Acts 21

Foro Jerusaremu suro ani

1I Efesa dubu su yawoeta uwara ekoisite boutiroma Kosi suro anisi. Ane aisite uyasi. Iroma uyasite ane Rouda su musi. 2Iroma Fatara suro ane fasite yanu anisi bouti ekoisi. Ekoisite mui Fonisia orofaro aneta bouti ubarero amusite anisi. 3Anebe Saifurasi mutumutu ereda serigari usite Siria orofaro anisi. Anebe ane Taira su musi. I bouti ego woure uwafuro odifitae iro ane inata. Ane inataro tanisite i su Godinu sina naueta uwara doberebe emabai uiki demurai sane aisi. Godinu Imumu Kotofuma Danu naueta uwaraba weiro i uwarama Foroba eno we kakara utate weita, Jerusaremu suro da ania weita. 5I uiki me siniro i Godinu sina naueta uwara, emeini awetaboini koiniboro nesiama ya woure ane enea gigirariro oitaro maguaro yajigoma jejerigari uteda guriguri usite ario weisite yana bouti ubarero amusiro emana owetate suro anita.

7Taira su ekoisite Torimai suro ane fasi. Fasite i Godinu sina naueta uwarabai owiga usite aisite wau uriro Sesaria suro anisi. Ane fasite bouti ekoisite Firifinu su ubarero ane amusi. Firifina Godinu sina weta amara. Firifi demurai dawana i sewenini (7) afosoro durua ueta uwarabai oita amara. I amarabai yaubisi. 9Firifi danu karu arumami fo (4). I arumamina awerasi munawa me karu ibeda Godinu sina fo webita.

10I suro ibisina Godinu mui we bou ueta amara Agabasima Judiaroma iro are fari. 11Yabai farite Foronu yafa wadia kafa ari munite danu torowa buri age uwane tarite wei, Godinu Imumu Kotofuma wasu, i Jerusaremu Ju uwarama ewa wadia bobo amara mubitate, i aika uwaranu agero odifitaita wasu wei. 12Eno weiro nausite i su uwaraini yaini Foroba weisi, iro da anebea i weda weisi. 13Weisiro Foroma wei, aneba i waita wei? Eno utaitaba neno arama derawere utatane wei. Nanu neno nesia iro animane imutatane wei. Dibura odifitaitana idorogo nono na Yesunu ifuba na ma uifitaitana ina ido. Idorogo nanu neno nesia iroba animau wei. Foro eno weiro nausi. 14Danu imueta kimu uiba ekoisite weisi, Yesu, Anu ununa ua weisi.

15Yanu Sesariaro ibeta kowa me siniro yanu ibaiabai fira usite Jerusaremu suro manebe manebe mane fasi. Moana Sesaria Godinu naueta uwarama ya Sesaria suroma Jerusaremu suro woure mane fata. Mane fatate Neisonanu suro oita. Neisona dawa Saifurasi mutumutu amara. Dawa bodere Yesu Kerisonu buribi anite awonaini daido inarebasu. I amara Neisonabai ibifene iba woure ane oita.

