1 Corinthians 8

Sawar Murubih Isah Bay Tisisibor Ana Baibat

1 a  Boun i akokok bay sawar murubih isah kwasisibor isan kwakirum nan i anao kwananowar. Tur anababatun it etei’imak iti sawar isah i taso’ob. Naatu iti so’obamaim it wowabit tayen tabi’orot. Baise yabow i wowabit gewas orot babin tabibais. 2 b  Orot yait sawar etei so’ob rouw eo, men kafa’imo abisa ta so’obamih. 3Baise orot yait God ebiyabow God nati orot i su’ub naatu ekakaif.

4 c  Sabuw afa bay wagabur isah hisisibor hibow te’aa isah anao kwananowar, wagabur i men God, naatu God i ta’imon maiyow, tafaram wanawanan men god ta sisibinamaim ema’am. 5Turobe sabuw afa boro hinao, mar wanawanan naatu tafaram wanawanan wagabur i awan karatan. Turobe wagabur, yoyom i moumurih na’in. 6 d  Baise it ata God i ta’imon, Tamat i akisin biyanane sawar etei himatar naatu i wanawananamaim it tama’am, naatu ata Regah Jesu Keriso i ta’imon, i akisin wanawananamaim God sawar etei eo himatar naatu i akisin wanawanan it tama’am.

7Baise sabuw moumurih na’in iti men hiso’obamih. Sabuw iti na’atube marasika hima hisisinaf au naniyah in, imih bay hibow te’aa i tenotanot wagabur isah hisisibor hibow te’aa terarouw, naatu hai notamaim iu’uwih biyah gubagub matar, anayabin kakafin gewasin kusibin ana not i ririmin. 8Baise bayumaim boro men nabuwit tanan God sisibin tanatitamih, bay tana’ani’aan na’at God boro men natawanamih, naatu men tana’ani’aan God boro men it gewasit narouw na’omih.

9 e  Baise kwanakaifi gewas, kwa hirufami kwatit yawas kwabaib men imaim kwanasinaf taituwa iyab hai baitumatum ririmin tema’am kwanikwarisihimih. 10Anayabin o iso’ob abisa kusisinaf, imih o boro wagabur hai kwafiren bar wanawanan sibor inabow inaa. Baise orot ta ana not ririmin o na’i’iti boro fair na’atube nab naatu gem tafanamaim wagabur isah hisisibor boro nabow na. 11 f  Naatu taituwa ana not ririmin ma’ama o aso’obamaim ana not i’asabun, inaso’ob nati taituwa isan Keriso morob. 12Imih o taituwa isah bowabow kakafin iti na’atube isinaf hai not ririm feher kubitih, nati i o Keriso isan bowabow kakafin kusisinaf. 13 g  Isan imih ayu abisa ani’aanimaim aiwa’an taituwau bowabow kakafin wanawanan re’er ayu nati for men ana’aan maiye, saise men ana sinaf maiye nare.

Copyright information for `AAI