Acts 7

Stiven re Saberawiykene Tame remne tuma wesowem.

1God Reri Kwoborri keryen yen re Stiven rene op wemetem. Rem nene putuwbo tuma re sekene o me yikokobo? 2Stiven re sein op wem. Ari hakene lake masekene, kem wan tai. Kiyi nemri warege Abraham re Mesopotemia selke temenem, re Haran kwomke be yimenem, Hevenke tetane God re hadebaswai, re Abraham rene lasyim. 3Re rene op wem. Ne neri maime kwom, neri kwom tame remne mesegenen yite, an nene agerbo sel wuri peterate. 4Op wemke, Abraham re Kaldia tatame remri nowsel mesegenen yin Haran kwomke sim. Etek temenem, Abraham reri ha re sam. Sene God re Abraham rene wem, re Haran mesegenen nerem tetane selke yan sim. 5Er yabelke, God re Abraham rene gwor sel be newotene. Kerawai be newom. Bupo sekene. Re etek bupo me yan temenem. God re rekene tuma namren op teiktem, Abraham eterri gurnan sokonan yen rem er sel yuri potte tetane. Er yabel, God re Abraham rekene tuma natebom yabel, Abraham re yenkene bo. 6God re Abraham rene op wem. Yuri neri gurnan rem agerbo selke yite tetane. Rem agerbo tameri yaku nente tetane. Rem tokwo be potte, rem yaku bupo me nenbet tetane. Agerbo nowselri tame rem nereri yuriri gurnan remne paku pebet tetane, rem mus bukre metbet tetane. Nabe nugwape (400) rem er nowselke temente tetane. 7Remne pebo tame, remne an tuma nente tetane. Neri gurnan rem er nowsel mesegente, rem yan gwor nowselke sin arenne lom yokwobet. 8Op wemke, God re Abraham rekene tuma natobom, rene wule wuri newon op wem. Kem keremri tauryen remne mare tumas kutete. Op nente, kem op habobet, an kemkene tuma natobom. Yuri Abraham re kar temenem, reri ta te repri yen, Aisak, rene wurem. Yen re yabel letrane kelare mur kere temke, Abraham re yen rene mare tumas kutem. Yuri Aisak re reri yen Jekop rene etop kirkir nenem. Yuri Jekop re reri letpeis tewo pes kerem tauryen remne etopwou nenem. Er yen rem neremri warege tame beigri taresi tame.

9Er tame rem etemri mase Josep rene pap yokem, rem rene agerbo selri tame remne newom, rem tokwo potem. Tupam tame rem Josep rene Isip etemri nowselke panen yin tem, re agerbo tameri yaku bupo me nenbem. God re Josep eterkene temenem. 10Be wos yaper rene tebem, God re rene kwobo labem, re heyar me temenem. Josep re Isipri keryen yen eterri bitmik tetem, God re Josep rene wuribai, purere, tuma yenbo newom. Isipri keryen yen re lam, Josep re tame yenbo, eker re Josep rene op wem. Ne ari ake bukre lakerete, Isip nowsel ne kirkir lakerete. Re rene etop wem.

11Yuri Isip nowselri, Kenan nowselri awos yabel kerke ab ein saiwokeipem. Aboyei tatame rem kwoike satukbem. Nemri warege mere rem awoskene bo. 12Op tem, Jekop re tuma op metem, awos nugwape Isip nowselke temenem. Re nemri warege remne tewo wuri werasen rem Isip nowselke yin awos tupan sen yam. 13Yuri tewo peswe rem sene yim, Josep re reri sig remne wesowem. Isipri keryen yen re Josep reri lakemase remne kirkir lam. 14Sene Josep re reri ha, Jekop, rene tuma weptim, re op wem. Kem aboyei, kem Isip nowselke yate. Jekop reri yenta, yaku nen tamekene rem nugwape (75) tame temenem. 15Op ten Jekop nage rem Isip nowselke yim. Jekop re Isip nowselke temenemke re etek sam. Reri yen, nemri warege etem mere rem etek sam. 16Yuri rem Jekop reri, neremri warege remri ya tare poten Sekem kwomke sen yin etek pertayem. Er pertaibem sel, kiyi Abraham re Hamor reri yen remne kel newon remri sel tupam.

