Acts 16

Pol re Timoti rene anepoi yen panen yim.

1Pol re Derbe kwomke yin sene re Listra kwomke yim. Jisas rene habobo tame wuri, reri sig Timoti, re etek temenem. Reri nawo te Juda ta, te Jisas rene omuteke kirkir habom. Reri ha re Grik tame. 2Listra kwomri Jisas rene habobo tamekene Aikoniam kwomri Jisas rene habobo tamekene rem op wem. Timoti re tame yenbo. 3Pol re Timoti rene anepoi yite wem, re rene Juda wule nenen Timoti rene mare tumas kutem. Pol re op habom. Kwom meknik tetane Juda tame rem mettene, Timoti eterri ha re Juda bo, re Grik tame. Opkap re Timoti rene mare tumas kutem. 4Rem kwomke kwomke yin rem Jisas rene habobo tatame remne op wem. Jisas reri werasen yi tamekene Jisas rene habobo keryen tamekene etem Jerusalemke natobon basrasem tuma kem mette. Gwor wule kem heyar se. 5Op nenbem, Jisas rene habobo tatame remri omuteke habobo wule burkre tem. Kwokwos kwokwos tatame rem Jisas rene omuteke haboben rem nugwape tem.

Pol re Masedoniari tame rene lam.

6God Reri Wow re Pol nage remne sewayen rem Esia yokwok kap yin God Reri Tuma etek kap wesowte. Opkap rem Frigia yokwok, Galesia yokwok yin sewurbem. 7Rem Misia yokwok yim, rem Bitinia yokwori sel wule meknik yim, rem etek wurte wem, Jisas reri Wow re remne sene sewayem. 8Opkap rem Misia yokwori tewo reksiyim yin rem Troas kwomke warem. 9Neirke Pol re nugsikap lam, re op lam. Masedonia yokwori tame wuri re teten Pol rene op wem. Ne gwor Masedonia yokwok yan nemne kwobo late. 10Pol re nugsikap lam, nem sanem, God re nemne Masedonia yokwok werasen nem Tuma Yenbo er tatame remne wesowte. Eker nem wos agetage teren Masedonia yokwok yim.

Lidia te Jisas rene omuteke habobem.

11Nem sip Troas kwomke poten Samotres selke kurapitiwum. Kwokwos nem Neapolis kwomke yin gayem. 12Nem Neapolis mesegenen nem Filipai kwomke wurem. Filipai kwom et Masedonia yokwori kwom sag. Rom tame rem er kwom panen simenem. Rane yabel nem etek temenem. 13Egesi Yabelke nem kwomri ser eruke wuren peik barke yim. Nem Juda rem God rekene tuma namrebo emik sopem. Nem lam, rane ta rem etek simenem, nem etemkene sin remne tuma wesowem. 14Ta wuri, teri sig Lidia, te er tuma sin metem. Te Taiataira kwomri ta, te kilapunen kwoi weskap mate yaku nenbem ta. Te God rene habobem ta. Keryen Yen re tene wuribai lisokon te Pol reri wem tuma heyar metem. 15Etop ten nem Lidia etetne, etetri akeri tatame remne okke waren tirmunen nenewayem. Sene te nemne op wem. Kap, kem habobo an Haneyen rene omuteke habobo o kap bo? Kem etop habote, kem areri akek yan tete. Te nemri wuribai lisokon nem teri tuma meten etetri akek yin tem.

Polkene Sailaskene rep Filipai kwomri ake yaperke temenem.

16Yabel wuri nem God rekene tuma namrebo emik yibemke, nem yaku bop nenbo ta wuri tene etek lam. Er ta tene gambok gureremenemke, yuri tete wos te kebese wesowbem. Te er yaku nenbem, teri lakerebo tame rem kel nugwape potbem. 17Te nemne tiptuwun yaye op tebem. Gwor tame rem Ikya Tetane God eterri yaku nen tame. God re kemne sene potbo wule, rem kemne heyar wesowbo. 18Yabel nugwape te etopwou nenbemke, Pol re teri nenbokap muwem, re tene petkwo lan tene gureremenem gambo tene op wem. Jisas Krais eterri sigke an nene webo. Ne ta tene mesegenen yi. Reri webem tuma egegekene gambo te tene mesegenen yim.

