Revelation of John 15

Aneru sewenima siosawere ememetu seweni maibita

1Nana ereta derawere ere. I eretanu ubina derawere. Nana erena aneru sewenima siosawere ueta woutaro ere. I siosawere uetana i dubu siosawere ueta. Godima ibo uteda eno ufite nono mui daido da ufisu. 2Nana nono erena enea eba garasi arini inaini ma dininu uteda ibiro ere. Nana erena i uwarama i buna egini danu imumuini i yawieta ifu bobo emeruini uratate ma serigari utaro i uwara na ere. Ema nesia i eba garasi enea gigirari inaibeda Godima emaba mai gita ari afa waita ememetu maibita. 3Emana Godinu gaukara amara Mosesini i Reka Mamoenu soni eno munebita,

  • yanu buna derawere Waria Godi. Ana buna derawere ueta utasu. Ana i orofa atata aika maika ibinita uwaranu dera yawoeta amara. Anu ueta sineta nesia rorowarauini ba utasu.
4Yanu Waria Godi eme nesia Aba kakara uteda Anu ifu we ma derawere utaita A torowa kobererau. I orofa atata uwara nesia Anu rorowarauini ba ueta eraitaba Abai afitate guriguri ufitaita, i soni eno munebita. 5Eno we me sitaro nana nono erena i urero dera dubu sunu kasimu ma ereariro Godinu ibeta kakarawere koru ibiro ere. 6I aneru nesia sewenima iga me inararabo inawere wadia barutate goruma ubu ueta kafa emanu nenoro asugari utate i dubu siosawere ueta mutate woure i dera dubu su ubareroma wawaro amuta. 7Amutaro mui me ibene ibene ibeta emeruma i aneru nesia seweniba goruma ubu ueta korube nabero seweni mai. I me ibene ibene ibeta Godima Danu ibo ueta i korube nabero seweni ubarero odiro emeruma i aneru nesiaba mai. 8Nono Godinu bunaini araetaba iba gibori derawere urero dera dubu su ubare wate farite inune ui. Eno uiba mui amara ubarero guriguri ufie uteda da amufiro i siosawere ueta gaukara seweni me sibisuna ido amufisu.

Copyright information for `YRB