17God re Abraham rekene natebom tuma re nente nenbem, nemri warege rem Isip nowselke temenem, rem nugwapewai tem. 18Yuri agerbo keryen yen re Isip nowsel panen simenem, re Josep rene be sanem. 19Re nemri warege remne yikokon yaper nenbem. Re remne yak rin op wem. Kemri geibele yen remne kem kelpe emik rasruwen sate. 20Op wen temenem, Moses reri nawo te Moses rene wurem, God re rene yenbo lam. Nawoha rep Moses rene liyp mur heyar lakerem. 21Sene rem Moses rene kwom geike rasmenem, Isipri keryen yen reri yentenyen te rene lan potem, re etetri yen sekenekap tem. 22Moses re Isipri tatame remri wuribai purere potem, re yaku yenbowai nenbem. Re tuma heyar wesowen yaku yenbo nenbo tame tem. 23Moses reri nabe tame pesri ok (40) temke, re op habom. An ari tame beig Israel remne lasyite. Rem agerbo tameri yaku bop nenbo, rem tokwo be potbo. 24Op ten re yin lam, Isip tame wuri re Israelri tame wuri rene pebem. Moses re Israelri tame rene pap meten ei wuran Isip tame rene pen sam. 25Moses re op habom. Ari tame beig Israel, rem mettene, God re anne werasen remne kwobo late. Israel tame rem opkap be habobem. 26Kwokwos Moses re lam, Israelri tame pes rep naibem. Etop lam, re repne wuren sewayen op wem. Kep lakemase. Kep kap naite. 27Ei ker kutem tame re Moses rene keren tiypatpitim, rene op wemetem. Yike wemke, ne nemri taresi tame ten nemne se pete? 28Yere ne Isipri tame wuri pen samkap, kap, ne anne etop pen sate nenbo? 29Op wemke, Moses re aken amen yim. Re Isip nowsel mesegenen Midian nowselke amen yin etek tem. Midian nowselke re temenem, re ta panen rep tauryen pes sem.

30Nabe tame pesri ok (40) Moses re Midian nowselke temenem, re Sainai kwow meknik tetane tamekene bo emik yin temenem, re lam, me eisow ker etek meipem. Er ker tauleke God reri kwomri tame wuri re Moses rene lasyam. 31Moses re danekene sekemke, re ker heyar late habon re meknik yin teten re God reri tuma wuskiy op metem. 32An God. An neri yeiwarege etemri Keryen Yen God. Abraham, Aisak, Jekop an etemri Keryen Yen God. Op wem, Moses re let tewokene polpolem, re late me akem. 33God re op wem. Ne nereri tewo bus lugras. Gwot sel yenbowai, et areri. 34An lam, ari Isip nowselke tetane tatame rem nugwape mus bukre metbo. An remri kira taye metbo. An remne kwobo late yerye. Opkap, an nene Isip selke werasen yite. God re rene op wem.

35Israelri tatame rem Moses rene kiyi magel tayen rene op wem. Yike nene nemri taresi tame wen tem, ne nemne se pete? Er tame, Moses, eterne God re rene werasen re remri taresi tame tem. God reri kwomri tame re er kerke eibem mek tegek tem, re Moses rene kwobo lan Moses re Israelri tatame remne Isip remri letke sene potem. 36Moses re Israel tatame remne Isip sel mesegenen remne panen yam, re metkereke kitimenakene bukre wos Isip nowselke, Kupkap Ok peik kupak nenbem. Sene rem nabe tame pesri ok (40) tamekene bo emik sewurbem, re metkereke kitimenakene bukre wos etek kirkir nenbem. 37Er tame Moses, re Israelri tatame remne op wem. Yuri God re keremri tame wuri rene lebate. Re arenkap kemne God Reri Tuma wesow tame tete. 38Moses eter, re Israel tatame remkene tamekene bo emik temenem. Re Sainai kwowke yawun God reri kwomri tame re God Reri Tuma rene etek newom. Er pow tetane tuma, re nemri warege remne newom, sene rem nenem newom.

39Nemri warege rem Moses reri tuma nasweyen reri wem tuma rem selke rasruwem. Rem Isip selke sene yite tekatekabem. 40Moses re Sainai kwowke yawun temenem, Israelri tatame rem Moses reri lake, Aron, rene op wem. Nemne Isip selke panen yam tame, Moses rene, nem be latene be wos rene tebem. Opkap, ne nemne sukwiye tare nente. Nem Isip selke sene yite, sukwiye tare re temnan yite, nemne kelow peterate. 41Op wemke, rem bulmakau yenkap sukwiye tare nenen rene kwar pen sukwiye wuram. Remri letke nenem bulmakau yenkap sukwiye tare rene rem okbop ten awos bukre am. 42Rem etop nenem, God re remne lewouke lan magel tayem, rem sow, liyp, yabel lom yokwobem. God Reri Tuma wesowbem tame rem God reri siglowke kiyi op basrasem.

