Acts 21

Pol re sip poten Jerusalemke yim.

1Nem Jisas rene omuteke habobo tatame etemri keryen tame remne mesegenen nem sip poten yim, nem Kos kwowyenke sagunan kurapitiwun ek yim. Kwokwos nem Rodes kwowyenke yim. Rodes mesegenen nem Patara kwomke yin gayem. 2Nem lam, sip wuri te Fonisia yokwok yite nenbem. Nem er sipke waren yim. 3Nem Saiprus kwowyen lan nem let giriy yokwok mesegenen yim. Nem Siria yokwok yin Tair kwomke gayem. Sipke yaku nenbo tame rem er kwomri wos likte etek gayem. 4Nem Jisas rene habobo tatame remne etek lam, yabel letrane kelare pes nem etemkene etek temenem. God Reri Wow re etemkene temenem, rem Pol rene op wem. Ne Jerusalemke mane yite.

5Nem yite yabel tem, Jisas rene omuteke habobo tame rem yen takene rem neremkene kwom mesegenen kersepkap ok barke yim. Nem kersepkap ok barke gulke pan God rekene tuma namrem. 6Nem remne pir wen sipke warem, rem sene akwulke yim.

Sisaria kwomke God Reri Berastene Tuma wesow tame Agabus, re Pol rene tuma wesowem.

7Nem Tair mesegenen yin Tolemes kwomke yin gayem. Nem Jisas rene omuteke habobo tatame remne pir wen yabel wuri etemkene tem. 8Kwokwos nem Tolemes mesegenen Sisaria kwomke yin gayem. Nem Filip eterri akek yin tem. Re Haneyen reri Tuma Yenbo wesowbo tame. Kiyi rem Jerusalemke temenem, rem letrane kelare pes kere tame remne lebam. Er tame rem Jisas reri werasen yi tame remne yaku kwobo labo tame, Filip re etemri wuri. 9Filip reri yentenyen rem tame be yitene. God re remne purere newon rem reri berastene tuma kebese wesowbem.

10Nem etek temenem, rane yabel yim, God Reri Berastene Tuma wesow tame, reri sig Agabus, re Judia yokwo mesegenen Sisaria kwomke warem. 11Re nemne lasyan re Pol reri somokep poten re eter kworer let tewo bogen op wem. God Reri Wow re op wem. Gwor somokep mutame rene Jerusalemri Juda tame rem rene gwotopkap bogen Juda bo tame remri letke raste tetane.

12Nem etop metem, nemkene agerbo etek temenem tatamekene nem Pol rene sewayen op wem. Ne Jerusalem mane yite. 13Pol re nemne sein op wem. Kem berke kiran ari wuribai seilabo? Haneyen Jisas eterri yakuk rem anne let tewo bograsen pen sate, an tuma bo. An be akte. Op wem. 14Nem Pol rene sewailaweyem, nem rene sene be wem. Nem op wem. Haneyen eter habobokap etop tete.

Pol re Judia yokwok ake yaperke temenemke, rem rene tuma nenem.

(Sapta 21:15—26:32)

Pol re Jerusalemke yim.

15Rane yabel yim, nem wos teren Jerusalemke yim. 16Sisaria kwomri rane Jisas rene omuteke habobo tame, rem neremkene kirkir yin nemne Nason eterri akek panen yim. Nason re Saiprusri tame, re Jisas rene kiyi habobem tame. Nem eterri akek tem. 17Nem Jerusalemke yam, Jisas rene omuteke habobo lakemase rem nemne boteyaten nemne poten pap yewom.

18Kwokwos nem Pol rekene Jems rene lasyim. Jisas rene omuteke habobo tatame etemri keryen tame rem aboyei Jems eterri akek kirkir yan duwem. 19Pol re remne pir wen sene re eterri letke God reri Juda bo tatame remne nenbem yakukap remne wesowkeipem.

Jisas rene omuteke habobo keryen tame rem Pol rene wem, ne God Reri Kwoborke yite.

