John 11

Rasarosinu uieta sina

1Mui amara danu ifuna Rasarosi, dawa ofe wouri. Dawaini danu aruma sadei, Merini Mata Beteni suro ibebita. 2(I ofe wouri amaranu aruma, Meri, dawa Yesunu buriro bononawere ogo ma wegari uite Yesunu buri danu yafa fouma ijima maituri). 3I uwara Beteni suro ibebitana Rasarosi ofe ido wouri. Dawa ofe wouriba i aruma sadeima sina weisiro Yesuba ane weita, Dera Waria amara, anu aiye warai Rasarosi, dawa ofe derawere wourinu weitaro Yesu nauite wei, danu ofe wouretana ba uieta ofe wourawaba mena emema i wourinu ofe efitate Godinu ifuini Nanu ifuini we ma derawere ufitaita wei.

5Yesuma Mataini Merini Rasarosiba neno arama utebi. 6Yesuma Rasarosi ofe woureta sina nauite sau Beteni suro anawa uite i suro kowa sadei ibi. 7Kowa sadei me siniro Yesuma Danu iwata ueta uwaraba wei, Judia orofaro nono anibe wei. 8Weiro i iwata ueta uwarama weita, Tisa, i Ju uwarama A auboko iro gebiroma ufitae utade aneba iro anibasu weita? 9Weitaro Yesuma emaba wei, kowa amutasuna ario farasuro kobere inareta farasu. I kowanu arioro inareda ewa orofa atatanu ario erasuba buridu urawa utasu weite wei, anama dumuro inarasuna i ario dawabai meba buridu urasu wei. 11Eno weite emaba wei, yanu yaiye Rasarosina nauta ainibinuba animate dawa ma uyamau wei. 12Weiro i Danu iwata ueta uwarama weita, dawa nauta ainibifisuna wirofisu weita. 13Rasarosi ba me siniba Yesuma iba eno weiro iwata ueta uwarama iwawa utate Rasarosi ba nauta ainibi imutaba Yesuma emaba wei, Rasarosi me sini wei. 15Na botai iro anawa ueba iro animate buna ueta derawere umauna yanu imueta ma buna ufoitaba iba yaru utatane weite wei, dawabai anibe wei. 16Eno weiro, i sokaka waita amara Tomasima danu domayamutu iwata ueta uwaraba wei, yaini anibete dawa ma uifitae ufitaitana yaini nesia uifeisi wei.

Yesu Dana uietaroma ma uyaretaini me ibetanu ubi

17Yesu Beteni suro ido ane farina Rasarosi uri ue oitaro kowa fo (4) uriro ainibi. 18Jerusaremu suroma Beteni suro daba yafawere me, fuyanono iba Ju uwara faiyawere Mataini Meribai fatate i weda yaubita. 20Yesu ido arasu weitaro Mata nauite durami ue ane Yesu ataniro Meri suro yaubi. 21Matama Yesubai farite wei, A auboko sau ewaro fafarona nanu eweri uitawa me ibifie weite wei, na iwata awona ane Godibai webasuna Godima aba mafisu wei. 23Eno weiro Yesuma dawaba wei, anu aena nono uyafisu weiro Matama Yesuba wei, i uietaroma uyareta kowa muiro uyafisu imutatane wei. 25Weina Yesuma wei, Nana i uietaroma ma uyaretaini me ibene ibene ibetanu ubi weite nono wei, anama danu naueta Nabai odifite uifite nono uyafite me ibifisu wei. 26Ana anama me ibinitaro Na nautaitana da uifitate me ibene ibene ibifitaita. A imutasu wei? 27Weiro Matama Dawaba wei, Dera Waria Amara, aiwia ina na imutatane. Ana i Mesaia imutatanete Ana Godibairoma ewa nasiniro fari Amara imutatane wei.

Yesu i wei

28Matama i sina weite owerite suro ane farite kekeramaratu Meriba wei, yanu Tisa Amara farinute aba wenu weiro Merima nauite sau uyarite ani. 30(Yesuma i natofo suro ane farawa uite i botai Matama Dawa atani iro ibi). 31I uieta suro yaubita Ju uwarama Merinu aneta etate we imuta, i aruma danu daenanu uri ue oeta kabesiro anibite daenaba iro i webie anasu we imutate danu buribi anita. 32Merima Yesubai ane farite Danu buri gigiraribai arubi uteda wei, A auboko ewaro sau fafarona nanu eweri da uifite me ibifie wei. 33Da uifie weite Meri dawaini i Ju uwaraini nesia i weitaro Yesuma ema erite neno siosa uteda wei, Rasarosi aboro uri ue oita weiro weita, Dera Waria Amara are ea weita. 35Eno weitana Yesuma i weiro i Ju uwarama weita, Yesu Rasarosiba neno arama derawere utasu weita. 37Eno weitaro moana uwarama weita, ewa amarama diti basugari amara ma wiroi rairo nono aneba Rasarosi webiro wirotawa ui weita?

