Revelation of John 16

Godinu ibo ueta nesia nabero seweniro ibinu

1Nana nauena mui wate i urero dubu su ubareroma i aneru nesia seweniba derawere eno wei, aniawete Godinu ibo ueta korube naberoro ibinu i nasiniro ma wegari uawero itafi weiro naue.

2Dana eno weiro i botai aneruma anite danu korube nabero ma wegari uiro i siosawere ueta nasiniro itari. Itarite ima i buna eginu isi bobo uwaraini i buna eginu imumubai guriguri utebita uwaraba ma amaima uite oferi derarabo aika maika mai.

3Nono i mui aneruma anite danu korube nabero ma wegari uiro i siosawere ueta enearo itari. Itariba i ogoma uieta uwaranu onono ari uiro i enea ubarero ibita ememetu nesia uita.

4Nono i mui aneruma anite danu korube nabero ma wegari uiro i siosawere ueta ogoini ubi erio nesianu ubarero itariro ogo onono ui. 5Nana nauena i ogo yawotebi aneruma wei, o kakarawere Godi, Ana bodere ibebe awonaini daido ibinu. Ana awona koto rorowarau uteda fanisi matasu. 6I uwarama Godinu uwaraini we bou ueta uwara urebitaro emanu onono itarebiba inu moko i siosa uwaraba onono masinu aidoro masinuro itaita weiro naue. 7Nana nono nauena mui wate i fuyo oeta kabesiroma eno wei, o buna Waria Godi, Anu koto uetaini emeba fanisi maeta ma saragari ueta i nesia rorowarauini ba utasu weiro naue.

8Nono i mui aneruma danu korube nabero ma wegari uiro i siosawere ueta kowa deiro itariro Godima ere ekodiro kowama inanu wakiki ari uite eme yari. 9Eme eno yariro emana Godi, Dawa i siosawere ueta yawotebiba Danu ifu we ma siosa utate emanu siosawere ueta ekodawa utate Godinu ifu we ma derawere utawa uta.

10Nono i mui aneruma anite danu korube nabero ma wegari uiro i siosawere ueta i buna egi ari emerunu yaure yawoeta orofa deiro itari. Itariro i buna eginu yawotasu orofaro dumu derawere ui. Emema oferi derawere woutate iba emanu meana emanu torowa ae aditate emanu oferi wouretaini amaimaba Godinu ifu we ma siosa utate emanu siosawere ueta ekodawa uta.

12Nono mui aneruma anite danu korube nabero ma wegari uiro i siosawere ueta i dera Ufareiti waita ogoro itariro i dera ogo yaraie me sini. I kowa amueta dera uwaranu daba wabue moya ue odifiro fafitae iba eno yaraie me sini. 13Nana nono erena imumu siosa rarogonu, genama ari, i dera uwaya ari emerubairomaini i buna egibairomaini i meo we bou ueta amarabairomaini i nesia emanu bebeturoma amutaro ere. 14I siosa imumu rarogonuna seitaninu buna utebita amara rarogonunu imumu. Imumu siosa rarogonuma i dera yawoeta uwara nesiabai anitate emanu ununa orofa demurairo guruguru ufitate emana Godinu dera kowaro Godini urafitae iba anita.

15Yesuma eme siosawere da ufitate Dawa yawofitae iba ewa kasei sinaroma eno wei, Nanu sina nauawe. Nanu faretana waira ueta amaranu fareta i ari famau. Anama nauta ainawa danu wadia kobererau yawotasuba emenu ditiro ofe torowa maru bobo da inafite dana i kowaro yaru derawere ue anibisu eno wei.

16I siosa imumuma i dera yawoeta uwara nesia kabesi demurairo woure ma guruguru uta. I Iburu uwaranu sinaroma i orofanu ifu Amagedani waita.

17Nono i dubu aneruma anite danu korube nabero ma wegari uiro i siosawere ueta ure wuwuro itariro mui wate i urero dera dubu su ubarero ibi dera yaure yawoeta orofaroma derawere eno wei, ido me sininu wei. 18Eno weiro bida mamebiro rurua derawere weiro ure gururu webiro nasini dumu derawere fari. Boderena nasini dumu eno farawa utebi. Ina i nasini dumunu danua. 19Eno uiro i dera natofo su abanaro nesia rarogonu saragari ui. I orofa atata aika maika natofo su su nesia jugari uta. Godima i dera Baboronia natofo su imuteda Danu ibo ueta derawere i kafusiro odite mairo i Baboronia natofo su uwara nesia Godinu ibo ueta waini ogo ari itebita. 20I mutumutu aika maika nesia me ari utaro i maidani aika maika nesia me ari uta. 21Aisi gebiro derawere, fifiti (50) kiro urumu ina dera raisi begi ari ureroma emenu deiro itata. Emema i aisi urumu uetaba Godinu ifu we ma siosawere utebita. Ina siosawere ueta derawere iba eno utebita.

Copyright information for `YRB