19Tene lakerebo tame rem op lam, rem op wem. Ta te teri yaku sene be nenen nem tokwo sene be potte. Sene rem Polkene Sailaskene repne keikeren liyten yin kwom sag makelek yim, kwomri taresi tame etemri bitmik tuma nente yim. 20Ta tene lakerebo tame rem Romri tuma metbo tame remne op wem. Gwor tame rep Juda tame, rep nemri kwom gwule nenbo. 21Rep nemne agerbo wule peikbo. Nem Rom tatame, nem agerbo wule sete muwebo. 22Nugwape tatame rem yan er tuma metem, etem mere rem repne gwule tem. Op tem, tuma metbo tame rem repne paku pete habom, rem repri tame oub lugpoten rane tame remne op wem. Kem repne paku yaper pe. 23Rem repne paku pen repne ake yaperke wen wurem. Rem ake yaper lakerebo tame rene kwobke op wem. Ne repne heyar lakere. Rep kap amen yite. 24Ake yaper lakere tame re tuma meten re repne ake gaumeike rimapiti wuren limkene mewelale poten repri tewo etek ragerkerem.

25Neir borke Polkene Sailaskene rep God rekene tuma namren sekwo lombem. Repkene ake yaperke temenem tame rem sin me metbem. 26Agetage nina bukre yam, ake re negnegem, eru aboyei tagwoyewokeipem. Ake yaperke temenem tame remne bogyewomenem kep aboyei beiwekeipem. 27Ake yaper lakere tame re tuknamenem, re wayen teten lam, ake eru ab tagwoyewomenem. Etop lam, re op habom. Ake yaperke tetane tame rem aboyei yikeipye. Opkap, re reri akiy sugwopoten kworer pen sate nenem. 28Pol re etop lan re rene yaye op wem. Ne mane kworer pi newote. Nem aboyei, nem gwor tetane. 29Ake yaper lakere tame re op tem. Tuw sen ya. Re tuw poten ake gaumeike amen wurem, re aken polpolen Polkene Sailaskene etepri tewo tobok aken yersiyam. 30Re repne panen wuran op wem. Kep anne wesowte. An berke nente, God re anne potte?

31Rep rene sein op wem. Ne Haneyen Jisas rene omuteke habote, God re nene potte. Neri yen takene re kirkir potte. 32Sene rep eterne, er akek temenem tatamekene remne Haneyen reri tuma wesowem. 33Neir som tektemenem, ake yaper lakere tame re repne panen yin repne wesom gwane tam. Sene rep rene, eterri yen takene remne okke waren tirmunen nenewayem. 34Op ten Polkene Sailaskene repne re reri akek panen wuren awos newon am. Re yen takene rem God rene omuteke habom, eker rem boteyatebem.

35Ei berakwunem, Romri tuma metbo tame rem nause tame werasen yan ake yaper lakere tame rene op wem. Ne repne akwulke werasen yite. 36Ake yaper lakere tame re Pol rene op wem. Tuma met tame rem kepne yite weye. Kep yi, kep pap yenbo tete. 37Pol re nause tame remne op wem. Nes Rom nowselri tame. Romri taresi tame rem nesne yaper nenem. Rem nesri tuma be metem. Rem nesne nugwape tatame etemri bitmik bupo me pen ake yaperke wen rasem. Sene rem elen nesne werasen yite weye. Romri tare si tame etem rem yan nesne ake yaperke panen wurate.

38Op wemke, nause tame rem yin Romri tuma metbo tame remne Pol reri wem tumakap wesowem. Polkene Sailaskene rep Rom tame, rem etop metem, rem akem. 39Rem ake yaperke yin repne pap kerelabo tuma wen repne panen wuran repne elen op wematem. Setate. Kep nemri kwom pelebiten opu yite. 40Polkene Sailaskene rep ake yaper pelebeten Lidia etetri akek yim. Rep Jisas rene habobo tatame remne lan pap kitimena newobo tuma remne wen rep Filipai kwom pelebeten yim.

Copyright information for `YSSYAMANO