1 Thessalonians 5

Kwanabogaigiwas Regah Enan

1Baise taitu tuwai’inah, veya abisa’amaim iti sawar hinamamatar isan ana veya o ana sumar boro men anakirum anao kwananowaramih. 2 a  Anayabin kwa etei kwaso’ob, Regah ana Veya i boro bainowan mowan gugumin enan na’atube boro nan natit. 3 b  Nati ana Veya sabuw boro hinao, “It boro’obo tufuw yasisiramaim tanama.”

Naatu naniyan meyemeye gurugurusen boro natit nagurusih, men karam hinahaiw, ana itinin i naniyan meyemeye kek tufuwamih ebobotukwar na’atube.

4Baise taitu tuwai’inah, kwa i men gugumin wanawanan kwama’am boro nati Veya bainowan mowan na’atube natitit kwana’oror sa’ir. 5 c  Kwa etei i marakaw nowan naatu mar natunatun, it men gugumin natunatun o fainaiwan natunatun. 6Isanimih men sabuw afa ti’inu’in na’atube tana’inumih, baise matat toniwa’an tanama ef tanakaif. 7Sabuw inuyah mar nafof boro hina’in. Naatu sabuw tom kwanekwaneyah mar nafof boro hinatom kwanekwan hinaremor. 8 d  Baise it i mar nowan, imih gewasin it boro matat toniwa’an taiyuwit tanakaifit, baitumatum yabow hairi ata beromih tanabora’aten tanabow, naatu Jesu yawas bitit i nuhit nafot ata kowasamih tanayara’ah. 9Anayabin God rurubinit i men ana yaso’ar wanawanan run biyababan bain isan rubinitamih. Baise ata Regah Jesu Keriso wanawananamaim tanarun natafafarit, saise God men nagurusit. 10 e  Jesu it isat morob, saise it yawasit tama’am o tamorob ta’inu’in, i nanan ana veya boro bairit tanan efan ta’imonamaim tanama. 11Isan imih yawas nati boun kwama kwasisinaf na’atube, taiyuw kwanibaibaisbonen, koufair kwanab kwanama.

Tur Yomanin Naatu Merarayow

12Taitu tuwai’inah abifefeyani sabuw iyab wanawananamaim bowabow gagamin na’in tebowabow naatu Regah ana o’onowatenamaim kwa hinawiy tibi’obaiyi, nati sabuw i kwanakakafiyih. 13Naatu kwanabuwih gewas wanawanamaim kwanayariyi yabowamaim merarayow kwanitih, anayabin kwa isa tebowabow, kwa taiyuw wanawanamaim tufuw yasisiramaim kwanama. 14 f  Taitu tuwai’inah ao’ototofari, sabuw nukunukuwih kwanimatnuwih, sabuw iyab tibirubir koufair kwanitih, ririmih kwanibaisih, naatu sabuw etei isah yatenanub. 15 g  Kwana’itin gewas men yait ta kakafin hinasisinaf isan wan nay kakafin nasinafumih, baise mar etei kwanasinaftobon taiyuw isa kwanibaibaisbonen naatu sabuw afa isah auman.

16 h  Mar etei kwanakawasa, naatu 17yoyoban i kwana’onofar, 18 i  bit ta ta wanawananamaim mar etei merarayow auman kwanama.

Anayabin kwa iyab Keriso Jesu nowan kwamatar kwama’am sinaf nati i God ana kok.

19 j  Anun Kakafiyin ana wairaf etoto’ab men kwasirabun. 20Sabuw iyab dinab tur teo’orereb men kakafinamaim kwanarukouwihimih. 21 k  Baise sawar etei kwanafufunen. Abisa gewasin kwanabotan, 22naatu abisa kakafin i kwanahaiw.

23 l  Iti God tufuw wairafin, i ef tata’ane nayasaisiri kakafiyi kwanama, naatu ayawasamaim anot tutufin etei, ayub tutufin etei, biya tutufin etei ana ubar en kwanabat ata Regah Jesu Keriso namatabir nanan ana veya’amaim. 24God akisin kwa ea’afi boro nasinaf, anayabin ana tur abisa eo mar etei esisinaf.

25 m  Taitu tuwai’inah aki auman isai kwanayoyoban. 26Baitumatumayah etei merarayow gewasinamaim hai merar kwanay kwanamamayih. 27Regah wabinamaim abifefeyani, akokok iti fef i kwaniyab tait etei’imak hinanowar.

28Manaw kabeber ata Regah Jesu Keriso’one kwa etei isa nama.

Copyright information for `AAI