1 John 2

Keriso Ata Baiyawasenayan

1 a  Natunatu ayu iti fef akikirum, saise kwa bowabow kakafih men kwanasinafumih. Baise o yait bowabow kakafin inasisinaf na’at, Jesu Keriso ana Yawas Mutufurin Tamat nanamaim wasfafarit ebatabat boro nibaisit Tamah nifefeyan. 2 b  I akisinamo biyan siboromih yai ata bowabow kakafih etei notawiyen, men it akisit baise tafaram wanawanan sabuw tutufin etei hai bowabow kakafin auman notawiyen.

3God ana ofafar tanabobosiyasiyar na’at, nati i ebiturobe it i anababatun God taso’ob. 4Naatu orot ta nao, “Ayu i God aso’ob,” baise ana ofafar men nabobosiyasiyar, nati orot i baifufuwenayan, dogoron wanawanan men turobe ema’am. 5 c  Baise orot yait God ana tur nabobosiyasiyar, God ana yabow nati orot wanawanan i rusouw, nati’imaim boro tanaso’ob it i anababatun God nowan. 6Orot yait Keriso wanawananamaim ma narouw nao’o, gewasin nati orot i Jesu Keriso ma’ama’abe nama.

Ofafar Boubun

7 d  Are au ofonah, iti obaiyunen tur kwa isa akikirum i men boubun. Baise atamanin marasika ana tur hio kwanowaraka. 8 e  Baise boun i obaiyunen boubun kwa isa akikirum, tur anababatun i Keriso wanawananamaim hi’itin naatu boun kwa auman wanawanamaim ti’i’itin, anayabin gugumin i au’uf enan naatu marakaw anababatun i busurufika ekukusisiar. 9 f  Orot yait marakawinamaim ma rouw eo baise taituwan ebifa’ifai, nati orot i boro’ika guguminamaim ema’am. 10 g  Orot yait taituwan ebiyabuw marakawinamaim ema’am, naatu i wanawananamaim boro men orot babin ta nabonawiy kakafin nasinafumih. 11 h  Baise orot yait taintuwan ebifa’ifa’ih i guguminamaim ema’am naatu guguminamaim ereremor, i men so’ob menamaim enan. Anayabin gugumin kakafin iwa’an ebobogan.

12Natunatu kwa isa iti fef akikirum,
anayabin Keriso ana sinafumaim kwa a bowabow kakafih etei notawiyen.
13Tamai’inah kwa isa fef akikirum,
anayabin tafaram anamaim God ma’am i kwaso’ob.
Kwa orot boub isa akikirum,
anayabin demon mowan kwarab re kwawasatan.
14Natunatu kwa isa akikirum,
anayabin Tamat kwaso’ob,
tamai’inah kwa isa akikirum,
anayabin tafaram anamaim God ma’am kwaso’ob.
Naatu kwa orot boub is akikirum,
anayabin kwa orot fair,
God ana tur wanawanamaim ema’am
imih Demon Mowan kwarab re kwawasatan.
15 i  Tafaram isan men kwaniyabow, na’atube tafaram ana sawar auman men isah kwaniyabow. Baise tafaram isan kwanabiyabow, Tamat i men kwabiyabuwimih. 16 j  Sawar tutufin etei i tafaram nowan, abis sabuw hi’itah tekokok, naatu akisih hai kokomaim tisinaf kakafin emamatar. Imih tafaramamaim sawar iti sabuw hi’itah hai bai’o’orot erara’at. Baise sawar iti i men Tamatane enanamih iti i tafaram mowan. 17 k  Tafaram wanawanan ana sawar sabuw tekokok etei boro hini’en. Baise orot yait God ana kok esisinaf boro nama wanatowan.

Keriso Ana Kamabiy

18 l  Natunatu tafaram ana yomanin i na kabom, hio kwanowar Keriso ana kamabiy i boro nan, imih Keriso ana kamabiy moumurih maiyow iban boun hina hititaka. Imih itaban iti’imaim taso’ob mar yomanin i nakabom. 19 m  Iti sabuw i it ata kou’ay turin rowenatait tit, imih it taso’obaka nati sabuw i men it nowat anababatun. Anayabin it nowat na’at boro bairit tatama, baise hibihamiyitamaim it ebi’obiyit nati sabuw i men it nowat anababatun. 20 n  Baise kwa i Anun Kakafiyin Keriso tafa yan isuwai re, imih kwa etei tur anababatun kwaso’ob. 21Ayu kwa isa fef akikirum i men kwa tur anababatun so’oba’e kwama’am anot akikirumamih, en. Baise nati i kwa kwaso’obaka, naatu tur anababatunane boro men baifuwen ta nanamih, nati auman i kwa kwaso’obaka. 22 o  Imih yait i baifufuwenayan? Orot yait nao Keriso i men Roubininenayan orotomih? Nati orot i Keriso ana kamabiy wairafin. Tamat God Natun hairi eyayaubih. 23 p  Anayabin orot yait God Natun eyayaub, Tamah auman eyayaub. Baise orot yait God Natun ebaib Tamah auman boro nab.

24Imih kwana’itin tur marasika kwanonowar kwanakaif gewas dogoromaim nama. Tur kwanakaif gewas kwa boro mar etei Jesu wanawananamaim kwanama naatu Tamah auman boro wanawanamaim nama. 25Anayabin Jesu sawar ta baititamih eo’omatanit i yawas wanatowan boro nitit. 26Ayu kwa isa iti fef akikirum i kwa abimatnuwi sabuw iyab hina kwa tibifufuwi isan. 27 q  Baise kwa tafamaim Keriso Anunin Kakafiyin isuwai re’ere i ema’am. Imih kwa boro men yait ta ni’obaiyimih. Anayabin Anun Kakafiyin sawar etei ebi’obaiyi i turobe, men ta baifuwenamih. Imih abisa Anun kakafiyin ebi’obaiyi i kwanabosiyasiyar Keriso wanawananamaim kwanama.

28Natunatu Keriso wanawananamaim mar etei kwanama, saise i nabirerereb ana veya it boro koufair auman tanatit, naatu boro men tanibiya’ohow tanawa’iramih.

29 r  Kwa etei kwaso’ob Keriso ana ef i mutufor, imih orot yait ef mutufor esisinaf kwanaso’ob nati orot i Godane tufuw maiye.

Copyright information for `AAI