1 John 4

Tur Obe Anunin Kakafiyin Naatu Baifufuwenayan

1 a  Are au ofonah, sabuw etei Anun Kakafiyin bain hinarouw hinao men kwanitutumih, baise wantoro’ot kwanafufunih kwana’itin, turobe i God biyanane Anun Kakafiyin hibai ai en. Anayabin dinab baifufuwenayah moumurih maiyow hitit tafaram awan karatan. 2 b  Ef i boro iti na’atube kwana’itin kwanaso’ob, nati sabuw i Anun Kakafiyin hibai ai en. Sabuw iyab hina’orereb Jesu i turobe Keriso, naatu orot babin biyah bai. Nati sabuw i turobe Anun Kakafiyin hibai. 3 c  Baise sabuw iyab hina’orereb Jesu i men Godane na, nati sabuw i men Anun Kakafiyin hibaimih. Baise Keriso ana kamabiy orot anunin hibai. Marasika hio kwanowar Keriso ana kamabiy wairafin i boro nan, naatu boun i na tafaram wanawananamaim titaka.

4 d  Baise natunatu, kwa i Tamat God nowan, dinab kakafih Keriso isan hibirakit kwawastanih. Anayabin Anun Kakafiyin wanawanamaim ema’am ana fair i ra’at. Tur anababatun ebi’obaiyi, men sabuw iyab iti tafaram ana wagabur hibow tema’am hai fair na’atube’emih. 5 e  Dinab baifufuwenayah tafaramamaim abisa temamatar isah tibidudur, sabuw iyab iti tafaram nowan tenonowar. Anayabin nati sabuw i tafaram nowan. 6Baise iti i God nowan, imih sabuw iyab God hisoso’ob, abisa tao boro hinanowar. Sabuw iyab men God nowan, abisa tao boro men hinanowar. Hai itinin boro iti’imaim tana’itan tana’inanih, menatan i turobe Anun Kakafiyinane enan, naatu menatan i wagabur baifufuwenayanane enan.

God I Yabow

7Are au ofonah, akokok taniyabowbonen, anayabin yabow i Godane enan. Orot babin yait ebiyabow, i God nowan naatu God su’ub. 8Anayabin God i yabow wairafin, imih orot babin yait men ebiyabow, i God men su’ub. 9 f  God ana yabow it i’obaiyit, Natun ta’imonamo tafaramamaim iyun re it isat. Saise i biyanamaim it yawas tatab. 10 g  Yabow ana’itininaban i nati, it men God taiyabuw. Baise God it iyabuwit Natun ta’imonamo iyun re, saise ine it ata bowabow kakafih God notawiyen. 11Are au ofonah, God ana yabow iti na’atube iyabuwit, imih it auman taituwat bairi tatiyabowbonen. 12 h  Orot men yait ta God itinimih, baise taituwat bairi tanabiyabowbonen na’at, God boro wanawanatamaim bairit tanama. Naatu i ana yabow boro wanawanatamaim nara’at.

13 i  Taso’ob it i God wanawanatamaim ema’am, anayabin Anun Kakafiyin it itit. 14Naatu iti Anun Kakafiyin naniyan i tatam sabuw afa hai tur ta’o’owen, Tamat i Natun iyun re tafaram ana baiyawasenayan matar. 15Orot yait eo’orereb Jesu i God Natun, nati orot boro God hairi hinita’imon. 16Isan imih it taso’ob God ana yabow isat ebobotan i tabitumitum. God i yabow wairafin, orot yait yabowamaim ema’am, nati orot wanawananamaim God ema’am, naatu God wanawananamaim i orot ema’am. 17Yabow ana ef nati na’atube wanawanatamaim nama’am, boro nakusouwit tanan Keriso’obe tanamatar, naatu baibatebat ana Veya boro men tanabir. 18Anababatun yabow wanawanan i men bir ema’am, baise uhewbitan boro bir kakafin nanun nabihir. Anayabin bir i baimakiy isan boro nibibiruwit. Baise yait dogor wanawanan yabow men ema’am o yabow ana ef men iso’ob.

19God tabiyabuw, anayabin God mat it iyabuwit. 20Orot yait nao, “Ayu God abiyabuw,” baise tain tuwan ebifa’ifai, nati orot i baifufuwenayan. Anayabin nati orot taintuwan itih bairi tema’am, baise men i biyabuwih, naatu God men i’itin boro mi’itube niyabuw. 21 j  Keriso obaiyunen tur eo tanonowar i iti, “Orot babin yait God ebiyabuw, gewasin tain tuwan auman niyabuwih.”

Copyright information for `AAI