Matthew 13

I yo saneta amaraba kasei sina

1I kowaro Yesuma i suroma wawaro itarite enea gigirariro anite yauri. 2Iro yaubiro uwara faiyawere Dawa inare kara utaba Yesuma uyarite bouti ubarero amui. Bouti ubarero amo yauriro i uwarama maguaro inata.

3Yesuma kasei sinaroma emaba faiyawere we mawetu uteda eno wei, mui amarama yo waifie waiyaro ani. 4Ane yo sane inarebina moana yo dabaro itata. Dabaro itataro gasirama fatate ita. 5Moana yo gebirowere nasiniro itataro i nasini awewewereba yo sau warata. 6Nasini awewewerero yo sau waratate kowama yanairo ini fuyaratuba yoie yoie uta. 7Moana yo sinisini bobo ruru ubarero itatate waratate orobuwereba tai uwanawa. 8Moana yo kobere nasiniro itatate waraegou utate tai faiyawere uwata. Tai demurairoma tai wani aderedi (100) uwani. Mui tai demurairoma tai sikisiti (60) uwani. Mui tai demurairoma tai toti (30) uwani weite wei, ya ome bobo uwarana Nanu sina nauegou uawe wei.

I kasei sinanu ubi

10Yesuma i sina we me siniro Danu iwata ueta uwarama Yesubai fatate weita, aneba emaba kasei sinaroma wasu weita? 11Weitaro Yesuma emaba wei, Godinu ununa ya Danu ure yawoeta kiwu sina naufote iwata ufoe utasute nono Dawa unutawa i uwara Danu ure yawoeta kiwu sina nauetaba iba emaba kasei sina torowaroma ma borobarasuro nautaita wei. 12Nanu sina naueta derawere bobo uwaraba mui naueta mafite nono i deramiratu nautaita uwaranu kikiratu naueta ma dare mubisu. 13Enoba emaba kasei sinaroma watane. Iba i uwarama eraitate bana erawa. Nauetana nautaitate i sinanu ubina iwawa utaita. 14Isaiyama bodere weiba iba enanari uta. Isaiyama eno wei,

  • yanu ido nauegou ufote i sinanu ubina iwawa ufoita. Yanu ido eregou ufote ba ubina da efoita.
15Ewa uwaranu nenona imuegou utawa. Emanu omena nautawa utaita. Emanu ditina nautama diti bumu utasuro aibitae utaita. Enoba erawa utaitate nautawa utaitate nenoma iwawa utaitate Nabai owerawa utaitaba ema ma wirotawa utatane. Eno da ufitarona ema ma wiromane, Isaiyama eno wei. 16Yesuma i sina weite emaba wei, yana eregou utaitate nauegou utaitaba Godima ya ma kobererau utasuro kobererau ibinita wei. 17Yesuma wei, yaba ba sina wemaro nauawe wei, Godinu we bou ueta uwaraini Danu kobere uwara faiyawere yanu ane ane eraita efitae weitate erawa uta. Emanu ununa yanu ane ane nautaita naufitae utate nautawa uta, Yesuma wei.

Yesuma i yo saneta amaraba kasei sina ma boroyari

18I yo sane inarasu amara sinanu ubi ewado nauegou uawe, Yesuma wei. 19I ubina eno, anama Godinu yawotasu sina nauteda iwawa utasuna seitanima farasute i sina i amaranu neno ubareroma ma dare munasu. Ina i dabaro itata yo ari. 20Anama Godinu sina nauteda yaru utasute danu nauetana derawere me, fuyaratu i yo ini ari, iba moana kowaro nautasuro Godinu sinaba awe uyareta farasuro i amarama Godinu sina sau ekodasu. Ina i gebiro duboro itata yo ari. 22Anama Godinu sina nauteda danu ununa aika maika imueta danu ununa ibaiabai derawere munasuba i sinanu daba garari utasuro i sina tai uwanawa utasu. Ina i ruru ubarero itata yo ari. 23Anama Godinu sina nauteda iwata utasuba dawa Godinu gaukara utasu. Mui amarama Godinu gaukara derawere utasu yawietana wani aderedi (100) ari utasu. Mui amarama Godinu gaukara deranono utasu yawietana sikisiti (60) ari utasu. Mui amarama Godinu gaukara kikiratu utasu yawietana toti (30) ari utasu, Yesuma wei.

Uruba wei kasei sina

24Yesuma emaba mui kasei sina eno wei, Godinu yawotasu kowa ewa sina ari. Mui amarama kobere uiti tai danu waiyaro waite ani. 25Nono dumuro eme nauta ainibitaba mui wasai amarama farite uru tai i kobere uiti taibai waite ani. 26Duburo i uiti waratana i uruini warata. 27Enoba i gaukara uwarama su ubi amarabai fatate weita, dera amara, ana kobere tai wai aba me? Nono anene uru faiyawere waratasu weita? 28Weitaro wei, mui amarama naba wasai uite iba eno ui wei. Weiro i gaukara uwarama dawaba weita, i uru ma rerefeisi aba me weita? 29Weitaro wei, me, da ma rerefoita. Eno ufoitana moana uitini ma rerefoitoba ekodiawero uitini uruini uruama warafitate ayo ufitaitana i uiti muneta uwaraba eno wemau, i uru botai ma rereawete inaro yafoe utedana tobo uawe. Tobo uawete nono duburo i ba uiti ma rereawete nanu ieta oeta suro odiawe wemau wei. Yesuma i kasei sina eno wei.