God re wem.
Israelri tatame. Kem nabe nugwape (40) tamekene bo emik temenem,
kem bulmakaukene sipsipkene botkun kwar pebemke, kem arenne kwar be pebem.
Yehow. Kem sukwiye tare etemne kwar pebem.
43Kem sipsip weske nenem ake sen sewurbem,
re areri ake bo, re sukwiye tare Molek, eterri ake.
Sukwiye tare sow eterri wurya Refan,
rene kem kirkir sen sewurbem.
Kem er sukwiye tare rasen lom yokwobem.
Kem op nenem, eker an kemne gwor nowsel wekrokte.
Babilon nowsel yale yokwok an kemne etek
werasen yite, kem etek temente.
(Amos 5:25-27)

44Nemri warege rem tamekene bo emik temenem, God reri sipsip weske nenem ake etemkene temenem. Er akek God re etemkene temenem. Rem er ake nenem, God re Moses rene peteramkap, rem etop nenem. 45Yuri nemri warege rem er sipsip weske nenem ake etemri hanem etemri letke poten sen yibem. Josua re remne panen yin rem agerbo tatame etemri sel potem. God re sel mutame remne wekroken yim, Israel tatame rem er sel poten God eterri sipsip weske nenem ake etek sen yin temenem. Yuri Devit re keryen yen tem, er ake re som temenem. 46Devit re wule yenbo sem, God re rene heyar nenem. Re God rene op wemetem. Ne Jekop reri God. Ne kirkir tete, an nene more ake wuri kerete, ne etek temente. 47God re rene sewayem. Yuri Devit eterri yen, Solomon, re God Reri Kwobor nenem.

48God re Ikyawaike Tetane Keryen Yen, re tamek nenbo akek be temenbo. God Reri Tuma wesowbem tame re etop basrasen God reri tuma op wem.

49God re op wem. Heven et areri wolbaye yenbo.
Sel et areri tewo rasbo wolbaye.
Kem anne ake mapurke nente.
Kem ari ege site emi map yokwok raste?
50Aren an er wos aboyei nenem.
(Aisaia 66:1-2)

51Stiven re Saberawiy tame remne sene op wem. Kem mangure teye. Kemri pap et God rene be habobo tatame etemri papkap. Kem wan si tamekap. Kem God Reri Tuma be metbo. Kem kemri yeiwarege etem temenemkap. Kerem mere, kem God Reri Wowri tuma nasweibo. 52Kemri warege rem aboyei God Reri Tuma wesowbem tame remne yaper nenbem. Rane rem tuma wen pepbem. Yuri God Reri Yaku Yenbowai Nenbo Tame re yate tetane. Rem etop wemke, kemri warege rem remne pen sam. Gwopte kerem, kem er Tame rene yena ten alwo pen sam. 53Kem God reri wule eterri kwomri tameri letke potem. Er wule kem be sebo. Stiven re etop wem.

Rem Stiven rene pak botkun sam.

54Saberawiykene Tame rem Stiven reri tuma metem, rem pap bukre yoken rene poguw taborerem. 55God Reri Wow re Stiven eterkene temenem, Stiven re Hevenke niruw lam, God reri wes yabel rik pasmenem. Re lam, Jisas re God eterri let mame yokwok tetemenem. 56Stiven re op wem. Ikya la. Heven re tagwoye. An labo, More Tame Tem Tame re God reri let mame yokwok tetetane.

57Saberawiykene Tame rem op metem, rem wan tegerowen tuma yaye wem. Sene rem wayen agetage amen yan Stiven rene keikerem. 58Rem rene liyten yin kwom sag mesegenen kerakap yim. Stiven rene tuma putuwem tame rem remri eilik temenem tame oub lugen Sol eterne newon semenem. 59Rem pa poten seiten Stiven rene pebemke, Stiven re Haneyen rene op wem. Haneyen Jisas, ne ari wow pot. 60Sene re gulke pan yaye op wem. Haneyen. Ne remne yaper sein kap nente. Op we mesegenen re ek sam.

Copyright information for `YSSYAMANO