20Keryen tame rem etop metemke, rem God reri sig nenuwem. Sene rem Pol rene op wem. Mase. Ne sanetene, Juda tatame nugwape tame ok, rem Jisas rene omuteke habobo tatame tem, rem aboyei rem warege Moses Reri Wule heyar som setene. Rem er Wule mesegente muwem. 21Rane tame rem neri wem tuma remne op wem. Juda tatame rem Juda bo tatame etemri nowselke sitene, remne Pol re op webo. Kem Moses Reri Wule mane sete. Kem kemri tauryen remri mare tumas mane kuten Juda remri metkereke wule kem kap sete. 22Gwor kwomri Juda tame rem op mette, ne yam. Opkap, nem mapkap wulek remri pap kerelate? 23Nem nene wetekap, ne etop nente. Tame eis rem gwotek tetane. Rem Juda remri wule wuri nente webo, rem God rene puromom. 24Ne remne Kwoborke panen yi. Ne etemkene Juda etemri wesom heyarbo wule nente. Etemri wuleri tokwo ne raste. Opkap rem remri tare take kebese kerte. Ne etop nente, Juda tame rem etop lan op habote tetane. Nemri Pol rene kiyi webem tuma et sekene bo. Moses Reri Wule Pol re kirkir heyar setene. Rem etop habote. 25Nem Juda bo Jisas rene omuteke habobo tatame, remne siglow kiyi newopitim. Nemri natobom tuma nem remne op basrasem. Sukwiye aurambo kiti kem mane ate. Nep kem mane ate, wak pugusbo nepkene kiti kem mane ate. Kem muye bisi mare bisi mane yite. Nem remne etop basrasem. 26Op wemke, Pol re God rekene natobom tame eis remne panen yim. Kwokwos rem Juda etemri wesom heyarbo wule nenem. Sene Pol re God Reri Kwoborke yin wuren God Reri Kwoborke yaku nen tame remne op wem. Rane yabel tetek, nem tame heyarbo wule nenkeipte, nem wulare wulare nem God eterne kwar pete wos ek sen yate. Op wem.

Pol re God Reri Kwoborke wurem, Juda tatame rem rene keikerem.

27Yabel letrane kelare pes kere tete nenbem, Esia yokwori Juda tame rem Pol rene God Reri Kwoborke lam. Rem nugwape tatame remne wesarpon rem pap yoken Pol rene keikerem. 28Rem yaye op wem. Israelri tame. Kem nemne kwobo la. Gwor tame re kwomke kwomke yin tatame remne tuma yaper wesowbo. Re Juda tatamekene Moses Reri Wulekene teitkwunte webo. Re God Reri Kwobor kirkir teitkwunte webo. Gwopte re Grik tame panen yan God Reri Kwoborke wurye. Eker re Kwobor yaper nenbo. Rem op wem. 29Kiyi rem lam, Pol re Efesusri tame, Trofimus, rekene Jerusalem kwom sagke temenem. Op lam, rem etemri wuribaike op habom. Pol re er Juda bo tame wuri rene God Reri Kwoborke panen wurem.

30Nugwape Jerusalemri tatame rem etop meten rem pap yoken rem amekiren yan Pol rene yak keren liyten God Reri Kwobor mesegenen wuram. Agetage Kwobor lakere nause yen rem God Reri Kwobor eru kitkerem.

Romri ei nai tame rem Pol rene keikerem.

31Gwule temenem tame rem Pol rene pen sate nenbem. Tame wuri re Romri ei nai tameri taresi tame rene tuma weptin op wem. Jerusalemri tatame nugwape rem ei naibo. 32Op metemke, ei nai taresi re ei nai temnas yi tamekene ei nai tamekene remne panen agetage amen Kwoborke yam. Tatame rem remne op lam, rem Pol rene paku pen pelebitem. 33Ei nai taresi tame re Pol rene keikeren tuma nente wem. Re ei nai tame remne op wem. Kem rene kep peske bog. Sene re tatame remne op wemetem. Gwor tame re yike? Re berke nenye? 34Nugwape kukwon metbem borke, rane tame rem kena kena tuma wem. Opkap, ei nai taresi tame re tuma tobo heyar be metem. Re ei nai tame remne op wem. Kem Pol rene nemri akek panen wurte. 35Rem ake luw taimenem emi yaute nenbem, tame rem Pol rene pete muresem. Op tem, ei nai tame rem Pol rene letke nenewayen poten akek sen yawum. 36Nugwape tatame rem Pol rene pen sate lelekeren yan yaye op webem. Rene pen sa.

Pol reri Jisas rene omuteke habobo wuleri somo, re Juda remne wesowem.

37Rem Pol rene akek panen wurte nenbem, Pol re ei nai taresi tame rene Grik tumak op wemetem. An nene tuma wuri wemete? Taresi tame re sein op wem. Kap, ne Grik tuma kirkir namrebo? 38An op haboye, ne Isipri tame. Kiyi Isip tame wuri re gavman remkene ei ker kutem. Re ei nai tame nugwape remri tame ok et 4,000, rem pi nau seterin tamekene bo emik panen yim. Ne kap eter tame bo? 39Pol re op wem. Yehow. An Juda tame. Ari maime kwom et Tarsus, Silisia yokwok tetane. An kwom sag bukreri tame. Setate, an tatame remne wete selbo. 40Taresi tame re kirkir wemke, Pol re ake luwke teten let nenewayen sem. Tatame rem tuma ribo ten wan tayemke, Pol re remne Hibru tumak wem.

Copyright information for `YSSYAMANO