1 John 1

Yawas Ana Tur

1 a  Yawas ana tur anamaim ma’am na tit a’itin, matai yan a’itin biyan abutubun naatu eo fanan anowar. 2 b  Iti yawas na birerereb i aki a’itin, imih aorereb kwa a tur ao’owen, iti yawas wanatowan i Tamat God hairi hima’am na aki isai irerereb. 3Abisa a’itin anonowar, i ao’orereb kwa auman kwananowar, saise aki Tamat Natun Jesu Keriso bairi abita’ayomaim kwanarun kwanikofani tanita’ay. 4 c  Iti tur akikirum saise aki ai yasisir nan yomanin na’asa’ub.

God I Marakaw

5 d  Tur God Natun biyanane anonowar i iti ao’orereb kwananowar. God i marakaw, i biyanamaim men kafai’imo gugumin ta ema’ama’amih. 6 e  Awatamaim ta’orereb it i God bairi tabita’ay, baise ata yawasamaim
1.6ata remoramaim
i gugumin wanawanan tama’am,
1.6tareremor
it i baifuwenayah naatu men turobe’emaim tama’am.
7Baise i marakawinamaim ema’am na’atube it marakawinamaim tanama’am, boro taituwat bairi tanita’ay gewas, naatu i Natun Jesu Keriso ana rara’amaim ata bowabow kakafih etei boro nakusouwen.

8 h  It aurit bowabow kakafih en tanarouw tanayayaub, i taiyuwit tabifufuwit naatu wanawanat men turobe ema’am. 9Baise God matanamaim ata bowabow kakafih tana’e’en i boro ana omatanen nakaif gewasin nasinaf, ata kakafih boro nanotawiyen naatu ata sinaf kakafihine boro nakusouwit. 10Baise it aurit bowabow kakafih en tanarouw tanao’o na’at, nati i tasinaf God baifufuwenayan emamatar. Naatu i ana tur wanawanatamaim ana efan men ema’am.

Copyright information for `AAI