2 Corinthians 1

Jisas reri werasen yi tame etem nenbo yaku, Pol re Korin remne wesowem.

(Sapta 1—7)

1An Pol. An Jisas reri werasem yi tame tetane. God re wemke, an er yaku nenbo. Nemri mase Timotikene nes kemne gwor siglow basrasbo. God reri Korin kwomke tetane tatamekene God eterri aboyei Akaia yokwok tetane tatamekene kemne nes gwor siglow basrasbo. 2Neremri Apiy Godkene Haneyen Jisas Kraiskene rep kemne pap meten kwobo labet. Rep kemri pap pultebet, kem pap heyar temente. An God rene etop wemetbo.

God re Pol rene kwobo labem, Pol re God rene wese abem.

3Nem God rene wese ate. Re neremri Haneyen Jisas Krais eterri Keryen Yen, re eterri Apiy. Re neremri pap metbo Apiy. Re nugwape kwobo labo Keryen Yen. 4Mapkap mapkap wos nemne seilabo, God re nemne kwobo labo. Re nemne etop heyar nenbokap, opkap, nem agerbo tatame remne kebese kwobo lan heyar kirkir nenbo. 5Krais re mus nugwape metbemkap, nerem mere, nem eterke nugwape mus metbo. Etop nenbo, Krais eterke God re nemne kwobo labo. 6Nemri metbo muske God re kemne kwobo lan sene potbo. God re nemne kwobo labo, eker keremne mere, re kemne kwobo lan kitimena newobo. Opkap kem neremkap be sumarkwute. Kem mus meten taskurbo. 7Nem omuteke habobo, mapkap wos yaper kemne tete, kem Jisas rene be mesegente. Nem mus metbo tamesip. Nem God reri kitimena poten pap kwuye mette tamesip mere.

8Gesmase, nes selbo, nesri mus kem mette. Nem Esia yokwok temenem, rem nemne yaperwai nenbem, nem mus kenakem meten pap yaperwai metem. Op tem, nem op habom. Nem sate. 9Tuma metbo tame re tame wuri rene webo, rem rene pen sate tetane. Nem opkap pap yaper metbem. Etop metem, nem op omuteke habom. Nem kworer mapurke kwobo labo. Sam tame remne wow sene newobo God eter re nemne kwobo labo. 10Er wos yaperwai et nemne pen sate keraket tebem. God re nemne kwobo lan nem pow tebem. Nem omuteke op habobo. Re nemne kwobo som labet tetane. 11Kem God rene wemetbem, re nemne kwobo labem. Nugwape tatame rem nemne habon rene wemetbokap, re meten nemne kwobo labet. Re nemne heyar nenbet. Op nente, nugwape tatame rem etop meten God rene wese abet.

Pol re Korin tatame remne be yikokobem.

12Nemri nenbo wule nem metekwasebo. Nem nugwape tatame remne nenbem wule et God re nemne newom wule, wule yenbo, wule sekene. Nem kemne mere etopkap wule nenbem. Nowselri tame remri purerekap nem etop be nenbem. Yehow. God re nemne pap meten kwobo labem, nem opkap wule kemne nenbem, eker nem metekwasbo. 13An gwor basrasbo siglow, kem labokap kem sanebokap an etop basrasbo. Opkap kem anne kerawou sanetene. An selbo, kem anne sanekeipte. Opkap Haneyen Jisas re sene yate yabel tete, an kemne okbop ten gabobokap kem anne etopkap okbop ten gabote. An etop selbo.

15An etop omutekewai habobem, eker an kemne tewo pes lasyate, kem tewo pes okbop tete. An etop habom. 16An kemne kiyi yan late, sene an Masedonia yokwok yite. Sene an er nowsel mesegenen yate, an kemne sene yan late. Op nente, kem tewo pes okbop tete. An kemne sene yan late, kem anne kelowri awos teren newote, an Judia yokwok sene yite. 17Kiyi an yate wem, an be yam. Kem kap habote, an kemne bupo me tuma yikokom. Kap, an nowselri tame etem webokap, an yate wem, sene an be yam? Kem etop kap habote. Kap, an kirkir tete tumakene yehow tumakene pespes webo? An opkap tuma pes be webo. 18God re tuma sekene webokap, an kemne etopkap tuma teiktem. An kemne tuma sekene yehow tumakene pespes be webo. 19An Saileskene Timotikene nem God Reri Yen, Jisas Krais rene kemne wesowbem. Kem sanetene, Jisas re tuma sekene yehow tumakene pespes be webo. Re tuma sekenewou webo. 20Nugwape tuma God re neremne teiktem, Jisas re kirkir ten re etop nenbo. Nem God Reri Tuma metbo, Jisas Krais eterke nem op webo. Et sekene. Op webo, nem God reri sig hadebaswai webo. 21God eter re nemne, keremne mere kitimena newobo, nem Krais eterkene heyar tetane. Eter re nemne kenem, nem eterri. 22Tatame rem yop rasbokap, eter re nemne kenem, nem eterri. Re Reri Wow nemne newom, re nemri wuribaike tetane. Etop tetane, nem op sanebo. Yuri re nemne agerbo wos aboyei newote tetane.

Pol re Korin tatame remne eipye be lasyim.

23God re areri wuribai latene, an kemne tuma sekene webo. Kem pap yaper kap mette, eker an Korin epiye be yam, an kemne be lasyatene. 24Kem God rene omuteke habobo tatame sespe tem, eker be wos kem omuteke habote, nem kemne etop be wete. Nem selbo, kem okbop tete, eker nem keremkene yaku nenbo.

Copyright information for `YSSYAMANO