Luke 19

Jisas ere Sakius eteri akek yim.

1Jisas ere Jeriko komke yin wurim. 2Tame wuri eri sig Sakius ere Jeriko komke temenem. Ere takis kel petbetem tame etemri apeilake tame. Ere kel worken tame. 3Komke wurim, Sakius ere Jisas erne late wom. Tatame nogwape eme etek temenem, Sakius ere tobotare tame, ere Jisas erne kuyese beke la. 4Eke ere kiyi taresin amen yin ere yipige nak yawon sim. Sim, ere etepke abom. Jisas ere gwote keluke yate nenbe. 5Etepke abom, Jisas ere yan nerulan erne etep wom. Sakius, ne agetage yeirte. Gwopte an neri akek yin tete. 6Etep wom, ere agetage yeirin Jisas erne panen eteri akek yim. Yim, ere me metekwasem. 7Tatame nogwape eme etep lam, eme Jisas erne pap wayen etep wom. Ere wule yaper nenbe tame etemri akek yibe, e yaper. Eme etep wom.

8Sakius eter ere teten Aneyen erne etep wom. Aneyen, ne ek met. Gwopte an ari wos wosan obo pes raste. Obo wuri an wosken berai tatame emne newote. Kiyi an eikene yikwokwon emri wos sirke petbetem, an emne wos epe pes epe pes awosein newote nenbe. 9Etep wom, Jisas ere erne etep wom. Gwopte gwote akek tetan tatame eme emri wule yaper mesginin sene selpap yenbo petye. Gwote tame eter kir, ere warege Abraham eteri nan, an erne kir sene petye. 10An Tatame Etemne Lan Yeirim Tame, an yam, an yaper nenbe tatame emne sopen sene pette yam, an emri wule yaper peten sepitte yam. Jisas ere etep wom.

Yaku kerebetem tame ep yekwo let ep yekwo let eme tokwo petem.

(Matyu 25:14-30)

11Jisas ere Jerusalem mekinke yan temenem, etek temenem tatame eme etep abom. God eri kom panen site yabel mekin mekinye. Jisas ere emri abomkap lam, eke ere tatame emne sekur sakur tuma etep wom. 12Apeilake wuri ere panen site keryen tete abom, eke ere gene kom sagke yin sene yate wom. 13Yite wom, ere eri yaku kerebetem tame ep yekwo let ep yekwo let emne won yam. Yam, ere kel me pes me pes (20 kina, 20 kina) emne wurare wurare newon emne etep wom. Ete kel kem tokwo pette yaku kerebetete. An sene yate, an kel sene ek pette. 14Apeilake eteri kom tame eme erne mo wom, eke ere yibetem, eme tame kau emne won yin erne kin yekwok gene komri apeilake tame erne etep wom. Ete tame erne nema mo woye. Ere neremne kom panen site tame mane tete. Nema mo woye. Eme erne etep wom.

15Ere kom panen site tame tem, yuri ere sene yam, kiyi kel yaku kerebetem tame emne ere won yam, ere kel warkeken pette, ere emne etep wometem. 16Tame wuri ere kiyi taresin yan ere etep wom. Apeilake, an neri kel me pes (20 kina) petem, tokwo petbe yaku kerebetem. An sene warkeken nogwape (200 kina) peten rasem. Etep wom. 17Ere erne awosein etep wom. Ne yaku kerebe tame yenbo. Ne yaku yenbo kerebetem. Ne wos nebule noub lakerebetem, etepkap an nene yaku yenbo sene newote. Sene ne kom sag ep yekwo let ep yekwo let lakerete. Ere erne etep wom.

18Yuri tiptewum yam tame ere etep wom. Apeilake, an neri kel me pes (20 kina) petem, tokwo pet yaku kerebetem, sene an warkeken (100 kina) an sene peten rasem. 19Etep womke, ere erne etep wom. Yenbo. Ne kom sag ep yekwo let lakerete. Ere etep wom.

20Akeite yaku kerebetem tame ere yan etep wom. Apeilake, neri kel me pes (20 kina) an som seten. Ete kel an mate megke peiken berasem. 21Neri wule an lam. Ne agegerake tetan. Akeite tame etemri wos ne papke abo petbe. Etepkap an nene me akbe. 22Apeilake ere erne etep wom. Ne yaku kerebe tame yaper. Neri namdebe tuma yaper an nene eteke tuma namdete nenbe. Ne lam, an agegera tetan, akeite tame etemri wos an papke abok petbe. Awos akeite tamek nanekwobe, an papke abok yin petbe. Ne etep lam, beke ne ari kel bepou me rasem? 23Ari kel ne pauk kel rasbe akek raste wom, kel nogwape tete wom. Etep tete wom, an sene yan kel warkeken sene pette wom. 24Etep womke, ere mekin tetmenem tatame emne etep wom. Kem eteri kel me pes peten kel nogwape (200 kina) tetan tame erne newote. 25Eme erne etep wom. Apeilake, ere kel nogwape seten. 26Ere etep wom. An kemne wobe. Kel worken tame o porereken tame an erne worwor sene newote. Tame ere be wos o be porere beke wuri te, eri temente nebule wos o porere nebule an sene pette. 27Ari peiktame, an kom panen site mo wom tame emne kem panen yan emne areri bitimik pen sate. Jisas ere ete sekur sakur tuma etep wom.

