Matthew 20

I gureifi tai beataro gaukara ueta uwara

1I Godinu ure yawotasuna ewa sina ari. Mui su ubi amarama waikunaro uyarite moana uwara danu gureifi waiyaro gaukara ufitae gaukara mafie ani. 2Ane farina dawaini i gaukara uwaraini oi sina we matatate ido weita. I uwarama mui kowaro gaukara ufitaro i waiya ubi amarama emaba siriwa oi demurai emaba moko mafie weita. Eno weitaba i waiya ubi amarama ema siaia uiro danu waiyaro anita. 3Ane beata utebitaro kowa mane abanaro sinina i waiya ubi amara ido maketi ibi orofaro ane farite erina moana uwara waiya utawa me yaubitaro eri. 4Eno erite emaba wei, nanu waiyaro aniawete gaukara uawero yanu moko fei ido mama wei. Weiro i uwara ido anita. 5Kowa otoro mane inarite nono kowa osugari ue otoroma ane abanaro sinina nono anite enanari ui. 6Yawi sinina nono anite erina moana uwara me inaibitaro erite wei, aneba ewa kowaro me inaibinita wei? 7Weiro weita, mui amarama gaukara yaba matawa usinuba me inaibinisi weita. Weitaro wei, yaini nanu waiyaro aniawete gaukara uawe wei. Weiro ido anita. 8Kowa me siniro dumu sibie uiba waiya ubi amarama danu oi yawotebi amaraba wei, i gaukara uwara wiaro abai fafitaro i duburo waiyaro anita uwara emanu oi mafate nono i abanaro anita uwaraba mafate nono i botai anita uwaraba emanu oi duburo mafasu wei. 9Eno weiro i oi yawotebi amarama weiro i kowa otoro anita uwara ido fata. Fataro emaba siriwa oi demurai amara demui demuiba eno matebi. 10Enoma enoma utebina i botai waiya ufitae anita uwarama fatate we imuta, ya oi derawere mubeisi we imutaro emaba siriwa oi demurai amara demui demuiba enanari matebi. 11Matebiro i botai uwarama waiya ubi amaraba kamena weitate weita, i duburo anita uwarama gaukara kikiratu uita. Ya botai anisi uwara waura warairoma ane yawiro kowa yarateda gaukara derawere uisiro nono emaini yaini moko fei arotorowa masinu weita. 13Weitaro waiya ubi amarama emanu mui amaraba wei, naiye, aba siosawere utawa une. Botai oi sina we matanisite siriwa oi demurai yaini naini eno ufeisi weisiba anu oi ido muate ania. Nanu unu i dubu anita uwaraini ya botai anita uwara arotorowa maetaba iba eno mane wei. 15Ewa oina nanuba anene mamauna mamau. Ina ido aba me? Nanu kobererau uetaba ibo utasu, waiya ubi amarama eno wei. 16Idoba i dubu uwarama iro botai sibitaro i botai uwarama iro dubu sibitaita, Yesuma eno wei.

Yesu Danu uifisu sina nono wei

17Yesuini Danu iwata ueta uwaraini Jerusaremu suro anita. Anebitana Yesuma Danu iwata ueta uwara tuero (12) ema mune aika odite emaba wei, Jerusaremu suro anaisi eawe. Iro fafero i Ba Eme Sini Amara i dera fuyo ode sina weta uwaraini tarawatu tisa uwaranu age duro odifitaro Dawa uifie webitate i aika uwaranu age duro odifitaita. 19Odifitaro i aika uwarama Dawa iruteda domuma ufitate korosiro odifitaita. Dawa ido uifiro kowa rarogonu me sibiro nono uietaroma uyafisu wei.

Danuama danu amara sadeiba nui weta

20Jebedinu awetama danu amara sadei mune Yesubai woure fari. Wo farite jegirari uteda danu ununa kobererau mubie iba eno ui. 21Eno uiro Yesuma wei, ane ufae wei? Weiro i awetama wei, wiaro Anu yawoeta orofaro anibasuna iro nanu mui amara Anu banibira age afuro yaufiro nanu mui amara Anu ewani age afuro yaufisu wei. 22Weiro Yesuma wei, yanu wenauereta ya iwata mero ya me sara waita. Nanu uraneta wakiki ogo ifawaisi aba me wei? Weina aiwia ifutu weisi. 23Weisiro Yesuma wei, ba waisi, Nanu imau uraneta wakiki ogo ifawaisi. Nono i yaureta kabesi sadei Nanu meba da wemaro da yaufawaisi. Godima i kabesi ue bou uiba Dana webiro yaufitaita wei. 24Weiro i moana iwata ueta uwara teni (10) i sina nautate i amara sadeiba ibo uta. 25Ibo utaro Yesuma weiro i iwata ueta uwara nesia Dawabai fata. Fataro Yesuma emaba wei, i aika uwaranu dera yawoeta uwarama emanu gaukara uwaraba kimuwere yawoteda emanu imueta emaba kimuwere odaita. Eno utaitana ina ya iwata utaita wei. 26Nono yabai eno da ufoita. Yabairoma anama dera amara sibisuna ya nesia durua ufisu. 27Anama botai amara sibisuna dawa yanu sabua ueta amara sibisu wei. 28Enanari i Ba Eme Sini Amara emema Dawaba durua da ufitaro emeba durua ufie iba ewaro fari. Dawa uifiro Danu wiroeta onono nasiniro itafiro nono Danu ononoma uwara faiyawere moko mae munono ari ufisu wei.

Yesu diti basugari amara sadei ma wiroi

29Jeriko suroma anita. Anitaro uwara faiyawere emanu buribi anita. 30Anebitana diti basugari amara sadei daba gigirariro yaubeda Yesu fare anebiro nausite derawere weisi, Dera Waria Amara, Deiwidinu sisia amara, waba neno arama ua weisi. 31Weisiro i guruguru ubita uwarama ibo uteda eno da wiawa weita. Weitana derawere weisi, Dera Waria Amara, Deiwidinu sisia amara, waba neno arama ua weisi. 32Weisiro Yesuma inarite wei, yaba ane umane waisi wei? 33Weiro weisi, Dera Waria Amara wanu ununa ditima ba efutu weisi. 34Weisiro Yesuma neno arama uteda emanu ditiro burina emanu diti forairo ido wirosite ereda Yesunu buribi anisi.

Copyright information for `YRB