1 John 5

Tafaram Tanawasatan

1 a  Yait ebitumatum Jesu i Roubininenayan, nati orot i God natun. Naatu orot yait Tamat ebiyabuw natunatun auman boro niyabow. 2Ef iti na’atube tasisinaf it boro tanaso’ob, it God taiyabuw ana ofafar tabobosiyasiyar, imih i natunatun tabiyabuwih. 3 b  Naatu ata yabow God tabitin, anayabin i ana ofafar tabobosiyasiyar imih i ana ofafar boro men isat hinafokaramih. 4Naatu yait God natunamih baib i boro tafaram ana kakafin nawasatan. Imih Jesu tebitumitum anamaramaim tafaram ana kakafin tawasatan Satan umanane taikisisirit tatit. 5Imih yait boro tafaram ana kakafin nawasatan? Orot yait ebitumatum Jesu i God Natun? I boro tafaram nigegesair Satan umanane nikisisir natit.

Jesu Keriso Ana Koubuna’ayah

6 c  Iti orot Jesu i taiyuwin na i’obaiyit i God Natun ana Roubininenayan. Imih Jesu bapataito baib ana maramaim, God i’obaiyit ta’itin. Naatu morob ana rara suwa re’er ana maramaim auman. Naatu Anun Kakafiyin sif rurubon i turobe. Anayabin Anun Kakafiyin i men baifufuwenayan. 7Naatu iti sawar tounu i Jesu isan sif tirurubon. 8 d  Nati sawar i Anun Kakafiyin, harew, naatu rara, nah tounu hai tur i ta’imon sif hirubon. 9 e  Orot tafaram hai sawar isah sif erurubon i tabitumatum, baise God ana sif rurubon i fair kwanekwan, anayabin God sif rurubon i Natun Jesu Keriso isan sif rubon tanowar, Jesu i God Natun. 10 f  Imih orot yait God natun ebitumatum abisa God eo sif rurubon i dogoronamaim ema’am. Baise orot yait God eo men ebitumatum, nati orot iwa’an God baifuwenayan matar. Anayabin God Natun isan eo sif rurubon men ebitumatum. 11God kukurereb i yawas wanatowan itit. Naatu iti yawas an i Natun wanawananamaim ema’am. 12 g  Imih orot yait God Natun nabaib yawas boro nab. Baise orot yait God Natun men nabaib yawas boro men nab.

Yawas Wanatowan

13 h  Ayu iti sawar kwa iyab God Natun kwabitumitum isa akikirum kwana’itin, saise kwanaso’ob, kwa i yawas wanatowan kwabai. 14 i  Imih God nanamaim boro koufair tanab, abisa isan i ana kokomaim tabifefeyan boro nanowar. 15Mar etei isan tafefeyan i enonowar, nati i anababatun taso’ob, naatu abisa isan tabifefeyan ebitit auman taso’ob. 16 j  Taituwa bowabow kakafin sinaf kui’itin i boro men nan morob wan nayen, gewasin God isan kwanifefeyan yawas nitin maiye. Baise bowabow kakafin ta i boro nabonawiy morob wan kwanayen. Naatu ayu i men sabuw nati bowabow kakafin hisinaf hin morob wan hiyey isah yoyobanamih ao. 17Ef kakafih tasisinaf etei i bowabow kakafih. Baise i wanawanahimaim bowabow kakafin ta boro men nanawiy inan morob wan inayenamih.

18 k  Taso’ob orot yait God natun boro men mar etei nama bowabow kakafin nasinafumih. Anayabin God Natun mar etei etatafafar, imih Demon Mowan boro men ni’afiyimih. 19Tafaram tutufin etei i Demon ebi’aiwob. Baise taso’ob it i God nowan. 20God Natun na, God anababatun isan bi’obaiyit i taso’ob. Naatu God anababatun wanawananamaim tama’am. Natun Jesu Keriso auman wanawananamaim iti God i turobe yawas wanatowan ma’ama’anin, imih ibasit bairit wanatowan tama’am.

21Natunatu taiyuw kwanatafafari, god baifufuwenayah hinanan kwanahaiwih.

Copyright information for `AAI