1 John 3

God Natunatun

1 a  God ana yabow it isat rara’at kwana’itin, ana yabow it isat ra’at, imih God it natunatun rouw ea’afit. It i anababatun God natunatunamih tamatar. Imih iti tafaram ana sabuw men hisu’ubit, na’atube God auman men hisu’ub. 2 b  Are au ofonah, it i boun God natunatun tamatar. Baise men isat ibebeyan taso’ob gewas abisa boro isat namatar. Baise Keriso nanan ana veya’amaim it taso’ob, it boro i ana itininabe. Anayabin boro matatyan ana itinin mi’itube boro i na’atube tana’itin. 3Isan imih sabuw iyab tibitumatum Keriso boro namatabir maiye, taiyuwih hinaya’asairih dogoroh sasouwin hinama Keriso na’atube.

4Orot yait bowabow kakafin esisinaf, i God ana ofafar ea’astu’ub, imih ana ubar boro nab. Anayabin bowabow kakafinamaim ofafar ea’astu’ub. 5 c  Keriso ra’iy ata bowabow kakafih bobosairen i kwaso’ob, i aurin i kakafin en. 6Imih sabuw iyab Keriso bairi tema’am boro men matan fufur bowabow kakafin hinasinafumih. Baise sabuw iyab matan fufur bowabow kakafin tisisinaf, anayabin Keriso men hi’itin o men hisu’ub.

7Natunatu sabuw men hinikubibiruwi, orot yait ef gewasin esisinaf i ana ef gewasin, Keriso ana ef gewasin na’atube. 8 d  Orot yait matanfufur bowabow kakafin esisinaf i Demon natun. Anayabin Demon Mowan aneika bowabow kakafin sinaf. Imih God Natun re’er anayabin i abisa Demon biwa’an i gurusinamih raiy. 9 e  Orot yait God Natun, i boro men matanfufur bowabow kakafin nasinafumih. Anayabin God naniyan anababatun i nati orot yan wanawanan ema’am. Imih boro men mar etei bowabow kakafin nasinaf, yabin i Tamah God. 10Imih God natunatun naatu Demon natunatun hai itinin i bebeyan ta’i’itin. Orot yait men ef gewasin esisinaf, o tain men ebiyabuw nati orot i men God natunamih.

Kwaniyabowbonen

11 f  Tur aneika hiorereb kwanonowar i baiyabowbonen isan hio. 12 g  It men Cain na’atube tanasinafumih, anayabin i demon nowan. Aisim tain easabun? Anayabin abisa sisinaf i kakafin, baise tain ana ef i mutufurin, imih men Cain sisinafube kwanasinafumih. 13 h  Taitu, iti tafaram ana sabuw hinabifa’ifai men kwanakasiyomih. 14 i  Aki aso’ob morob aisnowah arabon yawas ana efamaim abatabat, anayabin taiti abiyabuwih. Orot yait men ebiyabow i morob ana efanika ema’am. 15 j  Orot yait tain ebifa’ifai i farumayan na’atube imih nati farumayan aurin yawas wanatowan wanawananamaim men ema’am.

16 k  Yabow ana ef aki iti’imaim aso’ob. Keriso ana yawas it isat i’inuw, imih it auman taituwat isah ata yawas tani’inuw. 17 l  Orot sawar wairafin tain itin ebi’akir baise baibaisin isan men ekokok, nati orot aurin God ana yabow men ema’am. 18 m  Natunatu yabow i men turawat namomon. Baise yabow i turobe ana itinin auman, saise yabow turobe namatar.

Koufair God Nanamaim

19Ef iti’imaim it boro tanaso’ob it i anababatun turobe nowan. Naatu God nanamaim boro koufair tanab tanabat. 20It dogorot wanawanan abisa kakafin esisinaf boro tanaso’ob, baise God i ra’at dogorot ata naniyan nasair. Imih abisa kakafin tasisinaf etei i so’ob.

21 n  Isan imih au ofonah, dogorot ana naniyan men nabi’afiyit, God nanamaim boro koufair tanab. Naatu abisa takokok isan yoyobanamaim tanifefeyan boro nitit. 22Abisa isan tanifefeyan boro tanab, anayabin ana ofafar tabobosiyasiyar, naatu abisa tasisinaf i yan esisisir. 23 o  Naatu iti i ana obaiyunen tur, Natun Jesu Keriso wabinamaim tanitumatum naatu taniyabowbonen, iyunit eo na’atube. 24 p  Sabuw iyab God ana ofafar tebobosiyasiyar, God i wanawanahimaim ema’am, na’atube i wanawananamaim tema’am. Anayabin aki God Anun Kakafiyin biti’imaim a so’ob, God aki wanawananamaim ema’am.

Copyright information for `AAI