a5.1Lev 18.7-8; Deu 22.30
e5.7Isa 53.7; 1Pet 1.19
f5.8Deu 16.3
h5.13Deu 13.5; 17.7; 19.19; 22.21; 24.7

1 Corinthians 5

Yait Ebiwa’an Kwanekwan Kwanabotait

1 a  Tur anonowar kwa wanawanamaim intabitabir baiwa’an kwanekwan i ra’at, Eteni Sabuw iyab God men hisusu’ub bowabow iti na’atube i men tisisinaf. Iti ao anayabin, ayu tur anowar orot ta kwa wanawanamaim i tamah aawan ufuyey hairi ti’inu’in. 2Naatu kwa aisim kwabi’o’orot? Ana gewasin kwatiyababan kwatarerey, orot nati bowabow kakafin sisinaf a kou’ayomaim kwatabotait. 3 b  Ayu biyau’umaim i ef yok ama’am, baise ayubu’umaim i nati bairi tama’am. Naatu Jesu wabinamaim orot yait nati sisinaf baibatiyen abitin, nati’imaim atama atao efanin iti’imaim ao. 4Ata Regah Jesu Keriso wabinamaim a kou’ay kwabaib, ayu ayubu’umaim i nati wanawanamaim, naatu Regah ana fair ere etatargubi ana veya 5 c  nati orot bowabow kakafin sisinaf i Satan kwanitin biyan ana kakafin nagurus, saise ata Regah nanan ana veya’amaim ayubin boro yawas nitin.

6 d  Kwa taiyuw kwabobora’ara’ahi ana itinin men gewasin, tur hio i kwaso’ob. “Yeast kikimin maiyow, baise faraw wanawanan hinayai hinakakamat boro nara’at nagadid.” 7 e  Yeast atamanin i kwaisaroun, saise kwa boro faraw boubun wanawanan anayeast en kwanamatar, boun kwama’am na’atube kwanama. Anayabin Keriso Tar Nowaten anasheep natun i sibor yai’ika. 8 f  Isan imih Tar Nowaten ana hiyuw isan tanaben taniyasisir, menyeast atamaninamaim, anayabinyeast atamanin wanawanan i baiyow ana koukra’at naatu tafa’asar ema’am, baise faraw wanawananyeast en, nati faraw i uhew naatu mamarin.

9Ayu au fef kwa isa akikirum i ao kwanowar, sabuw baiwa’an kwanekwaneyah men bairi kwanita’imon. 10Iti ao i men sabuw iyab baitumatum atih hima tibiwa’an kwanekwan, tibikabat, tebabain, naatu umataratar tekwakwafirih haiwih isan ao’omih. Baise sabuw nati na’atube haiwih isan kwa boro tafaram ana yawas tutufin etei kwanakwahir. 11 g  Baise ayu ao i kwa taiyuw a sabuw baitumatumayah, iyab tibiwa’an kwanekwan, tibikabat, sawar umataratar tekwakwafirih, taituwah terararafih, tetomatom kwanekwan, tibifufuwen, i bairi men kwanaa kwanatom isan ao.

12Ayu men au ef ema’am boro ekaleisia sabuw tafaror ufunane tema’am ana fufunih, baise ana gewasin kwa i boro a kou’ayomaim taituwa akisihimo kwanibatiyih kwanayamutufurih. 13 h  God akisinamo sabuw iyab kou’ay ufunane tema’am boro nibatiyih. Buk Atamaninamaim eo na’atube, “Sabuw tafa’asarih a kou’ayomaim kwanunih titit.”

Copyright information for `AAI