara ya iwata. Nanu fare kowaroma Godinu gaukarabai neno nesia ure nudarau utebe i webe sasae utawa utebe Godinu gaukara kobererau utebatane wei. I Ju uwarama na ma uifitae utebitaba awe kowa uyarebiro Godinu gaukara uegou utebitara wei. 20Yabai Godinu kobere sina dubu suini yanu su suro Ju uwaraini Guriki uwarabai sina demurai eno webitara, yanu neno neno dubena afu sawete yanu naueta yanu Dera Amara Yesu Kerisobai odiawe eno webitara wei. 22Godinu Imumu Kotofuma naba wasuba awonana Jerusaremu suro animau wei. Iro anene naba ufitaita na iwata me wei. 23Godinu Imumu Kotofuma naba eno wasu, mui su suro anibaro a diburaro odifitate siosawere ufitaita wasu, wei. Eno ufitaitana da ekodimau, nanu me ibetaba da imumaubaro wei. 24I Dera Amara Yesunu mai gaukara rorowarau umane animau wei. Moana uwarabai Godinu kobere sinaini Danu kobere durua uetaini ido wemane animau wei.

25Aubokona yabai ibebe Godima ya yawotasuba Danu sisia uwara sinaisi wero nauta wei. Awonana mui sina da wemaro yana nanu ibo nawata nono da efoita wei. 26Mui sina kikiratu yaba wemau wei. Godinu kobere sina yaba wegou utebitaraba ana anama me ibebe ibebe yanu naueta Godibai da odifote me uifoitana i uietana nanu kerere me wei. 28Godinu Imumu Kotofuma ya yawoeta uwara mune odiba yanu torowa eregou ufote yanu Godinu sina naueta uwara yawoegou uforo wei. Godima Danu sina naueta uwara Yesunu ononoma oiya uiba Godinu sina emaba maforo naufitaita wei. 29Na animaro moana siosa uwarama uyafitaita wei. 30(Awe boroma gasira ifie yowere anasuro iya anaita i ari) siosa uwarama uyafitate Godinu sina naueta uwarabai fafitate we berafitaita wei. Moana meo uwarama yabairoma uyafitate meo sina webitate irufitaitaba moana uwarama emanu buribi anibitaitaba ibago yawoegou uforo wei. Nana yabai neno arama uteda i weda ainewaure Godinu sina wegou utedibebitara wei. Oya rarogonu eno utebitara wei. Awonana ya Godibai odimaro ya yawofisu wei. 32Godinu sina wegou uforo yanu imueta ma kobererau ufite Danu we mune oeta uwarabai yanu kabesi odifisu wei.

33Mui amaranu oini wadiaba nana yaru ue diti ure owere ma owere utawa ue, nanu agema gaukara uteda naini nanu uwaranu ietaini wadiaini oiya utebitara wei. 35Nanu utebitara i ari ufote i buna me uwara durua ufoita wei. Yesunu sina imuawe wei. Yesuma eno wei, i maeta amaranu yaruna derawere, i muneta amaranu yaruna otowaratu. Eno weiba iba imuawe Foroma wei. 36Eno weiro yajigoma jejerigari utate guriguri utate uyata. 37Uyatate i weda Foro yabatate koku uteda dawa nono da efeisi we imutate neno arama derawere uteda boutiro woure ane oita.

Copyright information for `YRB