1 Thessalonians 1

Thessalonians Hai Baitumatum Naatu Hai Yawas

1 a  Ayu Paul, naatu Silas Timothy hairi, kwa Thessalonica ekaleisia sabuw iyab God it Tamat naatu ata Regah Jesu Keriso nowanamih kwamatar kwama’ama a fef akikirum. Manaw kabeber naatu tufuw kwa etei isa nama. 2Aki mar etei kwa isa God ana merar ayiy, naatu ai yoyobanamaim mar etei isa ayoyoyoban. 3 b  Anayabin kwa abaitumatum kwabia’ait isan, naatu a yabowamaim kura’ahi kwabowabow sunusunub isan, na’atube ata Regah Jesu Keriso kwaitumitum nuhifot kwama ewawainabi isan Tamat God nanamaim anunuhi.

4Taitu tuwai’inah aki ai so’obamaim kwa i God iyabuwi, imih rubini nowanamih kwamatar. 5 c  Anayabin aki Tur Gewasin kwa isa abai anan ana veya, men turawat abai anamih, baise fair naatu Anun Kakafiyin auman ayawas botabirin turobe so’ob isan abai ana. Naatu aki mi’itube kwa wanawanamaim bairi tama’am i kwaso’ob, nati i kwa a gewasin isan. 6 d  Kwa aki kwai’u’uri na’atube ata Regah kwai’u’ur, biyababan gagamih maiyow wanawanah kwarun, baise Anun Kakafiyinane Tur Gewasin nan i yasisiramaim kwabai. 7Isan imih kwa i kwana Masedonia naatu Akaiya Kirisiyan sabuw nahimaim kwatit itinin gewasin na’atube kwamatar. 8Naatu men Regah ana tur kwa wanawanamaim bowabow akisin tit in Masedonia naatu Akaiya sabuw hinowaramih, baise God kwabitumitum ana tur auman tit tafaram ta ta etei hinowar tibidudur, imih aki boro abitur anao. 9Nati sabuw aki abinanawani ana veya kwa mi’itube aki ai merar kwayi kwabubuwi i tibidudur naatu mi’itube uma matamatar kwaihamiyen kwana turobe God wanatowan ma’ama’anin isan kwabowabow i tibidudur. 10Naatu God Natun marane enan isan kwama kwakakaif. Natun Jesu Keriso morobone biyawas naatu God ana yaso’arane nanafafarit i boun ana tur ao.

Copyright information for `AAI