Jisas ere Jerusalem komke keryenkap wurim.

(Matyu 21:1-11; Mak 11:1-11; Jon 12:12-19)

28Jisas ere ete tuma won ere Jerusalem komke taresin yim. 29Taresin yim, ere Oliv kowke tetan komke yam. Kom pes Betfageken Betaniken. Yam, ere eri anepoi tame pes epne won taresin yim, 30ere epne etep wom. Kep ete komke yin wurte, kep late, donki yen wuri etek tenten. Ete donki, tame eme eteri magel lu kiyi beke si. Kep yin kep ogwen donki panen sene yate. 31Kep ogwobetetek, tame eme kepne etep wolate, kep beke donki yen kep ogwobe? Etep womette, kep awosein etep wote. Aneyen ere nesetne won yawo, nesa donki eterne panen yite. Etepke wom.

32Epe yim, Jisas ere epne wom tuma ere sekenwai tem. 33Tem, epe donki yen kep ogwobetem, donki yen maime ere epne etepke wometem. Beke kep donki yen kep ogwobe? 34Epe awosein etep wom. Aneyen ere nesetne won yawo, nesa eke ogwobe. 35Etep womke, epe donki yen Jisas erne panen yam. Yam, emri warmenem tame oub eme peten donki yen eri magel luke rasem, Jisas ere etek yawon sim. 36Sin ere yibetem, tatame eme emri warmenem tame oub lugun keluke petan, Jisas ere ete luke yim. Eme abom. Jisas ere keryen, eke eme etep nenem. 37Yim, ere Jerusalem mekinke yan tem, ere Oliv kowke warbe kelu bougke ere etek yibetem. Yibetem, eri anepoi tatame nogwape eme erne metekwasem. Erne metekwasem, Jisas ere kiyi nenbetem wule eme abom, eke eme God erne tuma yenbo noubke etep wom.

38God ere Eri Won Yam Kom Panen Site Keryen erne yenbo nente.
God ere tatame emne yenbo nente. Nema God eri sig eisauwai wobe.
39Eme etep wobetem, Farisi tame kau eme tatame nogwape etemken temenem, eme Jisas erne etep wom. Tuma wusoube tame, ne neri anepoi tatame emne wotakete. Eme elen te. Eme mane nobke tete. 40Jisas ere awosein etep wom. An kemne wobe. Tatame eme elen tete, pape etem eme nobke tate. Etep wom.

Jisas ere Jerusalemri tatame emne keram.

41Jisas ere Jerusalem kom mekinke yabetem, ere kom lam, ere me keram. 42Keram, ere etep wom. Noub site wule kem late, e yenbo. Gwopte ete wule ere kemne me berasten, kem kuyese mapeke la. 43Yuri akeite yabel tete, peiktame eme yan ei warte. Eme lu tayen ek yawon waren komri tatame emne lelete. Kem kuyese beke kip wora. 44Eme yan ei naite, kemri komke teten tatameken yenken emne eme akei pen sate nenbe. Eme kemri ake akei berayewote nenbe. Ake kerebetem pape eme akei berayewon petewarte nenbe. God ere kemne sene pette yam, kem etep beke abo, etepkap kemri peiktame eme yan etepke kemne tete nenbe. Jisas ere etep wom.

Jisas ere God eteri ake eisauke wurin kel yaku kerebetem tame emne won wos kerouken eme yikwute yakwutem.

(Matyu 21:12-17; Mak 11:15-19; Jon 2:13-22)

45Jisas ere God eri ake eisauke yin wurin lam, tame eme kel yaku etek kerebetem. Lam, ere emne won wos kerouken 46emne etep wom. Kiyi temenem tame eme God eri tuma etep bas rasem. Ari ake e arenken tuma namdebe ake. Eme etep bas rasem, kem etep beke nen. Eteri akek kem kel petbe yaku keren tatame emri kel petbe. God eteri ake e sir petbe tame etemri berasen sibe akekap. 47Etep wom, yabel nogwape ere tatame emne God eteri ake eisauke tuma wusoubetem. God eteri akek yaku kerebetem tame etemri apeilake, Moses eri wule wusoubetem tame, Juda tatame emri apeilake eme Jisas erne pen sate abom. 48Abom, tatame nogwape eme eri tuma mette abom, eke apeilake tame eme Jisas erne pen sate kelu wuri beke la.

Copyright information for `YSSYAWU