Masita ana taiba wei kasei sina

31Yesuma mui kasei sina emaba eno wei, Godinu ure yawotasuna masita ana tai ari. Mui amarama i tai munite danu waiyaro wai. 32I taina mui derawere ana tai ari me. I taina kikimusikiratu. Ina waratasute ana derawere utasuro i gasirama emanu mowa i ana iwararo utebaita wei.

Wawareta ira yisitiba wei kasei sina

33Yesuma emaba mui kasei sina eno wei, Godinu urereo yawotasuna ewa sina ari, mui awetama wawareta ira yisitiratu munite dera faraua ubarero odiro yisitima i faraua nesia ma foai wei.

Yesuma kasei sinaroma we mawetu utebi

34Yesuma ewa sina nesia kasei sinaroma i guruguru ubita uwaraba wei. Wawuriro wiawa, kasei sinaroma torowa webi. 35Godinu we bou ueta amara Isaiyama bodere weiba iba Yesuma enanari wei. Isaiyama eno wei,

  • nana kasei sinaroma wemau. I nasini tutubari ui kowaroma feareta sina we ma boroyamau,
Isaiyama eno wei.

Yesuma i uruba wei kasei sina we ma boroyari

36Yesuma boutiroma itarite guruguru ubita uwara ido ekodite suro amui. Suro amuiro Danu iwata ueta uwarama Dawabai fatate weita, i waiyaro uru warataita sinanu ubi we ma boroyaro iwata ufe weita. 37Weitaro wei, i kobere tai waitasu amarana i Ba Eme Sini Amara. 38I waiyana ewa orofa atata. I kobere taina Godinu yawotasu orofaro aneta uwara. I siosa taina seitaninu uwara. 39I siosa tai waitasu wasai amarana seitani. I ayo ureta kowana ewa orofa atatanu me sibisu kowa. I muneta uwarana Godinu aneru. 40I uru mune inama yaraita i ari i me sibisu kowaro enanari ufitaita. 41I Ba Eme Sini Amarama Danu aneru siaia ufiro tarafitate Danu orofaro i siosa ue ereta uwaraini i siosa uwaraini nesia mubitate i uitawa inaro sabitaro iro anibitaita emema emanu nio bijari uteda i webitaita. 43I kowaro Godinu sina nautaita uwara, i kobere uwarama Godinu yawotasu orofaro kowa ario ari ario ufitaita. I ome bobo uwarana nauegou uawe wei.

I feare ibeta gugua gubariba wei kasei sina

44Yesuma wei, Godinu ure yawotasu ewa sina ari. Mui amarama mui waiyaro feare oitaro ibi i oi derawere daurite eri. I oi daure erite nono sakaima ma tafure odite ani. Suro ane farite danu ibaiabai nesia oiya ue maite oi munite nono i nasini oiya ui wei.

Fera agewa waita emeruba wei kasei sina

45Godinu ure yawotasu ewa sina ari, mui sitowa amarama oi gebiro, danu ifuna fera agewa ari dobere ani. 46Doberebe doberebe kobere fera agewa danu dawana derawere atani. Ido atanite ane danu ibaiabai nesia oiya ue maite oi munite owerite i fera agewa oiya ui wei.

Iwameba wei kasei sina

47Godinu ure yawotasu ewa sina ari. Moana uwarama emanu iwame enea ubarero satate erio egi aika maika nesia mutaro iwame wate fariba i uwarama duero ma youtaro amui. Duero amuiro i uwarama yautate i kobere erio egi bosioro youtate i siosawere erio egi mu sata. 49Ewa orofa atata dubu kowa me sibiro enanari ufisu. Godinu aneruma enanari ufitaita. Godinu aneruma tarafitate i siosawere uwara i kobere uwarabairoma mubitate uitawa inaro sabitaro iro anibitaita emema nio bijari uteda i webitaita wei.

Rekaini bodere kobere ibaiabaiba wasu sina

51Yesuma emaba wei, i watane sina nesia nautaita wei? Weina nautaisi weita. 52Weitaro Yesuma wei, Mosesinu tarawatu tisa amarama Godinu ure yawotasu sina ue iwata utasuna i ibaiabai, bodereini reka ibaiabai, ma borobarasu enanari Mosesinu tarawatu tisa amarama danu bodere imuetaini danu reka imuetaini we mawetu utasu wei.

Yesu Nasareta uwarama ere ekoita

53Yesuma i kasei sina we me sinite iroma ani. 54Ane Danu orofaro farite i Ju uwaranu dubu suro we mawetu ui. We mawetu utebiro i uwarama neno kirifu utate weita, ewa amara Danu iwata derawere aboro muninute Danu buna ueta anene utasu? 55Dawa etei su ma inareta amaranu amara aba me? Meride Danu danua aba me? Jeimisini Jousefaini Saimonini Judasini ema Danu dabureta aba me? 56Danu arumami yabai ibinita aba me? Ewa amarana anene dera amara? Danu iwata aboro muninu weita? 57Eno weitate Dawaba ibo utaro Yesuma emaba wei, mui we bou ueta amaranu su uwaraini danu orofa uwarama dawa ititi kakara utawa utaitaro aika uwarama dawa ititi kakara utaita wei. 58I uwarama imutawa utaba emabai buna ueta utawa ui.

Copyright information for `YRB