Yesuma Rasarosi uietaroma ma uyari

38Eno weitaro nauite Yesu neno siosa nono uite ane Rasarosi uri ue oita kabesiro ane fari. I uiro uri ue oeta kabesina gebiro erabo. 39Mui gebiroma i uri bebetoro garari ue oitaro ibiba Yesuma wei, i gebiro mune eta kebiro odiawe wei. Weiro i uiro uri ue oita amara dawaini uruama itasi aruma, Matama wei, danu uieta kowa nesia fo (4) me sininuba urara fafisu wei. 40Eno weiro Yesuma i aruma dawaba wei, auboko Nana aba wene enanari kimuwere imufasuna Godinu buna derawere efasu wene wei. 41Yesu eno weiba i gebiro ma ubere eta kebiro oita. Oitaro Yesuma diti etu urero erite guriguri uteda wei, Baba, awonana Na Ana Nanu sina nautasuro A we ma kobererau utatane. 42Na iwata, A Na woroworo nautasuro ewa inaibinita uwarama Ana Na ewaro siaia uiro fare imufitae iba eno watane wei. 43Eno weite sina derawere weda yua wei, Rasarosi, uriroma uyate wawaro amua wei. 44Eno weina i ba uiro uri ue oita amara Rasarosi dawa ba ido uietaroma uyarite amo fari. Danu buri age wadiama wayare wayare utate kofiri ibo nawata mui wadiama obari utate oitaro ainibi. Eno ainibebe eno bobo amo fari. Amo fariro Yesuma wei, i amaranu ofero ibinu wadia ma uregari uawero suro anibi wei.

Dera uwara Yesu ma uifitae we turebita

45Moana Ju uwara, Merini uruama anita uwarama Rasarosi uietaroma uyari i etate Yesu naue imue utaro nono moana Ju uwarama Jerusaremu suro anitate Ferosi uwarabai Yesunu buna ueta weitaro nauta. 47I eno ueta sina nautate iba i dera fuyo ode sina weta uwaraini Ferosi uwarama weita, kanisoro mitini ufe weitaba i kanisoro uwara ido fare guruguru uta. Ido fare guruguru utaro weita, i Amarama buna ueta faiyawere utasuba anene ufeisi weita? 48Weitate weita, me ere kodeibero Dana eno uteibisuna uwara faiyawere danu buribi anibitaitaba i Romani dera yawoeta uwarama emanu ami uwara siaia ufitaro fafitate yanu dera dubu suini yanu Ju uwaranu su nesia ma siosa ufitaita weita. 49Eno weitaro i fuyo ode sina weta uwara emanu dera amara, danu ifuna Kaiyafasi, dana eno wei, yanu imuetana ba me. I amara yana Dawa da ma uifero Danu torowa uifisuna ina kobererau. Ya i sina imutawa utaita. Nono aneba ya Ju uwara nesia uifeisi wei? 51(I oyaro, i amara Kaiyafasi dawa dera fuyo ode sina weta amaraba Godima Dawabai Danu imueta maiba iba Yesuma i Ju uwaraba uifisu we bou ui. 52I we bou uetana Ju uwara torowaba wiawa ui. Wiawa uite Godinu arumami adarabu aboro aboro ema nesiaba uifite Dana uwara nesia mune uwara demurai odifisu). 53Enoba i dera Ju uwarama weita, Yesu Dawa ma uifeisi weita.

54I kowaroma Yesuma i Ju uwarabai emanu iboro baworo inarawa ui. Idoba Yesu Jerusaremu su ekodite Efaramu suro ani. I suna eme ibawa orofa gigirariro ibebi. Yesu iro anite Dawaini Danu iwata ueta uwaraini iro ibebita.

55Duburo i Godima Isaraero uwara Ijifiroma woure ani ogaro kowa baworo uiba uwara faiyawere aboro aboroma Jerusaremu suro emanu ogaroro kakara uroeta urofitae fata. 56Iba iro fatate Yesu doberebe doberebe osi utate dera dubu su ubarero inatate weita, ya uwara ane imutaita? Yesu Dawa ogaro fafisu aba me weita?

57I dera fuyo ode sina weta uwaraini Ferosi uwarama auboko weita, anama i amara Yesu efisuna yabai are webiro naufe weita. I weita ina emanu ununa Yesu yabae budari ufitae iba eno weita.

Copyright information for `YRB