Matthew 14

Joni babataitonu uieta kowa

1Erodi, dana gaemani dera yawoeta amarama Yesunu buna ueta sina nauite danu gaukara uwaraba wei, i amarana Joni babataito amara. Dawa uietaroma uyariba iba i buna eno utasu wei.

3Bodere Erodima Joni diburaro odi. Erodima danu dabue Firifinu aweta Erodiasi waira ue muni. 4Eno uiro Jonima dawaba wei, anu abuenu aweta muneta siosawereba kodia wei. 5Weiba Firifinu aweta Erodiasima ibo uite woroworo webiba Erodima Joni diburaro odite ma uifie wei. Weiro i uwara nesia Joni Godinu we bou ueta amara imutaba Erodima iyarite Joni ma uitawa ui.

6Duburo Erodinu danuama dawa muni kowa fariba ogaro derawere uiro uwara faiyawere ogaro ifitae fata. Ido fataro ogaro itebitana Erodiasinu aruma emabai yaura urebiba Erodima neno ubarero yaru ui. 7Yaru uite i arumaba wei, nabai ane mubae webasuna ina aba mamau eno bunawere we bou ui. 8Eno weiro danu danuama weiba i arumama Erodiba wei, Joni babataito amaranu kofiri naberoro odiate mai wei. 9Eno weiro Erodi neno siosa ui. Nono dawa botai bunawere we bou uiba danu ogaro itebita uwarama nautaba Erodima danu wei enanari ui. 10Dana weiro danu uwarama dibura suro anitate Joninu nodo ture kofiri naberoro oita. 11Eno utate ane fatate i arumaba mataro i arumama munite ane danu danuaba mairo eri. 12Enoba Joninu iwata ueta uwarama diburaro fatate Joninu ofe mutate ane uri uta. Uri ue me sitaro Yesubai anitate Joninu uieta sina nesia weita.

Yesuma i eme fai tausani (5000) ieta mairo ita

13Yesuma i sina ido nauite i orofa ekodite bouti ubarero amuite eme ibawa orofaro ani. Aniro uwara faiyawere nautate natofo su suroma duero Dawabai anita. 14Anitaro Yesuma etarafu farite maguaro inarite i uwara nesia ereda neno arama ui. Neno arama uiba emanu ofe woureta uwara ma wiroi.

15Dumu sinebiro Yesunu iwata ueta uwarama Dawabai fatate weita, ewa orofana eme ibawa orofa. Nono dumu siosoa sau wiaro i uwara nesia natofo su suro anibitate ieta oiya ufita weita. 16Weitaro Yesuma wei, aneba anibitaita? Emaba ieta mawe wei. 17Weiro weita, yabai buredi faini (5) erio egi sadei torowa ibinu weita. 18Weitaro Yesuma wei, ina woure Nabai arawe wei. 19Weite weiro i uwara nesia samarai deiro yauta. Yautaro Yesuma i buredi faini (5) erio egi sadeini munite urero ereda Godi we ma kobererau uite i buredi ma birabiarite Danu iwata ueta uwaraba mairo emana i guruguru ubita uwaraba nata nata uta. 20I uwara nesia itaro dia uri. Ie me sitaro iwo muduna mutate bosioro youtaro bosio tuero (12) wate fata. 21Eme faiyawere fai tausani (5000) ieta itaro nono awetaboini koiniboroini ieta ita.

Yesuma ogo deiro inarebi

22Yesuma weiro Danu iwata ueta uwara ema ko boutiro amutate etarafu yofeta. Yoferebitana Yesuma i guruguru ubita uwaraba weiro anita. 23Anitaro Yesu Danu torowana guriguri ufie maidaniro mani. Manite dumu siniro Danu aika iro ibi. 24Yesuma iro ibina i boutina ogo abanaro ane fari. Oyau fariro ufe uyariba etarafu anawa. 25Goso gigigiro Yesuma ogo deiro inarebe emabai ane fari. 26Yesu farebina i iwata ueta uwarama Dawa etate iyareda arua derawere weitate weita, ina imumu weita. 27Weitana Yesuma emaba wei, neno kimu uawe. ewana Na, iya da uyawe wei. 28Weiro Fitama wei, Dera Waria Amara, ina Ana wiaro ogo deiro Abai ama wei. 29Weiro Yesuma ara wei. Weina Fitama boutiroma itarite Yesubai ani. 30Anina oyau fariro ufe uyariro Fitama ereda iyarite ogoro inui. Inuteda derawere wei, Dera Waria Amara, na ma wiroa wei. 31Weiro Yesuma Fitanu agero sau munite wei, ana imueta kikiratu amara! Aneba imutawa usinu wei. 32Weiro bouti ubarero amusiro oyau ido me sini. 33Idoba i bouti ubarero yaubita uwarama Yesu guriguri uteda weita, Ana Godinu Amara weita.

Yesuma Genesareta suro ofe keria bobo uwara ma wiroi

34Ogo etarafu yofetate Genesareta orofaro ane inata. 35Ane inataro i orofa uwarama Yesu fari iwata utate emanu ofe woureta uwara Dawabai woure fare oita. 36Fare oitaro ofe woureta uwarama weita, Anu wadia fifi burifene waisi weita. Idoba ana anama Yesunu wadia fifiro buritana ido wirota.

Copyright information for `YRB