1 Peter 5

Bonawiyenayan God Ana Sabuw Kwanakaifih

1Ayu auman i bonawiyenayan orot ta naatu Keriso hirab hi’a’akir momorob ana sifrubonayan ta. Naatu Keriso ana marakaw nabirereb ayu boro au nowau turin anab. Kwa
5.1regaregah ai’in
bonawiyenayah ekaleisia wanawanahimaim tur fokarin ao abifefeyani.
2 b  God ana
5.2Sabuw
bobaituw babamaim tema’am kwanakaifih gewas, dogor tutufin etei, men erebaifut kwanakaifen, baise God ekokok na’atube. Men kwananot nati bowabowamaim kwa boro a kabay kwanab, en baise a naniyan tutufin etei i God isan nakura’ara’ahi kwanabow.
3 d  Sabuw babamaim hima kwakakaifen men a baiyonayonayah hinamatar, baise kwa a bowabowamaim i hina’itin hini’u’uri. 4Naatu bobaituw kaifenayan ukwarin nanan anamaramaim, kwa boro a kowas bonamanamarin nit, naatu i ana marakawin boro men namabiyamih.

5 e  Orot boub auman au’uwi, regaregah ai’in fanah kwanab.
5.5babahimaim kwanama.
Kwa etei’imak, yara’iyen ana faifuw kwana’us turanah bairi kwanibaibaisbonen kwanabow. Anayabin Buk Atamaninamaim iti na’atube eo,

“Sabuw bai’o’orotoyah God men ekokok,
baise sabuw iyab teyayara’iyih God i ebibaisih.”
6 g  Imih kwanayara’iyi God uman fairin babanamaim kwanama, saise i ana veya gewasin nabaib ana maramaim kwa boro nabora’ahi kwanayen. 7 h  A yababan etei God umanamaim kwaihamiyen, anayabin kwa i mar etei ana kaifen babanamaim kwama’am.

8 i  Mata toniwa’an taiyuw a ef kwana’itin gewas. Kwa a rakit orot Demon Kakafinlion na’atube garan nuwet ereremor orot babin ta yubin tarsisibin aanin isan. 9 j  Baise kwanarukouw, naatu a baitumatum tafanamaim kwanabatkikin, anayabin kwa kwaso’ob tafaram wanawanan taituwa baitumatumayah etei i bai’akir ta’imon wanawanan kwarun kwanan.

10Baise mar kafai kwanabi’akir ufunamaim, manaw kabeber ana God Keriso wanawananamaim ana marakaw wanatowanin bairi faram isan ea’afi boro nabobuna’i, nawowabfuti, fair nit, naatu kwanabatkikin. 11Nati i anababatun. God isan fair ema’am wanatowan, wanatowanAmen.

Merarayow Yomanin

12 k  Silas
5.12Greek i Silvanus.
ana baibaisamaim ayu iti fef kabumin akirum kwa isa abiyafar, Silas i ana merar ayiy, bosunusunubayan orot gewasin. Ayu iti fef akikirum ana’an i akokok kwa tafa fair anayai naatu a tur ana’owen kwanaso’ob manaw kabeber Godane, i kwa wanawananamaim ma ebibaisi, imih i tafanamaim kwanabatkikin.
13 m  Babilon ekaleisia kwa rubu na’atube kwa bairi roubinen kwabaib a merar tiyiy, naatu ayu natu Mark auman a merar eyiy. 14Yabow ana efamaim kwanimerarayowbonen kwanimamayen kwanama. Kwa iyab Keriso wanawananamaim kwama’am etei isa tufuw nama.Amen.

Copyright information for `AAI