Foro Jeimisi efie ani

17Jerusaremu suro fasiro i Jerusaremu Godinu sina naueta uwarama yaba ario derawere weita. 18Etei mui kowaro Jeimisini i Godinu sina naueta yawoeta uwara yaubitaro emabai ane fasi. 19Foroini yaini emabai ane fasiro Foroma ema nesia ario weite Godinu aika uwarabai gaukara utebi sina eno wei, Godima Danu imuetaini buna maiba i Ju me aika uwarabai Godinu sina nesia we inarebitararo i aika uwarama nauteda Godi imutebita wei. 20Eno weiro nautate Godi we ma kobererau uta. Utate Foroba weita, kaka naua, Ju uwara faiyawere, tausani emanu naueta Godibai oita. I uwara nesia Mosesinu tarawatu imuegou utaita weita. 21Moana uwarama emaba weita, Foro dawa unutawa Mosesinu tarawatu weita. Foro dawa unutawa yanu Ju uwaranu baeta weita. Foroma eno wasu weita. Yanu amarararatunu ofe da tuawe wasu weitaro ewa Ju uwarama nauta, Godinu sina naueta uwarama Forobai i sina eno weita. 22Weitate iba anene ufeisi weita? Anu ewaro fareta sina naufitaitaba iba yanu sina naua weita. Yabai amara fo (4) Godiba we bou utaba awona me yaubinita. 24I uwara muate emanu fuyo oeta oiya uaro emanu kofiri giriri ufita weita. Emaini dera dubu suro aniate Mosesinu kakara uroeta ogo eno uroa weita. Eno ufasuna i uwarama efitate Foro Mosesinu tarawatu uegou utasu imufitaitana ina ido webitaita weita. 25Nono Godinu aika naueta uwara yanu imueta owawa oisite emabai siaia usi. Yanu imuetana eno, i meo godiba maeta fuyo ieta da iawe, egi onono da iawe, i mimi utaro onono farawa egi da iawe, dita yagera fareta da uawe. Yanu imuetana eno oisite Godinu sina aika naueta uwarabai siaia usi weita. 26Weitaro Foroma naui. Etei mui kowaro Foroini i amara fo (4) dera dubu suro uruama anitate kakara uroeta ogoma urotate dera dubu su ubarero i fuyo oeta uwarabai amuta. I fuyo oeta uwarama emanu kakara kowa ido tutubari uiro kowa seweni (7) me sibiro emanu fuyo egi odifitaro efitae iba emabai amo fata.

Foro dera dubu suro yabae budari uta

27I kakara kowa seweni (7) me sibie uiro moana Eisia orofa Ju uwarama Foro dera dubu su ubarero etate eme faiyawerebai ane Foroba wawei sina weita. I uwarama Foro budari utate eno weita, Isaraero uwara ya durua uawe weita. Ewa amarama yaini Mosesinu tarawatuini dera dubu suba siosa sina wasuro eme faiyawerema nautaita weita. Dana Guriki uwara dera dubu su ubarero woure odiba yanu kakara su ma siosa ui weita. 29Auboko Foroini Efesa amara Torofimasi Jerusaremu natofo suro inarebitaro etate iba Foroma i Guriki amara yanu dera dubu su ubarero woure odi we imuta iba eno weitaro i Jerusaremu su uwara nesia nautate ubusi uyata. 30Ubusi uyatate Forobai fatate agero muneda dera dubu su ubareroma wawaro ma youre anita. Wawaro anitaro i dera dubu su kasimu sau garari uta. 31I uwarama Foro ma uifitae urebitana moana uwarama dera ami yawoeta amarabai fare weitaro nauite danu ami kafiteni uwaraini dawaini sau anita. Iro ane fatana i uwarama i dera ami yawoeta amara etate Foro urebita ido ekoita.

33Ami yawoeta dera amarama fare Foro budari uite weiro seni sadeima Foronu age uwane tarita. Ami yawoeta dera amarama wei, ewa amara ane usinu weite dawa abo amara wei? 34Weiro moana uwarama mui wawei sina weitaro moana uwarama aika wawei sina weita. Emanu weroroka derawereba yawoeta dera amarama we imui, ane waita we imuite weiro ami uwarama Foro woure emanu suro ane oita. 35I su adibai fataro i Jerusaremu su uwara ubusi derawere uyatate weita, i amara ma uia weitaba ami uwarama Foro woure eriro oita.

Foroma danu ubi danu torowa ma boroyari

37Oitate su ubarero woure amufitae utaro Foroma ami dera yawoeta amaraba wei, aba sina wemau aba me wei? Dera ami yawoeta amarama neno kirifu uteda wei, a Guriki sina iwata utasu wei? 38Weite wei, ana etei Ijifi amara aba me? Etei amarama mui odoro uraneta uwara fo tausani (4000) munite emaini gaemanini uranite eme ibawa orofaro woure ani wei. 39Weiro Foroma wei, nana i amara me. Nana Ju amara. Nana Sirisia orofa Tarasu su amara. Tarasu suna derawere wei. Enoba ewa uwaraba sina wemane watane wei. 40Eno weiro dera ami yawoeta amarama wei, anu sina wiaro naufita wei. Weiro Foroma adiro amo inarite age ramamiba weroroka ekoita.

Copyright information for `YRB