Luke 15

Sipsip re mow yim sikur sakur tuma.

(Mat 18:12-14)

1Agerbo yabel kel potbem tamekene yaper wos nenbem tamekene rem Jisas reri tuma mette wuriwouke wurem. 2Farisi tamekene Moses Reri Wule peikbem tamekene rem Jisas reri tuma gwule ten op wem. Er tame re yaper wos nenbo tame etemkene tuma namrebo, etemkene sin awos abo. Et yaper.

3Jisas re remne sikur sakur tumak op wem. 4Kemri wuri re sipsip nugwape (100) temenem. Sipsip wuri re nugwape sipsip remne mesegenen mow yim, mutame re berke nenem? Sipsip nugwape (99) rem awos emi wurik abemke, re remne mesegenen sipsip wuri rene sopen yin re sipsip rene sene lam. 5Re lan okbop tem, re poten telak sen ek yam. 6Re reri akek yin re reri nowur, reri kwom tame remne wen yan wuren re remne op wem. Kem arenkene okbop tete. Ari sipsip wuri mow yim, an sopen sene potye. 7Jisas re sene op wem. Nugwape tatame (99) rem wuribai yenbo tetane, God reri kwomri tame rem remne boteyatete. Tame yaper re reri yaper wos mesegenen wuribai yenbo potte, God reri kwomri tame rem rene late, rem okbop nugwape ten boteyatete tetane.

Kel wuri sopen sikur sakur tuma.

8Jisas re tuma wuri sene op wem. Ta wuri te kel letpeis semente. Wuri yersiyate, te berke nente? Te tuw yaren ake heyar hakwun sopen yin te sene potte. 9Te potte, te teri nowukene kwom tatamekene remne wen wuriwouke wurte. Te remne op wete. Kem arenkene okbop tete. Ari kel wuri yersiyawo, an sene lan potye. 10Jisas re sene op wem. An kemne webo. Yaper wos nenbo tame wuri re reri yaper nenbo wos mesegenen wuribai yenbo potte, God reri kwomri tame rem okbop ten boteyatete.

Ha wuri re yen pes tetane sikur sakur tuma.

11Jisas re agerbo tuma sene op wem. Tame wuri reri tauryen pes temenem. 12Maser re har rene op wem. Apiy, ne anne kiyik wem wos an potte. Op wemke, har re yen pes repne wos ab wusan newopiti pete yam. 13Op nenemke, maser reri wos agerbo tame rem tupan re kel potem. Keraket ten maser re wos teren reri har reri ake mesegenen kai kwomke yin temenem. Etek temenem, re wule yaper nenen reri kel bupo me pete warem.

14Re kel ab pete warem, yuri er kwomri tatame rem a kwoi sim, re kirkir a kwoi sim. 15Re er kwomri tame rene yaku wemetem, tame re rene werasen yin reri por lakeren awos newon abem. 16Por rem me supa abem, re kirkir ate pap tetebem. Rene yike tame be wuri awos be newobem. 17Op temke, re reri wuribai sene habopitin re op wem. Ari Apiy reri nugwape yaku nen tame rem nugwape awos tetane. Tep rem mesegenbo. Aren an gwotek tetane, an sekwoi kenakem sabo. 18An sene wayen apiy rene lasyin op wete. Apiy, an God eterkene nerenkene kepne yaper wos nenem. 19Gwopte an tame yenbo bo, ne anne neri yen kap wete. Ne anne neri yaku nen tame wete. 20Op wemke, re teten har rene lasyim. Re kaike yabem, har re rene lam. Re rene pap meten re amen yin yener rene nar poten rene ragiy boyem. 21Yen re har rene op wem. Apiy, an God rene nerenne kepne yaper wos nenem. Eker an tame yenbo bo, eker ne anne neri yen kap wete. 22Har re reri yaku nen tame remne op wem. Kem ari tame oub yenbowai poten agetage sen yan ari yen rene woleruwte. Let bor gurere wuri kem poten reri letke gurereruwte. Rene tewo bus wuruwte. 23Op nentek, kem wes me gergerbo bulmakau yen wuri poten sen yan pen nem an boteyatete. 24An habom. Ari yen re kiyi sam. Gwopte re sene yawo. Re kiyik yim, gwopte nem rene sene laye. Op wem, rem awos bukre an okbop ten boteyatem.

25Masetobo yen re nowke temenem, re sene yabem, re ake meknik temenem, re sekwo taye metesiyam. 26Re yan yaku nen tame rene tepoten op wemetem. Rem berke nenbo? 27Yaku nen tame re rene sein op wem. Neri mase re sene yawo, re heyar tetane. Eker ha re bulmakau yen wes me gergerbo wuri peye. 28Op metem, laker re pap yokem, re ake puri be wurem. Ha re yan wuran rene op wem. Ne wurte. 29Re har rene tuma sein op wem. Metye. Nugwape nabe an neri yaku bop nenbem. Yabel wuri an neri wule be biragiyem. Ne anne meme yen be wuri newon an ari tametiykene awos be abem. 30Neri kumoi yen re neri nugwape wos muye bisi yibem ta remne ab newon legem. Re sene yawo, ne bulmakau yen wes me gergerbo peye. Et yaper.

31Har re rene tuma sein op wem. Yen, ne arenkene tetane. Nes etop tetane, ari nugwape wosbas et nereriwou. 32Neri mase, an rene op wem. Re kap me sam. Gwopte re sene yawo. Kiyik re yim, gwopte nem rene sene laye. Opkap, nem okbop ten boteyatete. Jisas re sikur sakur tuma etop wem.

Copyright information for `YSSYAMANO